Die Hervormer

Teologiese verskuiwing

Dr Koos Engelbrecht, Schoemansdal, skryf:

Daar is, volgens my, veral twee besluite van die 71ste AKV wat dui op ’n teologiese verskuiwing in ons Kerk.

Eerstens, die besluit oor selfdegeslagverhoudinge bring die gay-teologie in ons midde in. Die ironie is egter dat die besluit nie hierdie lidmate werklik tevrede kan stel nie. Die redes is eenvoudig dat ons predikante nie sanksie van die Kerk kry om selfdegeslagverbintenisse te bevestig nie. Verder kan elke gemeente self besluit of hy ’n gay predikant sal beroep en/of op die kansel sal toelaat. Indien die Bybel selfdegeslagverhoudinge goedkeur (waarmee ek nie saamstem nie), dan is die 71ste AKV se besluit nie getrou aan die Skrif nie – dit poog slegs om albei standpunte oor die saak ietwat tevrede te stel.

Tweedens het die 71ste AKV besluit om kanselruil met die MRCC goed te keur. Dit beteken dat Afrikateologie deel van die NHKA word. Ons Kerk se finalejaars het in 2016 reeds ’n ritueel moes deurmaak voordat daar in ’n gemeenskap gewerk en gebid kon word.

As hierdie enkele voorbeelde deel van die radikale hervorming van ons kerke is, dan is ons goed op pad om radikaal weg van die Bybel na die mens en sy behoeftes te hervorm.