Die Hervormer

Briewe en brokkies

Lees ook die volgende:

  • Dankie vir die leiding
  • Lééf jou geloof
  • Stof tot nadenke
  • Hulp aan Zimbabwe
  • Dankbetuiging

Dankie vir die leiding

Geagte Redakteur

Met die goedkeuring van ons Kerkraad, wil ek u verseker van ons waardering vir die hoë standaard wat u en die redaksie handhaaf in Die Hervormer, die amptelike tydskrif van ons Kerk. Met spesifieke verwysing na die Mei 2015-uitgawe, wil ek ook graag u, die redaksie en die voorsitter van die Kommissie van die AKV hartlik bedank vir die plasing van die bydraes van die voorsitter wat inligting en leiding verskaf in verband met die besluite van die AKV ten opsigte van die rigting wat die Kerk volg en die vooruitsig oor die besluite en vordering wat daaruit sal voortspruit. Ons  kerkrade en lidmate is diep afhanklik van sulke leiding deur die leiers van ons Kerk vir die pad om te volg om suiwer godsdiens en eensgesindheid te bevorder. Ons bid vir u in die moeilike taak om ons te lei om God te eer in ons lewens.

Oudl Willie van Rensburg, Makarios

Lééf jou geloof

Geagte Redakteur

Die artikel oor selfsekularisering in Die Hervormer van Junie 2015 moet saamgelees word met die artikel oor ons jongmense in blitspos@nhk van 25 Junie 2015.

Nie alleen geloofsleiers nie, maar ons as lidmate (gelowiges!) sal ’n daadwerklike poging moet aanwend om erns te maak met die evangelie. Bybellees bestaan bykans nie meer in ons huise nie, en as dit wel gedoen word, is dit maar lukraak, so amper uit tradisie uit! Huisgodsdiens is ook maar ’n bietjie van ’n cliché aangesien dit waarskynlik laas met die Voortrekkerreise nog gedoen is. Ouers is meer besorg daaroor dat hul kinders “self” die Bybel lees in plaas daarvan dat dit in gesinsverband gedoen en bespreek word, andersins is dit die kerk of skool se verantwoordelikheid.

Die kerk moet iets doen om gesinne in huisverband rondom die Woord bymekaar te bring. Bybellees en daarom die evangelieboodskap moet by die huis begin. Omdat van predikante verwag word om deeglik vir ’n preek voor te berei, moet lidmate ook vir die ontvang van die boodskap voorberei. Ons kan dalk begin om lidmate te vra om die Skriflesings vir die volgende Sondag se preek as gesin saam te lees. En omdat huisbesoek ook bykans nie meer bestaan nie, sal iets gedoen moet word om lidmate te betrek. Nie net by geldmaakprojekte nie, maar by die leef van jou geloof en die belewing van God. Miskien moet ons vir lidmate sê dat dit nie ’n sonde is om oor Jesus te getuig nie – lééf jou geloof!

Stephan Joubert het na aanleiding van 2 Timoteus 1: 7-9 geskryf: My geestelike gimnasium is die Bybel, gebed, die kerk, ander gelowiges en ander mense. Deur my hiermee besig te hou, oefen ek my geloof op die regte manier.
(Brief verkort)

Oudl Danie le Roux, Vaalpark

Stof tot nadenke

Zeer geachte Redacteur
Het artikel van Dr Willem Dreyer in de Mei uitgave van de Hervormer heeft betrekking. In dit verband zou ik graag Uw aandacht willen vestigen op twee boekwerken die speciaal op dit gebied gericht zijn. Het mag zijn dat deze alreeds bij U bekend zijn.Die Doelgerichte Kerk van Rick Warren. Ken jou doel, vervul jou roeping. Groei sonder om jou boodskap of roeping prijs te gee. ISBN1-86823-795-8. Uitgevers Struik Christelike Boeke.
Drucker & Me. What a Texas entrepreneur learned from the father of modern management van Bob Buford. “Now everyone can benefit from the amazing conversations Bob had with one of the brightest minds of all time” said Dr Rick Warren, founding pastor of Saddleback Church and author of “The Purpose Driven Life”. In the second half of his career, Bob Buford inspired by Drucker spends his time and money to assist churches to become more effective. ISBN 978-161795-391-0. Ik breng deze twee boekwerken onder uw aandacht, in alle bescheidenheid en hoop hiermee van dienst geweest te zijn.

Vic Vernede, Nederlandssprekende Gemeente

Hulp aan Zimbabwe

Soos verlede jaar, word weer ’n vleiskompetisie geloods om die gemeente in Zimbabwe finansieel te ondersteun.

Die pryse sal gelewer word deur u naaste slaghuis. ​Die koste per inskrywing is R20 en gemeentes of individue kan meer inskrywings in veelvoude van R20 maak. Boekies met kaartjies is ook beskikbaar.

1ste prys: Halwe bees of R2 000. 2de prys: Beesagterkwart of R1 000. 3de prys: Skaap of R700​. ​Trekking: Saterdag 5 September 2015​.

Betalings kan gemaak word  aan: Raad van Finansies; ABSA; rekeningnommer 020 000 287; takkode 632 005; verwysing 16BULA + naam  (byvoorbeeld 16BULA ​+ gemeentenaam of donateurnaam). Gemeentes moet asseblief NET die gemeentenaam of individu se voorletters en van intik – nie  iets anders soos NHK of NGK en die naam nie. ​Dit is belangrik om die bewys van betaling te stuur aan Andries Pretorius by voorsitter@diakens.co.za.

Rig navrae aan Andries Pretorius (081 466 8691) of Marlene (071 113 5641).

Dankbetuiging

Dankbetuiging Aug 2015