Die Hervormer

Die Hervormde Kerk en Reformasie 500

Die Kommissie van die AKV het in Julie 2015 besluit dat die NHKA ’n betekenisvolle bydrae tot die 500-jarige herdenking van die Reformasie gedurende 2017 moet lewer. Prof Natie van Wyk en dr Wim Dreyer is aangewys om leiding aan die Kerk te gee en om aktiwiteite te koördineer.

Refo 500 logo Afrikaans

Minstens die volgende word in die vooruitsig gestel:

 • Artikels en/of berigte in elke uitgawe van Die Hervormer, Konteks en blitspos@nhk.
 • Al die uitgawes van die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT) word aan die Reformasie afgestaan. Verder word ’n kommentaar oor Galasiërs gekoppel aan Luther en sy volgelinge beplan, asook ’n Reformatoriese Leksikon. ’n Simposium in samewerking met die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) word in Augustus aangebied.
 • ’n HTS-boek van 300 bladsye in Afrikaans oor die Reformasie.
 • ’n Spesiale kolleksie van die HTS Teologiese Studies oor die Reformasie onder die opskrif Kerkhervorming 1517-2017 (die groot meerderheid van die artikels sal in Afrikaans wees).
 • Noue samewerking met die HTK, wat insluit aanbiedings oor die Reformasie, en ’n simposium soos genoem.
 • Deurlopende plasing van inligting op Facebook en die Kerk se webblad.
 • Samewerking met die Tussenkerklike Raad oor onder meer die volgende:Die Konvent vir Reformatoriese Kerke in Suider-Afrika se jaarvergadering van 8/9 Maart in Pretoria gee grootliks aandag aan die Reformasie. ’n Kompetisie met die tema Wat beteken die Hervorming vandag vir die Hervormde Kerk? met prysgeld ter waarde van R2 500 per kategorie word deur die HTK geloods. Lidmate kan aspekte rakende gebeure oor die Reformasie in klank en beeld uitbeeld in die formaat van ’n videogreep of ander multimedia wat nie langer as 5 minute mag duur nie. Navrae daaroor kan gestuur word na carusta.vandermerwe@up.ac.za.
  • ’n Massabyeenkoms met prediking, voordrag en musiek op Sondagaand 29 Oktober by die NG Kerk Moreletapark. Hierdie gaan die hoogtepunt van die jaar wees.
  • Soortgelyke byeenkomste word beplan vir ander sentrums in die land en Namibië.
  • ’n Webblad is deur Bybel-Media geskep waar die drie deelnemende kerke inligting kan plaas. Besoek http://refo500.christians.co.za. 
  • Pogings gaan aangewend word om gesamentlike byeenkomste te organiseer. ’n Gesamentlike predikantebyeenkoms, wat die Lutherse predikante insluit, word onder andere vir 31 Oktober 2017 in die vooruitsig gestel.
  • Die hervertaling van die belydenisskrifte in Afrikaans en ’n wetenskaplike publikasie word vir 2018 beplan.
  • Die Konvent vir Reformatoriese Kerke in Suider-Afrika se jaarvergadering van 8/9 Maart in Pretoria gee grootliks aandag aan die Reformasie. 

Vir meer inligting kan prof Van Wyk (082 448 4759) of dr Dreyer (082 859 6876) geskakel word.