Die Hervormer

Die Hervormde Kerk – plaaslik én algemeen

Wanneer ’n mens na gesprekke in die Kerk luister, is dit duidelik dat die verhouding tussen  plaaslike gemeentes en die kerkkantoor of Pretoria of die Algemene Kommissie nie altyd duidelik óf gemaklik is nie. Waar die Hervormde Kerk tans met ’n proses van heropbou en die vestiging van ’n volhoubare model van kerkwees besig is, is dit noodsaaklik dat die eenheid en verskeidenheid in die Hervormde Kerk weer duidelik belyn word.

Belang van die plaaslike gemeente

In die Reformatoriese tradisie is die plaaslike gemeente van uiterste belang. Ons bely in Artikel 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis dat die ware kerk sigbaar word waar die evangelie suiwer verkondig en die sakramente volgens die Woord van God bedien word. Die plaaslike gemeente is verantwoordelik om die evangelie met Woord, daad en lewenswyse te verkondig. Die gemeente en kerk bestaan omdat God deur sy Woord en Gees mense tot geloof bring en hulle deel maak van sy kerk. Elke gemeente wat elke Sondag gelowig en gehoorsaam rondom die Woord vergader, is ’n teken van God wat met mense op pad is, van God se koninkryk wat nie net ’n teorie is nie, maar wat konkreet in mense se lewens sigbaar word.

Read more ...

Honderd jaar oue gestolde bloed

Augustus 1914 is ’n maand wat altyd in die geskiedenis sal uitstaan. Dit was die maand waarin jare, selfs dekades, se spanning en vyandigheid onder die nasies van Europa tot uitbarsting gekom het. Vandag ken ons hierdie oorlog as die Eerste Wêreldoorlog (1914-1919).

Aanvanklik het dit as die Groot Oorlog, die oorlog wat alle oorloë sou beëindig, bekendgestaan. Die Tweede Wêreldoorlog (1939-1945) sou egter binne die leeftyd van een opvolgende geslag ’n ontnugterende einde maak aan hierdie wanopvatting.

Read more ...