Die Hervormer

NHSV se beurse en lenings vir 2016

Die NHSV beskik oor beurse/lenings vir studente in enige studierigting. Slegs lidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk kwalifiseer vir die toekennings.

Die lenings/beurse wissel van R3 000 tot R8 000. Aansoekvorms kan afgelaai word by die NHSV se webadres, www.nhsv.org.za, onder NHSV kantoor, pro-forma dokumente. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 16 November 2015.

Vir enige verdere navrae kontak gerus die NHSV kantoor by 012 325 0117 of stuur ’n e-pos na nhsvadmin@nhk.co.za.

Ons dra ook mekaar se finansiële laste

Die Kerk is in opdrag van die 70ste Algemene Kerkvergadering besig om die volhoubaarheid van kerkwees te ondersoek. Byna geen gestalte daarvan word in die ondersoek onaangeraak gelaat nie. Ook die Raad van Finansies het die saak deurlopend op sy agenda. Een van die vrae wat in die lig van die gesprek gevra word, is of die Kerk se kollektiewe beleggings, wat hoofsaaklik in die Kerkgeld vir Kerkwerk-stelsel belê is, vir hierdie doel aangewend sou kon word.

Wat is die Kerkgeld vir Kerkwerk-stelsel? Dit is ’n stelsel wat rondom 1950 in die lewe geroep is en waarvan die AKV bepaal het dat gemeentes hul surplusfondse daarin moet belê. Die opbrengs van die gesentraliseerde beleggings is aan gemeentes uitgekeer, maar soms is ’n gedeelte van die opbrengs in die groter belang van die Kerk aangewend. Met tye is ’n deel van die opbrengs, selfs soveel as 2%, gebruik om die Kerk se skuld te help delg. In die jare toe uitleenkoerse so hoog as 20% was en gemeentes moeilik lenings by instellings kon kry, is lenings teen die Kerkgeld vir Kerkwerk-stelsel toegestaan teen billiker koerse. Op hierdie manier het die Kerk uiting gegee aan die oortuiging dat gelowiges mekaar se laste moet dra.

Read more ...

...waar twee of drie in my Naam saam is...

Wanneer ons as Hervormers hoor dat ’n groepie mense in iemand se huis bymekaarkom om daar te aanbid, raak ons oë groot en vra ons: Wat is hier aan die gang? Watter nuwe mode is dit nou weer? Hoort dit in die Nederduitsch Hervormde Kerk?

’n Mens is soms maar half skepties oor mense wat êrens in iemand se huis bymekaarkom om daar te aanbid. Grotendeels, moet erken word, kom hierdie skeptiese kyk na huiskerke uit die ondervinding met en gerugte oor wat by sommige huiskerke gebeur. Ons hoor soms gerugte oor werklik vreemde teologie en vreemde dinge wat gedoen word.

Read more ...

Die TKR en die ANC ontmoet

Gedurende April vanjaar het die ANC ’n uitnodiging aan verskillende organisasies uit die Afrikaanse gemeenskap – waaronder Afrikaanse kerke – gerig om met hulle in gesprek te tree.

Die Hervormde Kerk (NHKA) het saam met die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) besluit om nie individueel te reageer nie, maar eerder gesamentlik deur die Tussenkerklike Raad (TKR). Die TKR het die ANC se uitnodiging by wyse van ’n ope brief van die hand gewys, veral as gevolg van die manier waarop die Nkandla-verslag gehanteer is. Dit was ook vir die TKR belangrik om nie as verteenwoordigers van die Afrikaanse burgerlike samelewing met die regerende party te praat nie, maar juis as kerke met ’n profetiese roeping teenoor die owerheid.

Read more ...

Egskeiding deur die oë van 'n kind

Soos wat egskeiding vir volwassenes seer is en baie vrae na vore laat kom, so is dit ook waar vir kinders. Begrip vir die kinders wat ook deur die egskeiding geraak word, begin wanneer ons ’n tree terug gee en deur die oë van ’n kind na die gebeure kyk.

’n Kuier by my ouma was nooit dieselfde sonder ’n besoek aan die “rivier” wat agter haar huis verbygevloei het nie. Natuurlik het so ’n besoek baie voorbereiding geverg. Ons kinders se rugsakkies is sorgvuldig gepak met broodjies, vrugte, lekkernye en water. Alles was nodig vir die lang staptog. Ma en Ouma het natuurlik ook seker gemaak dat ons hoedjies op die koppe was, veral op ’n warm somerdag. Die gedruis van die water, die baie stroomversnellings en talle maalgate het my as kind tot stille bewondering gebring. Versigtig is ’n handgemaakte bootjie losgelaat, net om te aanskou hoe die rivier dit vernietig. Soos die jare aangestap het, het daar ook nuwe insigte gekom. Die rivier was nie ’n magtige rivier nie, slegs ’n klein spruitjie wat sy pad gevind het deur die klippe en veld heen. Wat soos ’n ewige staptog gevoel het, was slegs ’n paar honderd meter se stap. Hierdie ontdekking dat alles anders lyk as wat dit vir my gelyk het as kind, is vandag nog vir my ’n kragtige herinnering dat alles anders lyk wanneer jy deur die oë van ’n kind daarna kyk.

Read more ...