Die Hervormer

'n Besondere verering

Op 9 Februarie het die kernredaksie van die Hervormde Teologiese Studies (HTS) ’n akademiese huldigingsbundel aan die dekaan van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria, prof Johan Buitendag, oorhandig.

Wat hierdie bundel besonders maak, is die feit dat dit uit 117 geakkrediteerde navorsingsartikels bestaan. Verskeie Suid-Afrikaanse en 31 internasionale akademici het bydraes gelewer. 32 akademici van oor die hele wêreld het as portuurevalueerders opgetree om toe te sien dat die bundel aan hoogstaande internasionale wetenskaplike standaard voldoen.

Die HTS het tans reeds meer as 1,5 miljoen aanlynlesers in meer as 163 lande wêreldwyd. Dit is een van die oudste en mees gerekende vaktydskrifte. In 2014 het hierdie 70ste verjaardagvolume verskyn – dit  is opgedra aan prof Buitendag.

Die bundel is saamgestel na aanleiding van prof Buitendag se navorsings- en onderrigaktiwiteite aan die Fakulteit. Drie fokusareas is onderskei: die fundamentele dissiplines Sistematiese Teologie en Kerkgeskiedenis; die basiese dissiplines Ou- en Nuwe-Testamentiese Wetenskap; en die toegepaste dissiplines Praktiese Teologie en Godsdienswetenskap. Daar was ook bydraes wat deel gevorm het van die AS Geyser-gedenklesing en bydraes as navorsingsuitsette van ’n simposium oor sosiale kohesie in Suid-Afrika.

Tydens ’n simposium wat later die dag by UP gehou is, het vier akademici – proff Cornél du Toit, Danie Veldsman, Luco van den Brom en dr Tanya van Wyk – gefokus op temas wat met prof Buitendag se akademiese werk verband hou. Sy teologiese denke word volgens sy eie beskrywing gekenmerk deur die woord en. Hy kies byvoorbeeld nie vir geloof of rede nie, eerder vir geloof en rede. Daarom, soos een spreker dit gestel het, sou ’n mens hierdie denke met ’n ellips en nie ’n sirkel nie uitbeeld. ’n Ellips het immers twee brandpunte.

Prof Buitendag het onder prof Friedrich Mildenberger in Erlangen, Duitsland studeer en sy doktorsgraad verwerf. Hy het ook ’n Meestersgraad in besigheidsbestuur aan die Universiteit van Johannesburg verwerf. Prof Buitendag het vir ’n tydperk van ongeveer vyf jaar as Hoof: Godsdienssake by die SAUK gedien. Hy is sedert 2001 betrokke by die Teologiese Fakulteit aan UP. Hy het later departementshoof van Sistematiese Teologie, adjunkdekaan en in 2010 dekaan van die Fakulteit geword. Sy visioenêre denke het op vele terreine van die kerklike werkveld groot waarde toegevoeg. In sy hoedanigheid as voorsitter van die Algemene Kerkvergadering het hy waagmoed aan die dag gelê en saam met die Kerk reusestappe geneem in die rigting van ’n nuwe selfverstaan.

Prof Buitendag is tans besig met navorsing oor die kenmerke, taak en toekoms van die huidige universiteitswese. Sy eerste akademiese publikasies oor hierdie onderwerp is reeds gepubliseer. In die woorde van een van die sprekers, sou die spreuk ledigheid is die duiwel se oorkussing nooit op hom van toepassing gemaak kon word nie. Die Kerk is saam met prof Buitendag dankbaar vir hierdie groot eer wat hom te beurt geval het. 

(Inligting verskaf deur prof Andries van Aarde)