Die Hervormer

Dankie

Geagte Redakteur

Baie dankie aan almal vir u belangstelling en meelewing tydens die siekte en afsterwe van my geliefde eggenoot Hennie van Deventer.

Dit het so duidelik geword hoe baie mense in die Kerk en in die samelewing se lewens syne op die een of ander manier gekruis het. U bywoning van die troosdiens, u oproepe, boodskappe, besoeke, kaartjies, drukkies, gebede en ondersteuning word opreg waardeer.

Naledi – die belangrikheid van eerlikheid

Net soos ’n ster se lig van die aarde gesien kan word en bitter min lig op die aarde werp om iets hier te sien, so skyn Naledi (ster) se lig uit die verre verlede. Ons kan die uitsonderlike groot hoeveelheid fossiele sien en bestudeer, maar tot dusver word bitter min van Naledi se geheime geopenbaar.

Trouens, daar het in paleontologiese kringe groot meningsverskil ontstaan oor wat nou in die Wieg van die Mensdom by Sterkfontein gevind is en wat dit beteken, en die diskoers is vererger toe dit blyk dat die wetenskaplike artikel hieroor deur die vaktydskrif Nature afgekeur is. Vir die wetenskap is portuuroorsig vir die publikasie van wetenskaplike artikels ononderhandelbaar.

Read more ...

Die gebeure ná 31 Oktober 1517

31 Oktober 1517 staan bekend as die datum wat die groot Kerkhervorming ingelei het nadat Martin Luther sy 95 stellings teen die deur van die kerk van Wittenberg vasgespyker het. Ná hierdie insident het besware teen verskillende aspekte van die Rooms-Katolieke Kerk ook na ander lande in Europa versprei. Die gebeure wat ná hierdie datum gevolg het, word soms vergeet.

In Frankryk het ’n verreikende reaksie gevolg wat selfs tot ná Bartolomeusnag op 24/25 Augustus 1572 voortgeduur het.

Nagmaalstryd
Een van die strydpunte het gegaan oor die sakrament van die Nagmaal. Die Kerkhervormers het sterk op die simboliese betekenis van die Nagmaal gesteun. Hulle het die Nagmaal bedien met die oortuiging dat die brood en wyn slegs simbole is wat gelowiges aan die liggaam en bloed van Christus moet herinner. Die twee simbole het saam die betekenis verkondig van die verlossing wat Jesus aan die kruis gebring het. Vir die Rooms-Katolieke Kerk was hierdie beskouing ’n probleem. Hulle het vasgehou aan die oortuiging dat die brood en wyn Christus word na die eet en drink daarvan.

Read more ...

Godsbeelde of mensbeelde?

In die Augustus 2015-uitgawe van Die Hervormer het prof Juliana Claassens geskryf oor Godsbeelde wat saak maak. Hierdie skrywe van dr Stephan Hoffman dien as repliek daarop.

Ons kan God nie omvat met ons beperkte begrip nie, daarom is alles wat ons oor God sê in ’n sekere sin voorlopig. Die beste wat ons kan doen, is om met metaforiese taal iets van ons ervaring van God se openbaring aan ons te beskryf. Ons begrip van wie God is, is gelukkig nie net begrond in ons eie ideologieë, ervaring en agtergrond nie, maar ook in die getuienis van die Bybel.

Read more ...

Spiritualiteit en geloof

Geagte Redakteur

Ek het dr Wouter van Wyk se artikel oor spiritualiteit en geloof in Die Hervormer van Julie 2015 met groot aandag gelees. Ek is van mening dat hy ’n belangrike saak, veral vir ons Hervormers, baie duidelik gestel het. Ek vertrou dat ons predikante, maar veral ook ander ampsdraers en lidmate, hierdie artikel onder oë sal kry.

Die tydgees waarin ons Christenkerke hulle tans bevind, kan so maklik met towerwoorde soos diversiteit tot ander insigte oorgehaal word. Daarom wil ek dankie sê vir hierdie artikel. Mag ons as Hervormers die inhoud daarvan ter harte neem.