Die Hervormer

Nouer samewerking tussen die NHKA en NGK

Op Donderdag 27 Julie 2017 het die Moderamen van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) en die Moderatuur van die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (NGK) net buite Pretoria ontmoet. Die Moderature het in ’n baie goeie gees gesprek gevoer, en verklaar graag hul voorneme om verder nou met mekaar saam te werk.

In die lig van die bestaande bilaterale ooreenkoms tussen die NHKA en die NGK onderneem die Moderature van die twee Kerke om veral met betrekking tot die volgende gemeenskaplike sake samewerking tussen gemeentes én sinodale strukture te bevorder:

  • Albei kerke ag dit van groot belang om missionaal kerk te wees, en moedig gemeentes aan om in hierdie verband plaaslik al nouer met mekaar saam te werk.
  • Teologiese opleiding is vir die kerk van kardinale belang, en daarom wil die Moderature verseker dat voornemende predikante van die twee Kerke steeds die beste moontlike teologiese opleiding ontvang. Daar moet ook erns gemaak word met opleiding van tweedeloopbaanpredikante op die mees tyd- en koste-effektiewe manier moontlik, terwyl daar ook programme ontwikkel word om teologiese toerusting aan ampsdraers, kerklike werkers en lidmate te verskaf.
  • Die twee Kerke onderneem om op ekumeniese gebied al meer met mekaar en ander kerke saam te werk, en die moontlikheid van Ekumeniese Sinodes (saam met ander kerke) te ondersoek.
  • Gemeentes van die twee Kerke (binne én buite Suid-Afrika) word aangemoedig om al nouer met mekaar saam te werk, veral waar gemeentes weens demografiese verskuiwings en ekonomiese druk in ’n oorlewingstryd gewikkel is. Die kerkleiding van albei Kerke onderneem om sulke gemeentes met toepaslike samewerkingsooreenkomste by te staan. Gemeentes word ook aangemoedig om hul ervaring van sukses en knelpunte in bestaande samewerkingsooreenkomste met die kerkleiding te deel sodat dit uiteindelik die hele kerk kan dien. Gemeentes word ook uitgenooi om die kerkleiding te nader insake enige bedieningsbehoeftes wat daar plaaslik mag bestaan. Indien dit blyk dat kerkordelike aanpassings nodig word om besluitneming tussen samewerkende gestaltes van die kerk moontlik te maak, sal dit dan oorweeg word.
  • Die twee Kerke ondersoek geleenthede om plaaslik en nasionaal nouer saam te werk in barmhartigheidsdiens.
  • Die goeie samewerking met betrekking tot die kerklied en -musiek word verder uitgebou.
  • Groter samewerking met betrekking tot die elektroniese media word ondersoek.

(Dr Van Wyk is die NHKA se sekretaris: kommunikasie)