Die Hervormer

’n Hawe waar jy kan vasmeer

So ’n rukkie gelede lees ek ’n aanlynartikel met die volgende opskrif: Student oorleef 24 uur sonder Wi-Fi! Die berig beweer dat die betrokke student vir ure doelloos in die strate rondgedwaal het totdat nooddienste hom verwilderd en verward gevind het. Hy het wel ’n selfoon by hom gehad, maar geen konneksie nie...

Die berig was verseker nie op feite gebaseer nie, maar dit het ’n belangrike punt beklemtoon: Om gekonnekteer te wees, is deesdae vir jongmense onontbeerlik, dis ’n integrale deel van hul lewe. Tegnologie wat jou in staat stel om te connect, is lewensbelangrik. Die paradoks is egter dat connection terselfdertyd isoleer. Daar is verbinding met mense, maar nie werklike kontak met mense nie. Jy kan ’n WhatsApp-boodskap stuur, Skype, Facebook, Google en op bykans enige plek enige iemand op ’n selfoon bereik, maar jy kan nie aan ’n lyf vat nie. Nooit iemand fisies in die oë kyk nie, nie gesprekke voer terwyl ’n mens fisies by jou is nie. Alles wat voorheen op kantoor moes gebeur, kan nou met die hulp van tegnologie tuis ook gebeur. Juis daarom het daar die behoefte ontstaan aan gedeelde werkruimtes of coworking spaces waar mense saam werk en kontak met mekaar het. Met die byvoordeel van gratis Wi-Fi!

Read more ...

Die werk van die Kommissie en Moderamen

Wie en wat is die Moderamen in die Hervormde Kerk? Wat is die verband tussen die Moderamen en die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV)? Vir baie mag die werking van die Kommissie en Moderamen oorbekend wees, maar ter wille van diegene wat nie so bekend is daarmee nie, is dit goed om ’n oomblik daarby stil te staan.

Kom ek begin om die samestelling en werking van die Kommissie so eenvoudig moontlik te verduidelik. Die Kommissie van die AKV word tydens ’n AKV verkies en bestaan uit 6 predikantslede en 8 ouderlinglede. Die algemene sekretaris en sekretaris: kommunikasie neem ook met spreekreg sitting. Die Kommissie kom kwartaalliks in ’n gewone vergadering byeen. Indien dringende, spoedeisende sake opduik, kan ’n buitengewone vergadering byeengeroep word.

Die Kommissie se belangrikste taak is om besluite van die AKV tot uitvoer te bring. Hiervoor word daar kernkomitees in die lewe geroep wat op bepaalde besluite fokus en dit so effektief moontlik deurvoer. Die Kommissie moet aan die einde van elke termyn aan die volgende AKV oor hierdie werksaamhede verslag doen.

Read more ...

Geloof, hoop en liefde

Tydens die 71ste Algemene Kerkvergadering in Oktober is dr Sanrie de Beer benoem as predikantslid van die Kommissie van die AKV. Sy is die eerste vrouepredikant wat tot die Kommissie van die AKV verkies word. Ons het haar gevra om ’n boodskap vir ons lesers te skryf.

Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ’n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.

Ek het al menigmaal oor hierdie gedeelte gepreek. Hoe ouer ek word, hoe meer kry ek begrip vir Habakuk se woorde. Hoe langer die Kerk deel is van my lewe, hoe meer verstaan ek. Dis eers wanneer ’n mens self seerkry of met ander mense se seerkry te doen het, dis eers wanneer jy met jou rug teen die muur staan, dat hierdie woorde van die profeet Habakuk betekenis kry.

Read more ...

Baie geluk aan die nuwe Kommissie van die AKV

Die Moderamen is dr AG (André) Ungerer (voorsitter), di WJJ (Willem) Kok (skriba), CEC (Colin) Hertzog (visevoorsitter) en JF (Hannes) van der Merwe (viseskriba). Die predikantslede is ds D (David) Barnard en dr SM (Sanrie) de Beer. Die ouderlinglede is oudle T (Tom) Moodie, MW (Theuns) Groenewald, D (Daniel) Esterhuizen, TF (Thomas) Dreyer, A (Anton) Valks, AJP (Dries) le Roux, SE (Faan) Beeslaar, AD (André) Pieterse en PA (Albertus) Breytenbach.

AKTUEEL - 1