Die Hervormer

...en intussen loop die kerke leeg

Gedurig hoor ’n mens allerlei opmerkings oor die kerk, selfs van voorgangers en predikante.  Daar kan waarheid in van die standpunte wees, maar intussen loop ons kerke leeg. Hier hoor ons die mening van ’n lidmaat wat tot onlangs een van ons Kerk se orreliste was.

Die opmerkings sluit die volgende in: Ek kan God net so goed buite as binne die kerk dien. Ek vind God eerder tussen die bome en in die natuur. Ek dien God in my binnekamer. Daar is nie genoeg verskeidenheid, afwisseling en vermaak vir die kinders in die kerk nie. Ek kyk en luister eerder na die TV en radio, dis tog so mooi!

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Wees my, sondaar, genadig...

Geagte Redakteur

Die skrywe van dr Stephan Hoffman in Die Hervormer van Desember 2015 het betrekking. In die hele debat rondom selfdegeslagverhoudings en homoseksualiteit is daar ’n saak wat my hinder en iets wat myns insiens nie genoegsaam beredeneer en bedink word nie.

Dit wil vir my voorkom asof daar by sommige in die NHKA die behoefte bestaan dat homoseksualiteit as sodanig vir eens en vir altyd as sonde benoem moet word, soos wat die NGK in ’n onlangse uitspraak rassisme as sonde benoem en veroordeel het. Die ongemak wat ek daarmee beleef, is dat die NHKA met so ’n uitspraak op die terrein van “sondelyste” sou beweeg, en dit kan tog nie.

Lees verder...

God hou self sy kerk in stand

Geagte Redakteur

Nadat ek dr Frikkie Labuschagne se artikel in Die Hervormer van Januarie/Februarie 2016 gelees het, is daar ’n paar dinge wat my laat wonder.

Ek is ’n senior Hervormer en ek wonder hoekom die vraag Is die NHKA toegerus vir Jesus se opdrag? nou gevra word. Ek voel dat ons van kleins af geleer is om Jesus se opdragte uit te voer. Sondagskool, katkisasie, as diaken, ouderling en lidmaat. As ons nie nou toegerus is nie, het die Kerk totaal gefaal in sy roeping – die teoloë in die besonder.

Lees verder...

Wonderboom reik uit

Gemeente Wonderboom het onlangs besluit om uit te reik na die dele van ons land wat amper geen drinkwater meer gehad het nie as gevolg van die droogte en ander faktore.

In ’n SMS is gemeentelede gevra om houers met drinkwater as dankoffer kerk toe te bring. Lidmate het begin om die sosiale netwerke te gebruik om hul familie en vriende te vra vir houers. Skielik daag die gemeenskap by die kerk op met gevulde, gekoopte of leë houers. Hulle bied hulp aan en gou staan ’n gemeenskap skouer aan skouer en waterbottels was, vul en regpak.

Lees verder...

Nuwe kategeseboeke vir graad 11

Die graad 11-kategeseboek in die nuutste reeks word nou saamgestel. Die huidige graad 11-boek was die eerste in ’n nuwe reeks Woord en Lewe. Dit het reeds in 2002 vir die eerste keer verskyn.

Hierdie boeke is egter nou uitgedateer, veral as in aanmerking geneem word dat die nuutste reeks van graad R tot graad 10 ’n totaal ander karakter aangeneem het. Vir laasgenoemde is ver en wyd gekonsulteer met kundiges en gebruikers van kategesemateriaal. Omdat die graad 11-boek meer gefokus is op een jaargroep, wat veral deur die Hervormde Kerk se dominees gekatkiseer word, wil ons nie net van kundiges in die opvoedkunde en teologie gebruik maak nie, maar van elkeen wat tans die graad 11-boek gebruik. Ons vra ook dat persone wat alternatiewe materiaal gebruik om ons kinders te lei tot aflegging van belydenis van geloof, ons sal help.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.