Die Hervormer

Nuwe kategeseboeke vir graad 11

Die graad 11-kategeseboek in die nuutste reeks word nou saamgestel. Die huidige graad 11-boek was die eerste in ’n nuwe reeks Woord en Lewe. Dit het reeds in 2002 vir die eerste keer verskyn.

Hierdie boeke is egter nou uitgedateer, veral as in aanmerking geneem word dat die nuutste reeks van graad R tot graad 10 ’n totaal ander karakter aangeneem het. Vir laasgenoemde is ver en wyd gekonsulteer met kundiges en gebruikers van kategesemateriaal. Omdat die graad 11-boek meer gefokus is op een jaargroep, wat veral deur die Hervormde Kerk se dominees gekatkiseer word, wil ons nie net van kundiges in die opvoedkunde en teologie gebruik maak nie, maar van elkeen wat tans die graad 11-boek gebruik. Ons vra ook dat persone wat alternatiewe materiaal gebruik om ons kinders te lei tot aflegging van belydenis van geloof, ons sal help.

Dr Hannes Beukes, hoofredakteur van die kategeseboeke, vra dat almal in die Kerk wat gemoeid is met graad 11-kategese hul verwagtings en versoeke met hom moet deel. Dominees, kategete en alle belangstellendes word versoek om die huidige boek op die volgende wyse evalueer en van kritiek te voorsien. Voorsien ons veral ook van jul menings en verwagtings vir ’n nuwe boek wat onderstaande betref:   
Watter hoofstukke het in die huidige graad 11-boek irrelevant geword en kan ons maar weglaat in ’n nuwe boek?
Aan watter aktuele relevante sake vir persoonlike verhoudingbou tussen God en sy 17- tot 18-jarige kinders behoort aandag gegee te word sodat hulle hoop kan hê vir hul lewe wat voorlê?
Watter praktiese bystand moet die Kerk gee aan jongmense van hierdie ouderdom in hul sosiale, persoonlike, seksuele en verhoudingslewe?
Hoe behoort ons ons jongmense te lei dat hulle betrokkenheid by die Kerk bo verdenking kan staan?

Stuur asseblief jul bydraes na hannesbeukes@vodamail.co.za. Baie dankie dat ons op julle kan reken.