Die Hervormer

Verwikkelinge rondom pos van die administrateur

Die administrateur, mnr Elmar Struwig, het as personeellid van die Sinodale Kerkkantoor bedank om meer aandag aan nagraadse studies en belange in die privaatsektor te gee. Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV) het sy bedanking aanvaar, en spreek waardering uit vir sy toegewyde diens oor meer as 25 jaar.

Die Kerk is sedert die vorige AKV op soek na wyses waarop die huidige model van kerkbestuur op sinodale vlak verbeter kan word, en in die proses is ook gekyk na die administrateur se pos. Danksy herstrukturering wat reeds plaasgevind het, is heelwat van die administrateur se verantwoordelikhede reeds aan ander personeellede gedelegeer. Daarom is dit in hierdie stadium moontlik om alle tersaaklike aangeleenthede wat die administrateur sou hanteer in die bekwame hande van die sekretaris van die Kommissie, dr Frikkie Labuschagne, te laat.

Tydens ’n strategiese werkwinkel vroeg in Maart sal die Kommissie weer aan die verdeling van verantwoordelikhede en moontlike verdere herorganisasie van die Sinodale Kerkkantoor aandag gee. Gemeentes kan gerus wees dat die leemte wat die administrateur se bedanking laat, geen probleem behoort te skep vir die werksaamhede van die Kerk nie. Gemeentes kan rustig voortgaan met hul werk in die vertroue dat die ondersteuning van die Sinodale Kerkkantoor steeds daar is.