Die Hervormer

Kerkwees – op voetspoor van Christus

Die afgelope tyd het nuwe woorde en begrippe wat nie altyd maklik is om te verstaan nie, in omloop gekom. Een so ’n begrip is die “institusionalisering” van die kerk. Wat word daarmee bedoel?

Dit is algemeen bekend dat Jesus nie ’n kerk gestig het soos wat ons vandag die kerk ken nie. In Jesus se tyd was daar geen kerkgeboue, teologiese fakulteite, ’n kerkkantoor, kerklike tydskrifte of gedrukte Bybels nie. Die kerk het spontaan voortgevloei vanuit die mense wat Jesus gevolg het en sy lering verder versprei het. Hulle het dit wat Jesus hulle geleer het oor die koninkryk van God verder oorvertel. Hulle het uitgegaan en mense geleer wat Jesus hulle geleer het, hulle het van mense dissipels (volgelinge of leerlinge) van Jesus gemaak. Daarvan lees ons in Matteus 28 waar Jesus die dissipels opdrag gee om uit te gaan na al die nasies toe. Ons lees in ’n gedeelte soos Lukas 10 dat Jesus sy dissipels uitstuur om mense te help, om hulle te genees en om aan hulle te vertel dat die koninkryk van God naby gekom het. Die vroegste Christene het ’n verskil gemaak in die lewens van die mense met wie hulle te doen gekry het.

Read more ...

Teologiese afrigting of religieuse studies – is daar 'n derde moontlikheid?

Hoe kan ons as Kerk gelowige teoloë oplei om die evangelie van Jesus Christus met geloof en ook met verantwoordelikheid te kan verkondig? Ons opleiding moet in elke opsig die en tussen geloof en rede akkommodeer.

Die onlangse drie-in-een-geleentheid (opening van die Hervormde Teologiese Kollege, Inligtings- en Besprekingsvergadering, en Predikantevergadering 2015) was ’n briljante inisiatief. Die kombinasie van die drie geleenthede bring kostebesparing mee en trek drie belangrike aspekte van ons kerklike praktyk bymekaar.

Read more ...

Voornemende teologiestudente

Matrikulante asook persone wat reeds gematrikuleer het, kan aansoek doen vir evaluering  om Teologie te studeer.

Evaluering vind plaas op Vrydag 17 Julie by die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria. Aansoekvorms kan aangevra word van die Studentebeampte, Kuratorium vir die Teologiese Opleiding, Posbus 2368, Pretoria 0001; tel 012 420 5393; faks 012 420 4303; e-pos betsie.brits@up.ac.za. Die sluitingsdatum vir inhandiging van volledig voltooide aansoeke is 12 Junie 2015.

'n Besondere verering

Op 9 Februarie het die kernredaksie van die Hervormde Teologiese Studies (HTS) ’n akademiese huldigingsbundel aan die dekaan van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria, prof Johan Buitendag, oorhandig.

Wat hierdie bundel besonders maak, is die feit dat dit uit 117 geakkrediteerde navorsingsartikels bestaan. Verskeie Suid-Afrikaanse en 31 internasionale akademici het bydraes gelewer. 32 akademici van oor die hele wêreld het as portuurevalueerders opgetree om toe te sien dat die bundel aan hoogstaande internasionale wetenskaplike standaard voldoen.

Read more ...

Verwikkelinge rondom pos van die administrateur

Die administrateur, mnr Elmar Struwig, het as personeellid van die Sinodale Kerkkantoor bedank om meer aandag aan nagraadse studies en belange in die privaatsektor te gee. Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV) het sy bedanking aanvaar, en spreek waardering uit vir sy toegewyde diens oor meer as 25 jaar.

Die Kerk is sedert die vorige AKV op soek na wyses waarop die huidige model van kerkbestuur op sinodale vlak verbeter kan word, en in die proses is ook gekyk na die administrateur se pos. Danksy herstrukturering wat reeds plaasgevind het, is heelwat van die administrateur se verantwoordelikhede reeds aan ander personeellede gedelegeer. Daarom is dit in hierdie stadium moontlik om alle tersaaklike aangeleenthede wat die administrateur sou hanteer in die bekwame hande van die sekretaris van die Kommissie, dr Frikkie Labuschagne, te laat.

Read more ...