Die Hervormer

Veranderinge by Gemeente Pretoria

Gemeente Philadelphia hanteer nou Gemeente Pretoria se administrasie. Oproepe en korrespon-densie moet na Philadelphia gestuur word.

Die nuwe besonderhede vir Gemeente Pretoria is soos volg: E-posadres nhkphiladelphia@gmail.com; telefoon 012 362 7237; kontakpersoon mev Elize Fourie; kantoorure 08:30 tot 13:00, behalwe Dinsdae wanneer die kantoor gesluit is.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Intussen word die SP Engelbrechtmuseum steeds soos voorheen bedryf. Alle besoekers is welkom. Die kantoor word op Donderdae by Gemeente Pretoria deur mev Ansie Joubert beman. Sy kan steeds geskakel word om afsprake te maak en besoekers te ontvang. Donderdae van 08:30 tot 15:00 sal sy vir die doel beskikbaar wees. Sy kan geskakel word by 012 321 7580. Indien sy op ’n Saterdag moet uitgaan om besoekers te ontvang, sal ’n ekstra fooi van R60 betaal moet word.

Gemeentes word versoek om groepe na die Museum te bring – NHSV-groepe, kategesegroepe, groepe bejaardes en enige ander groepe. Kom besoek die Museum en bring asseblief ’n donasie saam om te help om die Museum in stand hou.


Kommentaar

Die geboorte van Jesus

Johan Dreyer skryf:

Prof Gert Pelser se artikel in die November/Desember 2016-uitgawe verwys.

Prof Pelser sê dat Paulus bloot daarop wys dat God sy Seun gestuur het en dat Hy op ’n bepaalde tyd uit ’n vrou gebore is, en in Filippense 2 haal Paulus ’n Christushimne aan waarvolgens Christus Homself verneder het deur die gestalte van ’n mens aan te neem. Hy het dus as’t ware sy geboorte/menswording self bewerkstellig. Daarna verwys prof Pelser na die mitiese voorstelling by Johannes waarvolgens die Woord mens geword en onder ons kom woon het. Dat ook hierdie Woord se menswording ’n selfhandeling was, is voor die hand liggend. Hy sê ook 1 Timoteus 3: 16 verteenwoordig ’n ander tradisie waarvan sekere dele eksegeties baie moeilik te verklaar is, maar waarin onder andere ook blootgestel word dat Jesus as mens in die wêreld gekom het. Dan kom hy tot die verstommende slotsom: In nie een van hierdie gevalle is daar dus sprake van enige maagdelike “verwekking” van Jesus nie.

Lees verder...

Gereformeerde Konvent 2017

Ds Cassie Aucamp, GKSA, berig:
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika was die gasheer vir die 20ste byeenkoms van die Gereformeerde Konvent. Dit het van 7 tot 9 Maart in Potchefstroom plaasgevind. Die Konvent het 20 jaar gelede uit die destydse Tussenkerklike Komitee ontstaan. 15 kerkverbande uit die Reformatoriese tradisie is lede van die Konvent, onder andere die GKSA, die NG Kerk, NHKA, Lutherse Kerke, Presbiteriaanse Kerke, Calvynse Protestantse Kerk, Rynse Kerk, en die Verenigde Gereformeerde Kerk.

Lees verder...

Onsekerheid kring uit

Ben Botha, Marble Hall, skryf:

Die artikel van prof Gert Pelser het vir my ’n belangrike vraag opgeklaar, waarom die Nederduitsch Hervormde Kerk die afgelope drie dekades sowat dertig duisend lidmate verloor het. Twyfelende en vraende professore sonder antwoorde kom nie verder as die Jesus-saak nie. Van hul studente, en latere predikante in gemeentes, kan ook deur die onsekerheid geraak word, wat weer kan lei tot gebrek aan oortuigde prediking van die lewende Christus.

Om die gemeentelike standplaas in stand te hou, word fondsinsamelingsprojekte ook ’n al hoe belangriker funksie, wat baie tyd in beslag neem – is dit nie een van die minder belangrike dinge nie?


Kommentaar

Verkoop van die sinodale geboue

Vanuit die Kommissie van die AKV:

Die Kommissie van die AKV en die Raad van Finansies het tydens hul gesamentlike vergadering op 2 Maart besluit om verdere ondersoek te doen voordat besluit word oor die hervestiging van die Sinodale Dienssentrum. ’n Vyfmankomitee onder leiding van dr André Ungerer is aangewys om sekere aspekte in groter besonderhede te ondersoek voordat ’n besluit geneem word. Daar is met die nuwe eienaar onderhandel om die tweede en derde vloer van die Dirk van der Hoffgebou vir ’n verdere 12 maande te huur. Die Kerklike administrasie, die Kerkargief en die Boekwinkel sal dus vir die volgende jaar steeds daar gehuisves word, terwyl sekere afdelings en organisasies (soos Oudit en Rata) tans besig is met onderhandelinge om alternatiewe akkommodasie te vind. Die Kerk sal ingelig word sodra daar ’n besluit oor die hervestiging van die Sinodale Dienssentrum geneem is.


Kommentaar

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.