Die Hervormer

Gereed vir die verskillende fases van die lewe

Tydens Die Hervormer se laaste redaksievergadering van 2018 vra een van die redaksielede: Hoe maak ons as Christenouers ons kinders skoolgereed? Gou loop die gesprek wyer: Hoe maak ons ons kinders gereed vir die verskillende fases en veranderings in hul lewens? En toe: Hoe pas ons self aan wanneer die golwe van onstuimigheid en verandering oor ons spoel?

Kenners is dit eens dat die omgewing waarin kinders grootword ’n belangrike rol speel in hul kognitiewe ontwikkeling: hoe hulle inligting verwerk, konsepte vorm, waarnemings doen en taal aanleer. Daarom is dit belangrik dat kinders van vroeg af blootgestel moet word aan nuwe en interessante omgewings. Hulle moet in kontak kom met ander kleuters en kinders, sodat hulle kan leer dat mense verskil en verskillend optree. Ouers moet hul kinders leer om vrae te vra oor dinge wat hulle nie verstaan nie of waarmee hulle nie saamstem nie, sodat hulle mettertyd hul eie menings kan vorm en kan aanpas by die eise wat die omgewing aan hulle stel.

Read more ...

Hoop sterf laaste

Die Duitsers gebruik dikwels ’n spreekwoord wanneer hulle vir mekaar vra hoe dit gaan: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dit beteken letterlik: Hoop sterf laaste. In Afrikaans sê ons: Waar daar lewe is, is daar hoop.

Ek is nie heeltemal oortuig dat hierdie twee spreekwoorde dieselfde ding sê nie. Die Afrikaanse spreekwoord impliseer dat jy nie moet moed opgee voordat jy jou laaste asem uitgeblaas het nie. Eers wanneer jy gesterf het, kan jy ophou hoop. Ek dink egter dis andersom. Waar daar hoop is, is daar lewe! Die hoop sterf laaste! Sonder hoop is daar eintlik nie ’n kwaliteitlewe moontlik nie. 

Read more ...

Sinodale offergawes en sentrale vergoeding

Gemeentes van die Hervormde Kerk het ’n sterk onderlinge band met mekaar. Hierdie band is onder meer in Ordereël 2 van die Kerkorde gevestig. Dit sê dat gemeentes die plaaslike gestaltegewing van die Kerk is. Dit beteken dat ’n gemeente die gesig van die Hervormde Kerk in ’n bepaalde dorp is, en dat al die gemeentes saam die Hervormde Kerk vorm.

Ons sien in die praktyk iets van hierdie band met mekaar waar gemeentes mekaar se lidmate aanvaar en versorg, kombinasies aangaan om die evangelie te verkondig en verantwoordelikheid aanvaar vir mekaar se finansiële welstand. Laasgenoemde gebeur byvoorbeeld waar die groter gemeentes die kleiner gemeentes subsidieer ten opsigte van pensioenfondsbydraes. Dit gebeur ook waar gemeentes deur sinodale offergawes die strategiese bediening van ander gemeentes help bekostig en oorbruggingskapitaal ten opsigte van debiteure voorsien.

Read more ...

Die Kerk en ons kerkgeboue

Wat maak ons met die nalatenskap van die vorige generasies – die kerkgeboue wat hulle met harde werk en groot toewyding opgerig het, en die getuienis en voorbeeld wat hulle aan ons voorgehou het?

Ek is in 1989 as predikant georden in Gemeente Kensington (Johannesburg). Dr Daan van Wyk (sr) was voorsitter van die Algemene Kerkvergadering, en die Hervormde Kerk het 193 890 dooplidmate, 131 697 belydende lidmate en 308 gemeentes gehad – gemiddeld 470 lidmate per predikant. In daardie jaar is 4 363 kinders in ons Kerk gedoop en het 4 693 jongmense belydenis van geloof afgelê. Waar 2 417 lidmate ons Kerk verlaat het, het 3 229 lidmate na die Hervormde Kerk oorgekom – ’n netto groei van 812 lidmate.

Read more ...

Ons het net een aarde

Ons het net een aarde, geskep en aan ons as die rentmeesters toevertrou. Ons moet weer ons skeppingopdrag besef: bewoon, bewerk en bewaar.

Ons planeet degradeer teen ’n ontstellende tempo. Miskien is ons almal onbewustelik gekondisioneer om nie meer te veel aandag te gee aan klimaatsverandering, oorbevolking, stroping van natuurlike bates, besoedeling, die vele ander simptome en die sigbare negatiewe gevolge daarvan nie.

Read more ...