Die Hervormer

Gereformeerde Konvent 2017

Ds Cassie Aucamp, GKSA, berig:
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika was die gasheer vir die 20ste byeenkoms van die Gereformeerde Konvent. Dit het van 7 tot 9 Maart in Potchefstroom plaasgevind. Die Konvent het 20 jaar gelede uit die destydse Tussenkerklike Komitee ontstaan. 15 kerkverbande uit die Reformatoriese tradisie is lede van die Konvent, onder andere die GKSA, die NG Kerk, NHKA, Lutherse Kerke, Presbiteriaanse Kerke, Calvynse Protestantse Kerk, Rynse Kerk, en die Verenigde Gereformeerde Kerk.

Die oorhoofse tema vir Konventus 2017 was die Reformasie, en hoe die beginsels van die Reformasie in verskillende aspekte van kerkwees na vore kom. Prof Hennie Goede het die aanderediens gelei met as teks die Here se gebed in Johannes 17 vir die eenheid van die kerk.

Al die kerke teenwoordig het getuig dat die missionale roeping van die kerk tans by hulle prioriteit geniet. Daarom het die Konventus ’n verklaring oor missionale kerkwees na al die ledekerke gestuur. Daarin getuig die Konvent van God se sending om sy koninkryk aan hierdie wêreld te bring. Dit is belangrik dat kerke die Here sal navolg in wat Hy doen. Die doel van kerke se missionale werksaamheid mag nooit wees net om self te oorleef nie. God kan sy werk sonder ons doen, maar Hy het besluit dat die plaaslike kerk sy instrument sal wees om sy helende liefde aan die hele wêreld te bring. ’n Veranderde samelewing en gemeenskap stel ons opnuut voor die vraag na wie die Here ons stuur.

Om konsekwent missionale kerk te wees, moet nuwe gedragspatrone ontwikkel word wat daarop fokus om te luister na wat God doen. Ons moet biddend luister, na die Skrif luister, na mekaar luister. Betrokkenheid by die gemeenskap as geheel is noodsaaklik om tot die besef te kom na wie toe die Here ons stuur.

Die Konvent het die volgende sake in die openbare domein bespreek:

  • Die kerke in die Konvent het saam hul dank teenoor die Here betuig vir die verhoring van ons gebede met oorvloedige reën in groot dele van ons land. Ons bid steeds vir reën in die gebiede waar nog ernstige droogte ervaar word.
  • ’n Oproep is op die regering gedoen om sy Godgegewe opdrag te vervul om die lewens en eiendom van al sy burgers te beskerm. Alle vorme van geweld en misdaad word betreur, en die Konvent neem met ernstige kommer en afkeer kennis van die onlangse vlaag van plaasmoorde en die geweld teenoor boere en werkers, en hul gesinne. Ons doen ’n beroep op al die kerke om deur gebed in te tree vir dié wat daardeur geraak is.
  • Met teleurstelling is kennis geneem van die gebrek aan behoorlike beplanning en verantwoordbaarheid wat gelei het tot die huidige krisis in die uitbetaling van maatskaplike toelaes, sowel as tot die dood van meer as 100 verstandelik gestremde pasiënte in Gauteng. ’n Ernstige beroep word op die regering gedoen om hierdie minagting van die menswaardigheid van veral die weerloosstes dringend aan te spreek.
  • Alle geloofsgebaseerde organisasies en hul lede word opgeroep om aktief betrokke te wees by die opvoeding van ons jeug as instrument tot ekonomiese groei, verligting van armoede en transformasie.
  • Alle deelnemende kerke en hul lidmate word opgeroep tot voorbidding oor hierdie sake, asook vir die algemene welsyn van ons land, sy inwoners en sy regering op alle vlakke.

Die Konventus glo dat die tyd ryp is om ’n instrument soos die Interkerklike Komitee vir Onderwys en Opvoeding (IKOO) te laat herleef. Sake soos die huidige onderwyskrisis en die swak onderwysuitkomste onder ons jongmense dien as motivering. Hierdie taak is aan die Interimkomitee in samewerking met dr Gustav Claassen opgedra. Die Konvent het ook besin oor sy effektiwiteit as ekumeniese liggaam en maatreëls in werking gestel om dit verder te verbeter. Prof Hennie Goede van die GKSA is verkies as die nuwe organiserende sekretaris van die Konvent.

Dit was vir ons Deputate Ekumenies Binnelands ’n groot voorreg om die 20ste vergadering van die Konvent van Gereformeerde kerke in Suid-Afrika aan te bied. Ons dank die Here dat Hy ook hierin sy onmisbare seën gebied het.