Die Hervormer

Drama in Swartkop

Soos soveel ander gemeentes, is Swartkop gedurig op soek na maniere om die evangelie te verkondig sodat dit opnuut by mense tuiskom. Naas die poppekasgeleenthede vir die kleuters en die besprekingsdienste vir die jongmense, het ds Elmien Knoetze ’n dramabediening in die gemeente geloods.

Tot dusver was dit ’n groot sukses. Die eerste drama wat die dramagroep opgevoer het, was ’n stuk oor Pilatus wat deur dr Piet van Staden geskryf is. Die dramastuk is geïntegreer met gemeente- en koorsang en het ’n besonderse Paasfeesviering uitgemaak. Met hierdie eerste poging is daarin geslaag om veral jongmense by die verkondiging van die evangelie te betrek. ’n Bekwame dramaonderwyser in die gemeente, Pieter Alberts, het die groep afgerig en ’n ander gemeentelid, Mariliz Marx, het die kostuums gratis beskikbaar gestel. ’n Paar talentvolle leerders wat drama op skool neem, kon ingespan word, saam met lidmate met geen dramaondervinding.

Swartkop dramaDie tweede stuk wat ons opgevoer het, was Uit droë grond, geskryf deur Joey van Niekerk. Dit het gehandel oor die vyf vroue in die geslagsregister van Jesus. Dit het die boodskap van die geboorte van Jesus weer op ’n besondere manier ontsluit, en dit was wonderlik om aan die jongmense ook geleentheid te bied om die geboorte van Christus deur meer as net “herders en wyse manne” te verkondig. Die dinamiek van talentvolle mense wat ’n dramateks vanuit die Bybel interpreteer, was byna soos ’n intense Bybelstudie wat oor etlike weke geloop het.

Ons erken dat ons vertonings nie naastenby meesterstukke was nie, maar die samesyn van ’n groep toegewyde mense, die ervaring dat ons iets vanuit “ons-eie” vermag, en die geleentheid om die evangelie op só ’n manier te verkondig, is waarin die waarde van hierdie pogings lê.

Hierdie jaar is ons plan om ’n drama gepas vir die halfmillenniumviering van die Hervorming oor Martin Luther op te voer. Ons gaan poog om self die drama te skryf, en dit vra reeds dat ons Luther se leer en lewe op ’n besondere manier moet nalees. Mag ons ook hierin geseënd en suksesvol wees!

(Dr Du Toit is ’n beroepafwagtende predikant)