Die Hervormer

Verkoop van die sinodale geboue

Vanuit die Kommissie van die AKV:

Die Kommissie van die AKV en die Raad van Finansies het tydens hul gesamentlike vergadering op 2 Maart besluit om verdere ondersoek te doen voordat besluit word oor die hervestiging van die Sinodale Dienssentrum. ’n Vyfmankomitee onder leiding van dr André Ungerer is aangewys om sekere aspekte in groter besonderhede te ondersoek voordat ’n besluit geneem word. Daar is met die nuwe eienaar onderhandel om die tweede en derde vloer van die Dirk van der Hoffgebou vir ’n verdere 12 maande te huur. Die Kerklike administrasie, die Kerkargief en die Boekwinkel sal dus vir die volgende jaar steeds daar gehuisves word, terwyl sekere afdelings en organisasies (soos Oudit en Rata) tans besig is met onderhandelinge om alternatiewe akkommodasie te vind. Die Kerk sal ingelig word sodra daar ’n besluit oor die hervestiging van die Sinodale Dienssentrum geneem is.


Oor geweldsmisdaad

Die Tussenkerklike Raad verklaar:
Die Tussenkerklike Raad (TKR) is ’n ekumeniese forum waar die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika verteenwoordig word. Die TKR het op 15 Februarie in Pretoria vergader en die volgende getuienis teenoor owerheid en onderdaan opgestel:

Read more ...

Onkunde oor besluite

Sakkie Henn skryf:

Ek het ’n afskrif van die agenda van die 71ste AKV van 2016  gekry. Omdat dit so ’n lywige dokument is, wonder ek hoeveel mense een gekry het, en daarna sou kyk. Ek het van die besprekingspunte gelees, en na baie oordenking die volgende: Is lidmate bekend met die hou van die AKV, en wat nog die agenda?

Read more ...

Teologiese verskuiwing

Dr Koos Engelbrecht, Schoemansdal, skryf:

Daar is, volgens my, veral twee besluite van die 71ste AKV wat dui op ’n teologiese verskuiwing in ons Kerk.

Read more ...

Verantwoordelike vernuwing

George Small skryf:

Die brief van Wilco Beukes (Januarie/Februarie 2017) verwys. Ek stem heelhartig saam dat vernuwing in die prediking sowel as meer aktiewe geloofsuitlewing van lidmate nodig is om in die huidige en toekomstige lewensomstandighede as Kerk van Christus relevant te wees. Teologiese opleiding en voortgesette teologiese opleiding gebaseer op die nuutste verantwoordelike, wetenskaplike, teologiese navorsing is van uiterste belang en behoort die kern van die vernuwing uit te maak.

Read more ...