Die Hervormer

Maak 'n verskil

Geagte Redakteur

Die Hervormde Kerk moet nou ’n verskil maak. Ons het genoeg van die negatiewe gevolge van kerkskeuring gehad. Lidmate wil nou ’n kerk sien wat standpunt inneem en waagmoed aan die dag lê.

Die Kommissies van die afgelope drie Algemene Kerkvergaderings was van mening dat die Kerk en gemeentes nie meer relevant is nie en dat ons moet aanpas en ’n ideologie soos apartheid moet verwerp. Na die proses hou ons onsself egter besig met genesing deur deurentyd foute in ons kerkgemeenskap te soek.

Fokusverskuiwing is juis nou belangrik. Deur te konsentreer op dit wat in ons samelewing verkeerd is, vorm ons eerder ’n gesamentlike front en kan ons ’n verskil in ons leefwêreld maak. Die Hervormde Kerk moet vasberade sy lidmate toerus om ’n verskil te maak.

Die brief aan die Efesiërs strek verder as Efese – trouens, dit bereik die gemeentes van Klein-Asië. Die brief rus ons toe met die volgende: onderlinge eenheid; liefde en eerbied vir mekaar; dankbaarheid teenoor God. Met Efese in gedagte, het ons die toerusting om die wêreld aan te durf – selfs die ongelowige kan daardeur beïnvloed word.

Die uitdaging vir ons Kerk is om juis nie stil te bly nie, maar om met moed in die openbaar dit wat verkeerd is, bloot te stel. So maak ons die Kerk relevant. Kom ons neem die lens weg van die verlede en wees ’n kerk in die wêreld. Ligdraers is draers van hoop; hoop is genesend.

Ek hoop die woorde wees sterk en vasberade is kenmerkend van die volgende Algemene Kerkvergadering. Ek glo die woorde waarmee Paulus vir Timoteus bemoedig het in 2 Timoteus 4: 2 en 3 is ook vir ons van toepassing: ...verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal ’n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie.

Mag die vreeslose verkondiging van die gesonde leer vir ons Kerk genesing bring. (Verkort)