Die Hervormer

Onsekerheid kring uit

Ben Botha, Marble Hall, skryf:

Die artikel van prof Gert Pelser het vir my ’n belangrike vraag opgeklaar, waarom die Nederduitsch Hervormde Kerk die afgelope drie dekades sowat dertig duisend lidmate verloor het. Twyfelende en vraende professore sonder antwoorde kom nie verder as die Jesus-saak nie. Van hul studente, en latere predikante in gemeentes, kan ook deur die onsekerheid geraak word, wat weer kan lei tot gebrek aan oortuigde prediking van die lewende Christus.

Om die gemeentelike standplaas in stand te hou, word fondsinsamelingsprojekte ook ’n al hoe belangriker funksie, wat baie tyd in beslag neem – is dit nie een van die minder belangrike dinge nie?