Die Hervormer

Kersfees oraloor

Welkom, o stille nag van vrede,

onder die suiderkruis,

wyl stemme uit die ou verlede

oor sterrevelde ruis.

Kersfees kom, Kersfees kom –

gee aan God die eer.

Skenk ons ’n helder Somerkersfees

in hierdie land, o Heer.

(Gesang 358: 1, Koos du Plessis)

So sing ons in ons Kerk tydens die Kerstyd, in die helder somerson. Maar hoe vier Suid-Afrikaners Kersfees elders in die wêreld?

Read more ...

Die Bybel in die digitale wêreld

Verskillende digitale formate maak dit vandag moontlik vir Bybelgenootskappe om die huidige tegnologie in te span sodat individue en gemeenskappe toegang tot die Bybel kan verkry en op ’n nuwe manier daarby betrokke kan raak.

Op die voorpunt met ontwikkeling

In vennootskap met die Wêreldbond van Bybelgenootskappe se Digitale Strategiegroep asook die Bybelgenootskappe van Brasilië en Nederland, is die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) betrokke by ’n aantal digitale projekte. Een so ’n inisiatief is die aanlyn digitale subskripsieplatform wat bekend sal staan as BibleSA en wat die BSA se tekste sal koppel aan ’n rykdom van Bybelse agtergrondmateriaal en materiaal wat mense sal help om by die Bybel betrokke te raak.

Read more ...

Kerkleiers uit Afrika byeen in Rwanda

Dr Wouter van Wyk het aan die einde van Junie vanjaar ’n vergadering van die lidkerke van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) in Afrika in Rwanda namens die Hervormde Kerk bygewoon. Hy vertel meer daaroor.

Die Hervormde Kerk het in 2017 vir die eerste keer in 35 jaar as volwaardige lid deelgeneem aan die Algemene Vergadering van die WGGK wat in Leipzig, Duitsland, plaasgevind het. By dié geleentheid het die WGGK beginselbesluite geneem wat in die verskillende substreke en lidkerke van die WGGK gestalte moet aanneem.

Read more ...

Bybelvertaling en die oorlewering van tekste

Die Bybelgenootskap aanvaar die Bybel as Woord van God. Daarom is dit belangrik om na te gaan hoe die Bybel deur die eeue tot ons gekom het. Die boeke van die Ou Testament is hoofsaaklik in Hebreeus geskryf, met korter dele in Aramees, terwyl die Nuwe Testament in Grieks geskryf is. Die Bybelboeke het oor ’n tydperk van minstens 1 200 jaar ontstaan en nie al die skrywers is aan ons bekend nie.

Voor die uitvinding van die boekdrukkuns in die 15de eeu is alle boeke van die Bybel met die hand oorgeskryf. Die inhoud van die Bybel is dus vir eeue op sulke handgeskrewe dokumente oorgelewer. So ’n handgeskrewe afskrif van die teks word ’n manuskrip genoem. Daar bestaan vandag nie meer enige van die manuskripte waarop ’n boek van die Ou of die Nuwe Testament deur die oorspronklike skrywers geskryf is nie. Aangesien hierdie manuskripte op perkament (behandelde velle van diere) of papirus geskryf is, het dit oor die jare verweer. Daar was ook die behoefte dat die manuskripte versprei word, sodat baie ander gelowiges dit kon lees. Die manuskripte is daarom van tyd tot tyd oorgeskryf. Die oudste beskikbare vorm waarin die boeke van die Bybel vandag beskikbaar is, is dus afskrifte van afskrifte wat deur die loop van eeue gemaak is.

Read more ...

Die invloed van die Reformasie op Wes-Europese skilderkuns

As ’n direkte gevolg van die 16de-eeuse godsdiensdispuut is alle kuns wat vereenselwig kon word met die mag van die kerk skerp gekritiseer vanuit Reformatoriese kringe.

Die Reformasie se invloed het gelei tot ’n drastiese vermindering in religieuse kuns in Protestantse lande. Groot publieke kunswerke wat kerklidmate kollektief op godsdienstige vlak aangespreek het, is stelselmatig vervang met kleiner en meer persoonlike werke, soos daar ’n verskuiwing van openbare geloofsvertoon na ’n meer intieme verhouding tussen die gelowige en God plaasgevind het. Noodwendig is streng teologiese en religieuse temas mettertyd vervang deur sekulêre temas, veral in Wes-Europa. Uitbeeldings van die gewone alledaagse lewe soos familie-, maaltyd-, taverne-, fees- en marktonele, sowel as portretkuns, stillewes en landskappe, het toegeneem en die kunstoneel later selfs heeltemal oorheers. Dit was in die Lae Lande dat hierdie tendens veral opmerklik was. Ons kyk in hierdie laaste bydrae tot Reformasie 500 kortliks na enkele kunstenaars uit hierdie tyd en voorbeelde van hul sekulêre werke.

Read more ...