Die Hervormer

Verantwoordelike vernuwing

George Small skryf:

Die brief van Wilco Beukes (Januarie/Februarie 2017) verwys. Ek stem heelhartig saam dat vernuwing in die prediking sowel as meer aktiewe geloofsuitlewing van lidmate nodig is om in die huidige en toekomstige lewensomstandighede as Kerk van Christus relevant te wees. Teologiese opleiding en voortgesette teologiese opleiding gebaseer op die nuutste verantwoordelike, wetenskaplike, teologiese navorsing is van uiterste belang en behoort die kern van die vernuwing uit te maak.

Read more ...

Geluk met nuwe voorkoms

Dr Frikkie Labuschagne, algemene sekretaris:
Baie dankie vir die puik Hervormer! Dankie vir ongelooflike insette en vars en nuwe uitleg. Julle kan trots wees. Geluk!

Dr Wouter van Wyk, sekretaris kommunikasie:
Kommunikasie móét dinamies wees, en die media móét voortdurend aanpas om vars te bly en effektief inligting oor te dra. Ons is trots op ons kerklike media en die redaksie van Die Hervormer vir die  vernuwende inisiatief met die formaat en voorkoms van ons Kerk se amptelike mondstuk. Die nuwe formaat hanteer en lees maklik, en daar is nou plek vir baie meer nuus as in die verlede. Baie sterkte met julle goeie werk.

Read more ...

Baie dankie!

Van die redaksie se kant, baie dankie aan ons lesers en kollegas vir die besonder positiewe reaksie op die nuwe voorkoms vanDie Hervormer. Dankie ook vir opbouende kritiek wat ons plek-plek reeds geïmplementeer het. Die voorkomsverandering is vir seker nie afgehandel nie, en as koerant sal elke uitgawe vanselfsprekend uniek wees. Onthou, ons verwelkom kommentaar!

Praat ons teologie of mitologie?

Wilco Beukes skryf:

Die artikels van dr Ungerer en prof Pelser in Die Hervormer van November/Desember 2016 verwys.

Die Hervormde Kerk het bykans ’n dekade gelede besluit om weg te beweeg van die ou herder-kudde-model van bediening na ’n missionale model van kerkwees. As die krimpende lidmaatgetalle bekyk word, lyk dit of daar minder as niks van hierdie poging gekom het. Waar lê die fout?

Read more ...

Wat bind ons saam?

Ds Martyn Redelinghuys, emeritus, skryf:

Onder die opskrif Wat bind ons saam? skryf prof Theuns Dreyer in Die Hervormer van September 2016 dat die samebindende faktor in ons Kerk nie eerstens deur ons Hervormerskap bepaal moet word nie, maar deur ons Christenskap. Ons Hervormerskap-identiteit moet ondergeskik wees aan en bepaal word deur ons Christenskap. Dit skerp hy in. Dankie daarvoor.

Dit is miskien nodig dat ons elkeen voor ons spieël gaan staan, onsself in die oë kyk en eerlik antwoord wat ons identiteit in die eerste plek is. ’n Predikant het op ’n keer vir my gesê daar was ’n tyd toe hy in die eerste plek Afrikaner en in die tweede plek Christen was. Eerlike selfondersoek het hom sy dwaling laat besef. Daar was ’n tyd toe baie van ons in die eerste plek Afrikaner, in die tweede plek Hervormer en in die derde plek Christen was.

Read more ...