Die Hervormer

Verantwoordelike vernuwing

George Small skryf:

Die brief van Wilco Beukes (Januarie/Februarie 2017) verwys. Ek stem heelhartig saam dat vernuwing in die prediking sowel as meer aktiewe geloofsuitlewing van lidmate nodig is om in die huidige en toekomstige lewensomstandighede as Kerk van Christus relevant te wees. Teologiese opleiding en voortgesette teologiese opleiding gebaseer op die nuutste verantwoordelike, wetenskaplike, teologiese navorsing is van uiterste belang en behoort die kern van die vernuwing uit te maak.

Dit sal daartoe bydra dat die Bybel se mitologiese geloofsverhale en metaforiese taalgebruik in perspektief geplaas kan word teen die agtergrond van die konteks van die tyd toe dit op skrif gestel is. Hierdie Bybelse boodskap behoort in die prediking aan gemeentelede uitgelê te word en in lidmate se hedendaagse verwysingsraamwerk toegepas te word. Gemeentelede kan sodoende nuuskierig gemaak word om meer te wete te kom van God se openbaring in en eenwording met die mens Jesus. Dit sal lidmate ook kan help om die onderlinge verband van tekste en boeke in die Bybel beter te verstaan.

Gemeentelede behoort deur onder andere wetenskaplik verantwoordelike prediking begelei te word om bokant die tradisionele kulturele opvoedingsraamwerk te transformeer sodat hulle as moderne dissipels van Jesus deel sal wees van God se realisering van God se koninkryk in vandag se wêreld. Dit sal kan lei tot die gemeente se missionale uitlewing na “buite” met die resultaat dat jonger lidmate ingetrek word om deel hiervan te wees. Uiteraard sal die spirituele fokus geplaas word op die werking van die Heilige Gees. Dit is my mening.