Die Hervormer

Hoe gemaak met Homo naledi?

Om  kennis te neem van die ontdekking van ’n nuwe spesie soos Homo naledi, behoort ons eerder te stimuleer om meer te wete te kom oor God se ongelooflike skepping as wat dit ons ontstel of  intimideer. Solank ons net appels met appels en pere met pere vergelyk.

Dominee, kom ons mense uit die tuin van Eden of uit die Sterkfonteingrotte? Jare gelede toe ek nog predikant op Tarlton was, het ’n oom wat naby die Sterkfonteingrotte op Kromdraai gewoon het, vir my hierdie vraag gevra. Die oom het my in daardie stadium ’n bietjie onkant gevang, maar vandag sou ek hom só antwoord: Uit albei, Oom, die tuin van Eden en Sterkfontein, dit hang net af met watter lense jy die Bybel lees en met watter oë jy na die fossiele kyk.

Read more ...

NHSV se beurse en lenings vir 2016

Die NHSV beskik oor beurse/lenings vir studente in enige studierigting. Slegs lidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk kwalifiseer vir die toekennings.

Die lenings/beurse wissel van R3 000 tot R8 000. Aansoekvorms kan afgelaai word by die NHSV se webadres, www.nhsv.org.za, onder NHSV kantoor, pro-forma dokumente. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 16 November 2015.

Vir enige verdere navrae kontak gerus die NHSV kantoor by 012 325 0117 of stuur ’n e-pos na nhsvadmin@nhk.co.za.

Ons dra ook mekaar se finansiële laste

Die Kerk is in opdrag van die 70ste Algemene Kerkvergadering besig om die volhoubaarheid van kerkwees te ondersoek. Byna geen gestalte daarvan word in die ondersoek onaangeraak gelaat nie. Ook die Raad van Finansies het die saak deurlopend op sy agenda. Een van die vrae wat in die lig van die gesprek gevra word, is of die Kerk se kollektiewe beleggings, wat hoofsaaklik in die Kerkgeld vir Kerkwerk-stelsel belê is, vir hierdie doel aangewend sou kon word.

Wat is die Kerkgeld vir Kerkwerk-stelsel? Dit is ’n stelsel wat rondom 1950 in die lewe geroep is en waarvan die AKV bepaal het dat gemeentes hul surplusfondse daarin moet belê. Die opbrengs van die gesentraliseerde beleggings is aan gemeentes uitgekeer, maar soms is ’n gedeelte van die opbrengs in die groter belang van die Kerk aangewend. Met tye is ’n deel van die opbrengs, selfs soveel as 2%, gebruik om die Kerk se skuld te help delg. In die jare toe uitleenkoerse so hoog as 20% was en gemeentes moeilik lenings by instellings kon kry, is lenings teen die Kerkgeld vir Kerkwerk-stelsel toegestaan teen billiker koerse. Op hierdie manier het die Kerk uiting gegee aan die oortuiging dat gelowiges mekaar se laste moet dra.

Read more ...

...waar twee of drie in my Naam saam is...

Wanneer ons as Hervormers hoor dat ’n groepie mense in iemand se huis bymekaarkom om daar te aanbid, raak ons oë groot en vra ons: Wat is hier aan die gang? Watter nuwe mode is dit nou weer? Hoort dit in die Nederduitsch Hervormde Kerk?

’n Mens is soms maar half skepties oor mense wat êrens in iemand se huis bymekaarkom om daar te aanbid. Grotendeels, moet erken word, kom hierdie skeptiese kyk na huiskerke uit die ondervinding met en gerugte oor wat by sommige huiskerke gebeur. Ons hoor soms gerugte oor werklik vreemde teologie en vreemde dinge wat gedoen word.

Read more ...

Die TKR en die ANC ontmoet

Gedurende April vanjaar het die ANC ’n uitnodiging aan verskillende organisasies uit die Afrikaanse gemeenskap – waaronder Afrikaanse kerke – gerig om met hulle in gesprek te tree.

Die Hervormde Kerk (NHKA) het saam met die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) besluit om nie individueel te reageer nie, maar eerder gesamentlik deur die Tussenkerklike Raad (TKR). Die TKR het die ANC se uitnodiging by wyse van ’n ope brief van die hand gewys, veral as gevolg van die manier waarop die Nkandla-verslag gehanteer is. Dit was ook vir die TKR belangrik om nie as verteenwoordigers van die Afrikaanse burgerlike samelewing met die regerende party te praat nie, maar juis as kerke met ’n profetiese roeping teenoor die owerheid.

Read more ...