Die Hervormer

Wil die jeug regtig in die kerk vermaak word?

’n Mens hoor gereeld van jongmense wat uit die kerk wegraak. Wanneer op vergaderings oor hierdie saak besin word, word verskeie redes daarvoor aangevoer, soos dat die kerkmusiek nie byderwets genoeg is nie of dat die jongmense nie meer hou van die ou, vervelige manier van kerk hou nie.

Daar word summier oproepe gemaak dat verandering moet kom en spesiale dienste gereël moet word waar “lekkerder”, meer op en wakker musiek gesing moet word. Die boodskap is hard en duidelik dat eredienste aangepas moet word vir die jongmens sodat daar meer klem op die ervaring kan wees. Die belewenis van die jongmens moet wees dat dit lekker is in die kerk. Ons as Hervormers, so sê sommige, moet begin kompeteer met die charismatiese kerke. Die motivering: Kyk hoe groei die charismatiese gemeentes.

Read more ...

Die Heilige Gees en ons besluit

In Handelinge 15 lees ons van die eerste algemene kerkvergadering, toe die apostels en ouderlinge in Jerusalem vergader het om oor die verkondiging van die evangelie aan die heidene te praat en te besluit. In vers 28 lees ons die merkwaardige woorde: Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê nie...

Ons almal verstaan dat die kerk net een Hoof en Heer het, dit is Jesus Christus. Christus is die ewige Koning wat deur die Woord en Gees oor sy kerk regeer. Maar God roep ook mense tot sy diens. Elke Christen is ’n geroepe priester en profeet wat diensbaar leef en getuig. Sommige lidmate dien ook in besondere ampte, soos diakens, ouderlinge en predikante.

Read more ...

Kry my op Facebook...

Sosiale media het eers in die vroeë dae van die 21ste eeu sy babatreë begin neem. Maar teen 2006 met die afskop van Facebook, was dit reeds ’n storm van epiese proporsies. Die spreekwoordelike koeël was deur die kerk. Sosiale media sou binnekort ons lewens infiltreer en permanent daarin kom woning maak.

Hierdie storm het ons egter sonder enige riglyne oorrompel. Sosiale media was enig in sy soort en daar het geen handboek vir die gebruik daarvan bestaan nie. Geen gebruiksaanwysings of etiketreëls het saam met hierdie ontploffing gekom nie en ons moes maar self ons weg deur die onbekende ruigte vind. Dis daarom nie vreemd nie dat ons dikwels verstrengel raak in sosiale media se etiketlokvalle.

Read more ...

Is ek Charlie?

Die aanval van 7 Januarie 2015 deur Moslem ekstremiste op die satiriese koerant Charlie Hebdo in Parys, Frankryk, lê nog vars in ons geheue. Twaalf personeellede word koelbloedig afgemaai. Geliefdes, vriende en ’n hele land word in rou gedompel. Wêreldwyd word skok en afgryse uitgespreek oor nog ’n daad van terreur.

In nabetragting verskyn talle artikels wat die gebeure analiseer en probeer verklaar. Sommige is pontifikaal veroordelend oor die lafhartige aanval op ongewapende werknemers, terwyl ander die sielkundige profiel van ekstremisme probeer peil. Natuurlik is daar ook menings wat die aanval verdedig, of ten minste regverdig in die lig van die provokasie deur die satiriese uitbeelding van sake wat mense na aan die hart lê. Die Franse volk se reaksie was onmiddellik. Tot ’n miljoen mense kom byeen in Frankryk, hou potlode omhoog en dra plakkate wat sê Je suis Charlie (ek is Charlie) in ’n simboliese gebaar van solidariteit, meelewing, protes en verset.

Read more ...

Die Hervormde Kerk – plaaslik én algemeen

Wanneer ’n mens na gesprekke in die Kerk luister, is dit duidelik dat die verhouding tussen  plaaslike gemeentes en die kerkkantoor of Pretoria of die Algemene Kommissie nie altyd duidelik óf gemaklik is nie. Waar die Hervormde Kerk tans met ’n proses van heropbou en die vestiging van ’n volhoubare model van kerkwees besig is, is dit noodsaaklik dat die eenheid en verskeidenheid in die Hervormde Kerk weer duidelik belyn word.

Belang van die plaaslike gemeente

In die Reformatoriese tradisie is die plaaslike gemeente van uiterste belang. Ons bely in Artikel 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis dat die ware kerk sigbaar word waar die evangelie suiwer verkondig en die sakramente volgens die Woord van God bedien word. Die plaaslike gemeente is verantwoordelik om die evangelie met Woord, daad en lewenswyse te verkondig. Die gemeente en kerk bestaan omdat God deur sy Woord en Gees mense tot geloof bring en hulle deel maak van sy kerk. Elke gemeente wat elke Sondag gelowig en gehoorsaam rondom die Woord vergader, is ’n teken van God wat met mense op pad is, van God se koninkryk wat nie net ’n teorie is nie, maar wat konkreet in mense se lewens sigbaar word.

Read more ...