Die Hervormer

’n Openbare getuienis

Op 12 April vanjaar is hierdie getuienis gesamentlik deur die NHKA en die Evangelies Lutherse Kerk in Suidelike Afrika (Kaapse Kerk) uitgereik. Die Engelse weergawe is aan die ANC gestuur.

Die kerk van Jesus Christus bestaan uit gewone, feilbare mense wat in die wêreld leef maar Jesus Christus as Opperheer van ons lewens erken. Ons streef daarna om volgens sy leer en voorbeeld te leef, maar ons glo ook dat ons geroepe is om teenoor die wêreld te getuig dat sy dood en opstanding versoening tussen God en sondaars sowel as versoening tussen mense moontlik maak. Dít gee ons hoop vir hierdie wêreld en die wêreld wat kom.

Read more ...

Om met integriteit kerk te wees

Van 3 tot 7 Oktober 2016 vind die 71ste Algemene Kerkvergadering in Pretoria plaas. Op versoek van Die Hervormer het mnr Nándor Sarkady hierdie onderhoud gevoer met die voorsitter van die huidige Kommissie, dr Wim Dreyer.

Read more ...

Kom ons begrawe dié kerk!

Die beriggewing in die wandelgange van die kerk is lewend en aktief. Daar kan jy hoor hoe die verhouding tussen lidmate en ampsdraers daar uitsien en van die skaafplekke wat betrokkenheid in die kerk tot gevolg het.

So hoor jy van die onvergenoegdheid van predikante wat hulle in gemeentes vasgeloop het teen ampsdraers wat jare al daar is en nie maklik verandering of verskil van mening duld nie. Jy kan ook luister na jong predikantsvroue wat entoesiasties, vrywillig, hul dienswerk begin om later terug te staan vir dié wat dit al járe op ’n bepaalde manier doen. In die wandelgangdebat hoor jy ook hoeveel skade predikante aan kollegas en aan lidmate aangerig het. In dié verband wonder jy hoe dun geskaaf kollegialiteit in die kerk is, want dat dit daar is, word nie ontken nie, maar dat dit algemeen is, kan gedebatteer word.

Read more ...

Haatspraak moet einde kry – en dit begin by jou

Dat haatspraak sal einde kry, is vir die Jesus-volgeling ’n vertrouesaak. Wat jou te doen staan, is ’n lewensaak. Jou pad na Damaskus word lewensbelangrik, anders kan die spiraal van kwaad jou neem na donker dieptes van eensaamheid. Waarom jy nou gaan begin optree, is ’n geloofsaak. Hoe jy dit kan doen, begin by die gevolg van jou vertrouesaak.

Kill the Boer, Rhodes must fall en die onlangse graffiti teen die Universiteit van die Witwatersrand se Regsgebou word die mengstokke van verfpotte vol haatspraak. So ’n (moeilik afwendbare) sentiment van vergelding gee genoeg pitkos vir mense om vuur te spoeg en haat te spreek, en dan vergelding te koester as ’n persoonlike beskermingsmeganisme. Dis soos ’n diep verwoede hartsnik vanuit herhaalde teleurstellings en donderslae teen jou siel.

Read more ...

Is die NHKA toegerus vir Jesus se opdrag?

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Matteus 28: 18-20)

Die NHKA het nodig om sy posisie in die plaaslike gemeenskap of konteks te herbedink. Die Kerk vorm deel van heterogene gemeenskappe wat deur verskeie kulture en subkulture gekenmerk word. Die steeds dalende lidmaattal het met verskeie redes te doen waarvan die verskuiwings in demografie ’n primêre oorsaak is. Alle Suid-Afrikaanse kontekse funksioneer tans as ekotone: ’n Ekotoon is ’n oorgangsarea waar twee gemeenskappe (biome) mekaar ontmoet en integreer. ’n Ekotoon word verder gekenmerk deur diversiteit en migrasie.

Read more ...