Die Hervormer

Groot kommer oor onderwys

Geagte Redakteur

Die graad 12-uitslae van 2014 het weer eens die leemtes in Suid-Afrika se onderwysstelsel uitgewys. Ernstige aanpassings is nodig om die talle uitdagings die hoof te bied.

Die Kerk moet ook kennis neem van die georganiseerde poging om gedurende 2015 godsdiensonderrig en spesifiek die Christelike etos van skole selfs in die howe aan te val met die doel om dit uit die onderwysstelsel verwyder te kry. Deur die eeue het die kerk ’n duidelike Skrifgefundeerde standpunt gehad. Reeds die Dordtse sinode van 1618/19 het in artikel 21 verorden dat kerkrade oral moet toesien dat daar goeie skoolmeesters sal wees, wat nie alleen kinders sou leer lees en skryf en onderrig in die tale en vrye kunste nie, maar hulle ook in die godsaligheid en die kategismus sal onderwys. Die basis van hierdie geloofsoortuiging moet steeds lewend bly. Die Kerk mag nie nou swyg nie!