Die Hervormer

Genade en dood – ’n etiese perspektief oor eutanasie

In die Reformatoriese teologie figureer die idee van genade nogal sterk. Ons beklemtoon genade as “onverdiend” en “uit guns alleen”. Saam met die Woord van God en geloof in Christus alleen, vorm dit die hoekstene van ons belydenis van die misterie van God se betrokkenheid in die werklikheid. 

Die dood is op ’n andersoortige manier ook belangrik in ons geloofslewe: nie omdat ons baie daaroor praat nie, maar juis omdat ons dit dikwels probeer vermy. Ons belydenis oor die dood het min te doen met die verwoording van hoe ons die dood verstaan – dit het eerder te doen daarmee dat ons daarvan verlos wil word. In ons geloof en teologie het dit algaande so ontwikkel dat verlossing meestal met verlossing van die dood in verband gebring word, terwyl die mense van die Bybel verlossing op ’n wyer manier verstaan het. Verlossing het vir hulle in verband gestaan met –

  • verlossing as bevryding van slawerny (van Egipte en later Rome se politieke, ekonomiese en religieuse onderdrukking);
  • verlossing as terugkeer uit die ballingskap (om huis toe te kon gaan); en
  • verlossing as transformasie (siek-gesond; vrees-vertroue; blind-sien).

Read more ...

Kerkspieël 2018 – om die hartklop van die gemeente te hoor

Die Kerkspieël-navorsingsprojek help die Kerk met nadenke oor die kerk en gemeentes se roeping, bediening en funksionering. Die projek is oor die jare in die NG Kerk gevestig as ’n belangrike bron van inligting vir strategiese denke deur die kerk en gemeentes.

Na gesprekke met die NG Kerk het die Hervormde Kerk deelgeneem aan Kerkspieël 2014. Na aanleiding van die verslag aan die Algemene Kerkvergadering van 2016, is besluit dat die Kerk in 2018 weer aan die ondersoek sou deelneem. 

Read more ...

’n Verleentheid, maar ook ’n geleentheid

Tydens die afskeidsgeleentheid van Gemeente Pretoria se kerkgebou op 13 Mei het dr André Ungerer, voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, hierdie afskeidswoord gebring.

We shape our buildings; thereafter they shape us. Die bekende woorde van Winston Churchill op 28 Oktober 1944 toe hy dit op hul parlementsgebou van toepassing gemaak het. Het hierdie spreuk betrekking op kerkgeboue? ’n Dag soos hierdie? Ek dink tog so. Dink aan die era toe hierdie kerkgebou na die stigting van die gemeente op 8 September 1855 ontwerp is. Hoe dit vorm aangeneem het met die boumateriaal van daardie tyd. Die eietydse boutegnieke. Hierdie gebou is ’n produk van sy tyd – groots, imposant met die tipiese aanbiddingsruimte soos ons dit vandag nog vir oulaas beleef. Dit is gevorm vir die gelowiges van sy tyd met hul geloofs-, lewens- en wêreldbeskouing.

Read more ...

Gemeente Pretoria neem afskeid

Op Sondag 13 Mei, na 133 jaar, het Gemeente Pretoria van haar kerkgebou in Du Toitstraat afskeid geneem.

’n Paar weke vantevore het lede van die Gemeenteboukomitee, Phillip van Staden, Johan van der Wal, Ina Duvenage, Sandra Nel en dr Christo Pretorius, in Seniordal se Raadsaal vergader en besin oor hoe van die kerkgebou afskeid geneem moet word. Uit die staanspoor was dit duidelik dat dit vir elkeen ’n ingrypende en emosionele oomblik is.

Read more ...

Regte, voorregte en verantwoordelikhede – ’n delikate balans

Die Handves van Regte is deel van hoofstuk 2 van die Grondwet van Suid-Afrika. Die doel daarvan is om mense te beskerm teen alle vorms van misbruik en om te verseker dat mense hul regte kan geniet. Waarom word dié Handves dan dikwels met agterdog bejeën?

Tydens die onlangse VTT was een van die modules Trotseer jou skaduwee. Dit het gehandel oor die impak wat gebeure en persone uit ’n mens se verlede op jou huidige menswees het en hoe ’n mens die skaduwee van jou verlede moet identifiseer, analiseer en probeer verdiskonteer in ’n poging om ’n meer emosioneel gesonde mens in die hede te wees.

Read more ...