Die Hervormer

Ons vind rus in stilte

Die God wat sigbaar word in stilte en deur die Woord vra van mense om te luister, maar om te kan luister, kort ons stilte. (Ignatius van Antioch)

Dit is nie regtig vir enigiemand geleë om op ’n Maandagmiddag by die huis te ry en jou gesin en dagboek agter te laat en te weet jy gaan eers Donderdag kan terugkom om aandag te gee aan daardie preek wat lê en wag om geskryf te word nie...

Dit is nie geleë nie, maar soms is dit noodsaaklik. Sodat daar geluister en gehoor kan word. Dit was my ervaring met die Predikantewegbreek in Oktober.

Read more ...

Deel van die één kerk op aarde

Die Algemene Vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) het onlangs tydens ’n spesiale erediens in Wittenberg die Gesamentlike Verklaring oor die Regverdigingsleer (GVR) onderteken. By dieselfde geleentheid is ’n volgende dokument, die Wittenberg-getuienis, deur die WGGK en die Lutherse Wêreldfederasie (LWF) onderteken.

Die Kerkhervorming het spontaan ontwikkel uit verset teen die misbruike in die Roomse Kerk van die Middeleeue. Daarom het die Kerkhervormers nie altyd met mekaar saamgestem nie, en het die Kerkhervorming nie oral dieselfde vorm aangeneem nie. Verskille oor sake soos die Nagmaal en uitverkiesing is op die spits gedryf deur wedersydse veroordelings tussen leiers en vergaderings van die Kerkhervorming, en so het ’n versplintering van Reformatoriese kerke ontstaan. En elke kerk was tog só seker hý is reg en die ander verkeerd – oor God!

Read more ...

Indrukke van ’n ouderling oor die WGGK

Die oogmerk van hierdie artikel is om te kyk na enkele van die prosesse wat gevolg word by die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) en om enkele indrukke uit te lig.

Vir ’n stoere Hervormde ouderling is die bywoning van so ’n groot ekumeniese byeenkoms ’n ongelooflike ervaring! Sommige indrukke is positief, ander is negatief, maar die oorheersende indruk is: Christus het vir al sy kinders aan die kruis gesterf. Hierdie kinders is almal verskillend maar tog dieselfde, want hulle glo almal aan dieselfde God. Elkeen beoefen sy of haar godsdiens op ’n unieke manier, maar die grondslag bly steeds die liefde vir God en medemens. Daar word by die WGGK veral heelwat aandag aan laasgenoemde gegee.

Read more ...

Godsdiens in skole

Die Organisasie vir Godsdiensonderrig en Demokrasie (Ogod) was met ses skole in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg in ’n hofgeding gewikkel, omdat dié skole ’n Christelike etos bo ander bevoordeel. Die skole is verteenwoordig deur die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (FEDSAS).

Die Hof het aan die einde van Junie vanjaar bevind dat skole hulle nie openlik tot ’n bepaalde geloof kan verbind of dit mag verkondig dat hulle aan ’n bepaalde geloof voldoen ten koste van ’n ander geloof nie. Skole mag leerlinge ook nie dwing om ’n bepaalde godsdiens te beoefen nie.

Read more ...

Ek en my huis, ons sal die Here dien

Wanneer ons kindertjies in die kerk doop, vra ons aan die einde van die doopformulier drie vrae aan die ouers.

Aanvaar u dat ons kinders wat van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer? Bely u dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees?

Bely u ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in ons belydenis saamgevat is en in die Kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is?

Ten slotte: Beloof u en is dit u voorneme om hierdie kind(ers) van u sodra hy/sy/hulle dit kan verstaan, hieroor na u vermoë te onderrig en te laat onderrig?

Read more ...