Die Hervormer

Nuwe Klankbybel nou beskikbaar

As deel van die missie om die Bybel vir almal toeganklik te maak, het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gedurende die afgelope twee jaar ’n Bybelluisterprogram ontwikkel wat gebruik maak van ’n nuwe apparaat waarmee na die Bybel geluister kan word.

Die apparaat staan bekend as die Audibible – ’n kompakte toestel wat ontwerp is om op enige plek gebruik te kan word. Dit vervang die Proclaimer, wat in die verlede hoofsaaklik deur luistergroepe gebruik is, en open tegelykertyd ’n hele aantal nuwe gebruiksmoontlikhede.

Read more ...

Kos is op die tafel

Die Amerikaanse teoloog Leonard Sweet is onlangs deur Ekerk se Learning Communities na Suid-Afrika gebring om te kom praat oor die toekoms van die kerk, die uitdagings wat ons ervaar en ons elkeen se rol daarin. Tydens ’n twee dae lange seminaar het hy onder meer gesels oor sy nuutste boek, From tablet to table.

Volgens Sweet is een van die grootse probleme wat ons vandag in die gesig staar, die feit dat ons ’n generasie sonder ’n identiteit die wêreld instuur. Ons het ’n groep mense geword wat so vinnig by mekaar verby leef dat ons mekaar nie ken nie, wat mekaar se stories nie ken nie en wat veral nie meer die storie van ons geloof ken nie.  

Read more ...

Kerkwees – op voetspoor van Christus

Die afgelope tyd het nuwe woorde en begrippe wat nie altyd maklik is om te verstaan nie, in omloop gekom. Een so ’n begrip is die “institusionalisering” van die kerk. Wat word daarmee bedoel?

Dit is algemeen bekend dat Jesus nie ’n kerk gestig het soos wat ons vandag die kerk ken nie. In Jesus se tyd was daar geen kerkgeboue, teologiese fakulteite, ’n kerkkantoor, kerklike tydskrifte of gedrukte Bybels nie. Die kerk het spontaan voortgevloei vanuit die mense wat Jesus gevolg het en sy lering verder versprei het. Hulle het dit wat Jesus hulle geleer het oor die koninkryk van God verder oorvertel. Hulle het uitgegaan en mense geleer wat Jesus hulle geleer het, hulle het van mense dissipels (volgelinge of leerlinge) van Jesus gemaak. Daarvan lees ons in Matteus 28 waar Jesus die dissipels opdrag gee om uit te gaan na al die nasies toe. Ons lees in ’n gedeelte soos Lukas 10 dat Jesus sy dissipels uitstuur om mense te help, om hulle te genees en om aan hulle te vertel dat die koninkryk van God naby gekom het. Die vroegste Christene het ’n verskil gemaak in die lewens van die mense met wie hulle te doen gekry het.

Read more ...

Teologiese afrigting of religieuse studies – is daar 'n derde moontlikheid?

Hoe kan ons as Kerk gelowige teoloë oplei om die evangelie van Jesus Christus met geloof en ook met verantwoordelikheid te kan verkondig? Ons opleiding moet in elke opsig die en tussen geloof en rede akkommodeer.

Die onlangse drie-in-een-geleentheid (opening van die Hervormde Teologiese Kollege, Inligtings- en Besprekingsvergadering, en Predikantevergadering 2015) was ’n briljante inisiatief. Die kombinasie van die drie geleenthede bring kostebesparing mee en trek drie belangrike aspekte van ons kerklike praktyk bymekaar.

Read more ...

Voornemende teologiestudente

Matrikulante asook persone wat reeds gematrikuleer het, kan aansoek doen vir evaluering  om Teologie te studeer.

Evaluering vind plaas op Vrydag 17 Julie by die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria. Aansoekvorms kan aangevra word van die Studentebeampte, Kuratorium vir die Teologiese Opleiding, Posbus 2368, Pretoria 0001; tel 012 420 5393; faks 012 420 4303; e-pos betsie.brits@up.ac.za. Die sluitingsdatum vir inhandiging van volledig voltooide aansoeke is 12 Junie 2015.