Die Hervormer

Godsbeelde of mensbeelde?

In die Augustus 2015-uitgawe van Die Hervormer het prof Juliana Claassens geskryf oor Godsbeelde wat saak maak. Hierdie skrywe van dr Stephan Hoffman dien as repliek daarop.

Ons kan God nie omvat met ons beperkte begrip nie, daarom is alles wat ons oor God sê in ’n sekere sin voorlopig. Die beste wat ons kan doen, is om met metaforiese taal iets van ons ervaring van God se openbaring aan ons te beskryf. Ons begrip van wie God is, is gelukkig nie net begrond in ons eie ideologieë, ervaring en agtergrond nie, maar ook in die getuienis van die Bybel.

Read more ...

Spiritualiteit en geloof

Geagte Redakteur

Ek het dr Wouter van Wyk se artikel oor spiritualiteit en geloof in Die Hervormer van Julie 2015 met groot aandag gelees. Ek is van mening dat hy ’n belangrike saak, veral vir ons Hervormers, baie duidelik gestel het. Ek vertrou dat ons predikante, maar veral ook ander ampsdraers en lidmate, hierdie artikel onder oë sal kry.

Die tydgees waarin ons Christenkerke hulle tans bevind, kan so maklik met towerwoorde soos diversiteit tot ander insigte oorgehaal word. Daarom wil ek dankie sê vir hierdie artikel. Mag ons as Hervormers die inhoud daarvan ter harte neem.

God die kwesbare

Kwesbaar. Hierdie is ’n woord wat baie bagasie saamdra. In die wêreld is kwesbaarheid nie noodwendig ’n eienskap wat met ’n sterk karakter vereenselwig word nie. Ons sien kwesbaarheid eerder as ’n swakheid. Dit is ons menslike natuur om kwesbaarheid te weerstaan. Ons wil eerder ons swakhede verberg of voorgee hulle is nie daar nie.

As jy kwesbaar voorkom, sal die wêreld oor jou loop en jou vertrap. Hulle sal vir jou lag. Wat sal gebeur as jy elke aspek van jou lewe sonder terughou wys aan elke persoon wat redelik na aan jou is? As jy jou wense, drome, twyfel, foute, gewoontes, verlange, teleurstellings, passies en leefwyse voor almal openbaar? Absolute eerlikheid lê ons bloot voor mense en maak ons kwesbaar. En ons is bang om kwesbaar te staan, veral voor ons medemens.

Read more ...

Ringsvergadering 1982... 2015

’n Mens kan nie altyd staatmaak op jou geheue nie. Dit is soos ’n siffie waarvan die gate deur die jare al hoe groter word. Die inligting val maklik deur die gate en net daardie inligting wat jy wíl onthou en die inligting wat ’n blywende indruk op jou gemaak het weens die aard daarvan, sal in die siffie agterbly.

Desnieteenstaande is daar ’n paar duidelike beelde wat in my gedagtes opkom wanneer ek terugdink aan die eerste ringsvergadering wat ek ongeveer 33 jaar gelede bygewoon het.  Ek het as diaken na die vergadering gegaan. Dit het oor twee aande gestrek. Die eerste aand het ons in groepe verdeel (Apostolaat, Ekumene, Jeugwerk, Kategese, ensovoorts) en elke gemeente se verslae van die betrokke raad deurgegaan. Die onderskeie groepe het dan ’n samevattende verslag oor hul spesifieke groep se werksaamhede saamgestel.

Read more ...