Die Hervormer

Nuwe kategeseboeke vir graad 11

Die graad 11-kategeseboek in die nuutste reeks word nou saamgestel. Die huidige graad 11-boek was die eerste in ’n nuwe reeks Woord en Lewe. Dit het reeds in 2002 vir die eerste keer verskyn.

Hierdie boeke is egter nou uitgedateer, veral as in aanmerking geneem word dat die nuutste reeks van graad R tot graad 10 ’n totaal ander karakter aangeneem het. Vir laasgenoemde is ver en wyd gekonsulteer met kundiges en gebruikers van kategesemateriaal. Omdat die graad 11-boek meer gefokus is op een jaargroep, wat veral deur die Hervormde Kerk se dominees gekatkiseer word, wil ons nie net van kundiges in die opvoedkunde en teologie gebruik maak nie, maar van elkeen wat tans die graad 11-boek gebruik. Ons vra ook dat persone wat alternatiewe materiaal gebruik om ons kinders te lei tot aflegging van belydenis van geloof, ons sal help.

Read more ...

Suid-Afrikaanse Erfeniswetgewing en die kerk

Die onlangse kontroversie rakende die verskuiwing en vandalisering van standbeelde het uitgewys dat daar groot onkunde oor die bewaring van erfenishulpbronne bestaan, asook oor erfenis en geskiedenis in die algemeen.

Read more ...

Groot waardering

Geagte Redakteur

Watter netjies versorgde uitgawe van Die Hervormer van November 2015 – soos dit in elk geval altyd is! Propvol aktuele, gemaklik leesbare en Bybels- en wetenskaplik-verantwoorde artikels.

Groot waardering vir prof Antonites, di Barnard, Pienaar, drr Wim Dreyer, Piet van Staden, en mnr Toerien se insiggewende skrywes, asook ds Hannes Janse van Rensburg se oordenking. U almal se eensgesinde dog verskillende beredenering versterk die leer en lewe van die Hervormde Kerk. 

Homoseksualiteit – 'n Standpunt

Geagte Redakteur

Graag wil ek dr Stephan Hoffman gelukwens met die duidelike en onbevange standpunt wat hy in Die Hervormer van Desember 2015 uitspel.

Dit wil voorkom of dieselfde strategie as voor die 69ste Algemene Kerkvergadering met betrekking tot apartheid weer begin kop uitsteek oor homoseksualiteit, deur ’n sekere standpunt in al die kerklike tydskrifte met oorgawe te propageer.

Read more ...