Die Hervormer

God hou self sy kerk in stand

Geagte Redakteur

Nadat ek dr Frikkie Labuschagne se artikel in Die Hervormer van Januarie/Februarie 2016 gelees het, is daar ’n paar dinge wat my laat wonder.

Ek is ’n senior Hervormer en ek wonder hoekom die vraag Is die NHKA toegerus vir Jesus se opdrag? nou gevra word. Ek voel dat ons van kleins af geleer is om Jesus se opdragte uit te voer. Sondagskool, katkisasie, as diaken, ouderling en lidmaat. As ons nie nou toegerus is nie, het die Kerk totaal gefaal in sy roeping – die teoloë in die besonder.

Dr Labuschagne verwys na ’n paar punte wat my ongemaklik laat voel: dalende lidmaattal; wat ’n ekotoon is; twee gemeenskappe wat mekaar ontmoet en integreer; geïsoleerde groeperinge van die verlede; die bediening van versoening – dit vra juis oorsteek van grense en kulture; sensitief vir ander (lees maar self); om buitestanders (outsiders) tuis te laat voel; wie die ander is; Fresh Expressions; gemeenteontwikkeling (kerkplanting). Kan die skrywer dalk meer spesifiek wees oor die rigting wat hy verkondig en waarin die Kerk moet beweeg?

Dalende lidmaattalle is so oud as wat ek is. Die ander punte waarna ek verwys, het vir my so ’n smaak van polities korrek wees. Integreer, versoen, steek grense oor, wees sensitief vir ander, vir buitestanders. Hierdie woorde laat ’n mens wonder, waarheen?

Ons is op pad na die volgende AKV in Oktober. Ek het in 2007 ook my besorgdheid uitgespreek, oor die pad wat ons gaan loop. Ek dink die maak van dissipels is nog altyd gedoen in ons Kerk. Wat weer gedoen kan word, is om by jou eie mense wat die Kerk verlaat, te begin. Gaan maak hulle dissipels voor ons grense oorsteek.

U moet een ding nooit vergeet nie: God hou self sy kerk in stand. Kom ons maak biddend en opnuut erns daarmee.