Die Hervormer

Martin Luther se 95 stellings (21-30)

Vanweë ’n liefde vir die waarheid en ’n diepe begeerte om dit behoorlik toe te lig, verklaar eerwaarde vader Martin Luther, Magister in die Vrye Kunste en die Heilige Teologie en daarin ’n gewone hoogleraar te Wittenberg, hiermee dat die onderstaande stellings onder sy voorsitterskap gedebatteer gaan word alhier. Derhalwe versoek hy diegene wat nie teenwoordig kan wees om mondelings debat te voer nie, om dit skriftelik te doen. In die Naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

52

21.   Aflaatpredikers dwaal as hulle beweer dat ’n mens deur middel van pouslike aflaatbriewe vrygestel kan word van alle sondestraf en sodoende salig kan word.

22.   Veel eerder sou gesê kon word dat die pous die siele in die vaevuur van geen sondestraf kan kwytskeld wat hulle ingevolge die kerklike reg sou moes uitdien in hierdie lewe nie.

23.   Indien dit wel moontlik was dat iemand kwytgeskeld kon word van alle sondestraf, sou dit beslis slegs diegene wat byna volmaak is, met ander woorde, slegs enkele, beskore wees.

24.   Die onvermydelike gevolg van hierdie onoordeel-kundige en grootdoenerige belofte van vrystelling van sondestraf, is dat baie mense daardeur mislei word.

25.   Die gesag van die pous oor die vaevuur is grootliks dieselfde gesag wat elke biskop of leraar uitoefen oor hul eie biskoplike gebied of gemeente.

26.   Die pous tree korrek op wanneer hy die siele in die vaevuur vryspreek deur middel van voorbidding en nie kragtens die sleutelmag nie, want dit kom hom nie toe nie.

27.   Dit is bloot mensgemaakte leerstellings wanneer daar verkondig word dat die siele uit die vaevuur vlieg sodra die munte in die geldtrommel klingel.

28.   Dit is gewis so dat wanneer die munte in die geldtrommel klingel, gierigheid en hebsug toeneem, maar die kerk se voorbidding is uitsluitlik gegrond op God se welbehae.

29.   Wie weet in elk geval of al die siele in die vaevuur werklik graag verlos wíl word? Dink byvoorbeeld aan die heiliges Severinus en Paschalis vir wie dit volgens oorlewering nie die geval was nie.

30.   Niemand kan seker wees van die opregtheid van hul eie berou nie, hoeveel te minder dan van volkome vryspraak.