Die Hervormer

Leef die vrug van die Gees

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing (Galasiërs 5: 22-23)

Die tema van die 48ste Nasionale NHSV Kongres wat in Pretoria plaasgevind het van 2 tot 4 Julie 2017 is voorafgegaan deur die temas van die vorige twee jare se streekbyeenkomste: Blom waar jy geplant is (2015) en Blomvrou, versprei jou geur(2016). Hierdie temas het ’n hoogtepunt bereik met vanjaar se tema Leef die vrug van die Gees! Ds Willem Kok, skriba van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, het in sy oordenking tydens die openingsaand die NHSV se temas van die afgelope jare treffend saamgevat.

Elke drie jaar kom vroue van regoor die land en so ver as Namibië in Pretoria bymekaar om deel te wees van en deel te neem aan hierdie inspirerende geleentheid vir vroue in die Kerk! Die vrouelidmate wat afgevaardig was na die NHSV Kongres het omtrent die oog gevang! Afgevaardigdes bestaan uit erelede, vrouepredikante, predikantsvroue, voorsitters van NHSV takke, vrouelidmate, eggenote van emeriti, weduwees van predikante en ook die eerste Hervormde vrouekapelaan in die Weermag!

Die bekende Yolande Korkie, skrywer van die boek 558 dae, het haar aangrypende verhaal vertel vandat sy en haar man Pierre Korkie ontvoer is deur Al-Kaïda, wat hulle ervaar het tydens hul aanhouding, haar vrylating en uiteindelik die mislukte reddingspoging om haar man te bevry. Sy het getuig van hul liefde vir mekaar, van hul geloof wat sterker geword het deur hul lyding, en van vergifnis wat kragtiger is as wat mense ooit kan besef. Sy het aan almal drie uitdagings gestel wat sy in haar persoonlike lewe uitleef:

  • Leer God se Woord ken deur gereeld Bybel te lees en erns daarmee te maak.
  • Vergewe hulle wat jou te na kom en bid vir hulle!
  • Dra die vrug van die Gees in moeilike tye – Jeremia 17: 7 en 8 (OAV): Geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos ’n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in ’n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.

Elsabet Louw, skrywer van die boek Woensdag, het haar moeilike verhaal van aanranding, verkragting en posttraumatiese depressie met ons gedeel en hoe sy haar lewe omgekeer het om ander vroue te inspireer en te help deur middel van ondersteuningsgroepe wat sy landwyd gestig het. Haar pad na heling was uiters moeilik, en sy het gekies om te vergewe sodat sy haar lewe kon inrig om verkragtingslagoffers te ondersteun deur onder andere haar Melita-projek.

Beskrywingspunt 1: Kerkorde

Beskrywingspunt 1 het gehandel oor die NHSV se insluiting in die nuwe Kerkorde. Die NHSV vorm dus nou weer deel van die opsigstruktuur van die Kommissie van die AKV. Die implikasie hiervan is dat elke kerkraad nou die opdrag het om toe te sien dat daar in elke gemeente ’n bestuur gevorm word wat die vroue se werksaamhede organiseer en bestuur. Dit laat ruimte vir elke vrouelidmaat om binne haar gemeente se unieke omstandighede diensbaar te wees en vrug te dra!

Beskrywingspunt 2: Bejaardesorg

Beskrywingspunt 2 wat ’n nuwe koers aandui vir bejaardesorg in die Kerk, handel oor ’n nuwe (een) direksie vir die Bejaardesorgtehuise van Ons Tuis en die Monumenttehuise van die NHSV. Die afgelope 17 jaar bestaan daar ’n samewerkingsooreenkoms tussen hierdie twee direksies, en albei direksies het ook al vir ’n geruime tyd ondersoek ingestel om toe te sien dat die Bejaardesorgtehuise so effektief moontlik bestuur word om duplisering van vergaderings, dokumentasie, kennisgewings en besluite van twee direksies uit te skakel. Aangesien die Bejaardesorgtehuise op dieselfde wyse bestuur word, met dieselfde uitdagings gekonfronteer word en dieselfde probleme ervaar, maak dit egter sin om Bejaardesorg in die Kerk deur een direksie te bestuur. ’n Besluit is ook tydens die 71ste AKV geneem rakende herstrukturering, integrasie en rasionalisasie in die Kerk. ’n Amendement, bykomend tot Beskrywingspunt 2, is tydens die NHSV Kongres voorgehou deur mev Tessa Coetzer. Hierdie amendement wat amalgamasie van die Bejaardesorgtehuise van die Kerk onder een direksie voorstel, is eenparig deur die afgevaardigdes goedgekeur en baan die weg vir volhoubare bejaardesorg vir die toekoms. ’n Mandaat is verleen aan die NHSV Dagbestuur om hierdie proses te bestuur en af te handel.

Beskrywingspunt 3: Konsepkonstitusie

Beskrywingspunt 3, die goedkeuring van dieKonsep-konstitusie van die NHSV, is met enkele wysigings goedgekeur. Die aanvanklike wysigings aan die Konsepkonstitusie is gedoen om dit in lyn te bring met die hersiene Kerkorde. Die NHSV is onlosmaaklik deel van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, en daarom word die Konstitusie aangepas volgens die bepalings van die Kerkorde. Die NHSV Konstitusie verskaf die riglyne waarbinne dienswerk deur vroue in gemeentes op geordende wyse gedoen word, en dit rig ons dienswerk en kerkwees vir die toekoms!

Elsabe Aldrichhet die Kongresgangers se lagspiere oortyd laat werk met haar praatjie Christelike vreugde is ’n heeljaarblom! Sy is ’n welbekende “pretprater” en motiveringspreker, skrywer van vele boeke en beslis ’n aanwins vir enige gehoor! Anna Davel het almal met haar pragtige stem betower, en ds Hannes van der Merwe het die Kongres afgesluit met die tema Leef die liefde!

           

Die tema van die 48ste Nasionale NHSV Kongres het ons diep onder die indruk gebring van blydskap te midde van hartseer, hoop wat ontstaan waar wanhoop heers, vergifnis te midde van onvergeeflike dade, dankbaarheid te midde van ondenkbare omstandighede en geloof wat bo alles seëvier! Wanneer Christus in ons leef deur sy Gees, dra ons die vrug van die Gees en versprei ons hierdie lieflike geur van Jesus Christus oral om ons! Mag ons mekaar inspireer om as NHSV die vrug van die Gees uit te leef in ons gemeentes, die Kerk en die gemeenskappe rondom ons!

                                                                                                                                                (Mev Mari-lizé Beukes is voorsitter van die NHSV Hoofbestuur)