Die Hervormer

Godsdiens in skole

Die Organisasie vir Godsdiensonderrig en Demokrasie (Ogod) was met ses skole in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg in ’n hofgeding gewikkel, omdat dié skole ’n Christelike etos bo ander bevoordeel. Die skole is verteenwoordig deur die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (FEDSAS).

Die Hof het aan die einde van Junie vanjaar bevind dat skole hulle nie openlik tot ’n bepaalde geloof kan verbind of dit mag verkondig dat hulle aan ’n bepaalde geloof voldoen ten koste van ’n ander geloof nie. Skole mag leerlinge ook nie dwing om ’n bepaalde godsdiens te beoefen nie.

Read more ...

Ek en my huis, ons sal die Here dien

Wanneer ons kindertjies in die kerk doop, vra ons aan die einde van die doopformulier drie vrae aan die ouers.

Aanvaar u dat ons kinders wat van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer? Bely u dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees?

Bely u ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in ons belydenis saamgevat is en in die Kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is?

Ten slotte: Beloof u en is dit u voorneme om hierdie kind(ers) van u sodra hy/sy/hulle dit kan verstaan, hieroor na u vermoë te onderrig en te laat onderrig?

Read more ...

Befondsing van gemeentes

Die 71ste Algemene Kerkvergadering het die beginsel bevestig dat elke gemeente ten volle verantwoordelik is vir die volhoubare bediening van die evangelie. Volhoubare bediening het met heelwat meer as die befondsing van ’n gemeente te make, maar befondsing bly ’n belangrike aspek daarvan. Die vraag ontstaan hoe gemeentes in moeilike omstandighede befonds kan bly om die evangelie volhoubaar te verkondig.

Daar is talle redes waarom gemeentes worstel om finansieel kop bo water te hou. Dit sluit faktore in soos die veroudering en vermindering van lidmate, die swak ekonomiese omstandighede en sekularisasie. ’n Goeie begin om finansiële druk te hanteer, is om die faktore wat die druk veroorsaak te ondersoek. Daar is heelwat kundiges in die Kerk wat gemeentes hiermee kan help. Dit is egter belangrik dat lidmate en kerkrade self verantwoordelikheid aanvaar om die situasie te hanteer.

Hoe kan gemeentes te werk gaan om die bul by die horings te pak?

Read more ...

’n Nuwe era in sinodale dienslewering

Na die verkoop van die Dirk van der Hoffgebou en Barton Keep is verskeie prosesse in werking gestel ten einde die hervestiging van sinodale dienslewering so glad moontlik te laat verloop. Die besondere behoeftes en uitdagings van die Argief het die proses grootliks beïnvloed. Dit was juis hierdie besondere uitdaging wat tot die onlangse deurbraak in onderhandelinge rondom die nuwe moontlikheid op die terrein van die Erfenisstigting aanleiding gegee het.

Die onmiddellike behoeftes van die nuwe eienaars van ons bekende ruimte moes uiteraard bevredig word, en daarom moes sekere dele van die geboue dadelik ontruim word. SENTIK, die Boekwinkel, Rata en die Raadsaal is daardeur geraak. Rata het reeds by Gemeente Montana ’n tuiste gevind, terwyl SENTIK en die Boekwinkel intussen na die Dirk van der Hoffgebou verskuif het. Die Raadsaal is na die kerkperseel van Gemeente Philadelphia verskuif waar die Kommissie van die AKV reeds op 1 en 2 Junie vir die eerste keer vergader het.

Read more ...

’n Nasionale gebedsaamtrek

Ds Joseph Steÿn van Klerksdorp-Oos Môrester het gedurende April die byeenkoms wat deur Angus Buchan gereël is, bygewoon. Hierdie is sy kommentaar.

Die It’s time-byeenkoms op die plaas Wildeals buite Bloemfontein op 22 April was een van die grootste byeenkomste in Suid Afrika sedert die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949. Die byeenkoms van die evangelis Angus Buchan het na raming meer as ’n miljoen gelowiges van alle rasse en ouderdomme bymekaar gebring om saam te bid teen geweld in Suid-Afrika. Meer as 1,1 km breed en 1,4 km diep het gelowiges van oor die hele land saamgedrom om eensgesind saam te bid. Klank het 3,5 sekondes geneem om van die voorste tot die agterste mense te trek.

Read more ...