Die Hervormer

Gereformeerde Konvent 2017

Ds Cassie Aucamp, GKSA, berig:
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika was die gasheer vir die 20ste byeenkoms van die Gereformeerde Konvent. Dit het van 7 tot 9 Maart in Potchefstroom plaasgevind. Die Konvent het 20 jaar gelede uit die destydse Tussenkerklike Komitee ontstaan. 15 kerkverbande uit die Reformatoriese tradisie is lede van die Konvent, onder andere die GKSA, die NG Kerk, NHKA, Lutherse Kerke, Presbiteriaanse Kerke, Calvynse Protestantse Kerk, Rynse Kerk, en die Verenigde Gereformeerde Kerk.

Read more ...

Onsekerheid kring uit

Ben Botha, Marble Hall, skryf:

Die artikel van prof Gert Pelser het vir my ’n belangrike vraag opgeklaar, waarom die Nederduitsch Hervormde Kerk die afgelope drie dekades sowat dertig duisend lidmate verloor het. Twyfelende en vraende professore sonder antwoorde kom nie verder as die Jesus-saak nie. Van hul studente, en latere predikante in gemeentes, kan ook deur die onsekerheid geraak word, wat weer kan lei tot gebrek aan oortuigde prediking van die lewende Christus.

Om die gemeentelike standplaas in stand te hou, word fondsinsamelingsprojekte ook ’n al hoe belangriker funksie, wat baie tyd in beslag neem – is dit nie een van die minder belangrike dinge nie?


Verkoop van die sinodale geboue

Vanuit die Kommissie van die AKV:

Die Kommissie van die AKV en die Raad van Finansies het tydens hul gesamentlike vergadering op 2 Maart besluit om verdere ondersoek te doen voordat besluit word oor die hervestiging van die Sinodale Dienssentrum. ’n Vyfmankomitee onder leiding van dr André Ungerer is aangewys om sekere aspekte in groter besonderhede te ondersoek voordat ’n besluit geneem word. Daar is met die nuwe eienaar onderhandel om die tweede en derde vloer van die Dirk van der Hoffgebou vir ’n verdere 12 maande te huur. Die Kerklike administrasie, die Kerkargief en die Boekwinkel sal dus vir die volgende jaar steeds daar gehuisves word, terwyl sekere afdelings en organisasies (soos Oudit en Rata) tans besig is met onderhandelinge om alternatiewe akkommodasie te vind. Die Kerk sal ingelig word sodra daar ’n besluit oor die hervestiging van die Sinodale Dienssentrum geneem is.


Oor geweldsmisdaad

Die Tussenkerklike Raad verklaar:
Die Tussenkerklike Raad (TKR) is ’n ekumeniese forum waar die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika verteenwoordig word. Die TKR het op 15 Februarie in Pretoria vergader en die volgende getuienis teenoor owerheid en onderdaan opgestel:

Read more ...

Onkunde oor besluite

Sakkie Henn skryf:

Ek het ’n afskrif van die agenda van die 71ste AKV van 2016  gekry. Omdat dit so ’n lywige dokument is, wonder ek hoeveel mense een gekry het, en daarna sou kyk. Ek het van die besprekingspunte gelees, en na baie oordenking die volgende: Is lidmate bekend met die hou van die AKV, en wat nog die agenda?

Read more ...