Die Hervormer

Demografiese uitdagings vir die kerk

Na aanleiding van die 80/20-verslag oor plaaslike regerings wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings (IRR) saamgestel is, het die Moderamen met mnr Flip Buys van Solidariteit gesprek gevoer oor demografiese tendense en die uitdagings wat dit aan die kerk stel.

Die data vir die 80 aanwysers na 20 jaar van demokrasie is hoofsaaklik vanuit die 2011 Sensus verkry. Die 2011 Sensus se statistiek is deur Statistiek Suid-Afrika in Oktober 2012 gepubliseer. Suid-Afrika het 278 munisipaliteite, en ’n analise oor suksesse en mislukkings is aan die hand van die volgende probleemareas uitgewys: armoede, opvoeding/onderrig, werkloosheid, inkomste per huishouding, munisipale dienste, munisipale finansies, beste en swakste munisipaliteite, gebrek aan kapasiteit en ervaring, ’n gebrek aan verantwoordelikheid en politieke aanstellings.

Read more ...

Die NHKA as gestuurde Kerk van Christus

Van 16 tot 18 Januarie 2018 het die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering ’n bosberaad gehou om besluite en opdragte van die 71ste Algemene Kerkvergadering te bespreek en maniere te vind om gemeentes te help om uitvoering aan die opdragte te gee.

Niemand stry meer oor die feit dat ons in ’n snelveranderende wêreld leef met unieke uitdagings en probleme nie. Sonder om in enige detail in te gaan, weet elke leser van die uitdagings op sosiale, politieke en ekonomiese gebied waarin ons in hierdie dae kerk moet wees. Gemeentes beleef meer en meer druk met krimpende lidmaatgetalle en om hul uitgawes te diens. Die vraag wat by baie gemeentes en predikante ontstaan, is wat hulle dan verkeerd gedoen het om in so ’n situasie te beland. Feit bly egter dat daar baie eksterne faktore is wat aanleiding gee tot die uitdagings waarmee die Kerk tans te doen het.

Read more ...

Kollektiewe belange van ’n geloofsgemeenskap

Deur die goedheid van God ontvang die Kerk stoflike middele om sy roeping uit te voer. Die Kerk moet op verantwoordelike wyse toesig en beheer oor sy hulpbronne en bates uitoefen (aanhef tot Ordereël 9 van die Kerkorde van die NHKA, 71steAlgemene Kerkvergadering).

Gemeentes het nodig om die band met die Kerk (groter geheel) te bewaar en te bevorder. Die horisontale verband wat gemeentes met mekaar het, is veel meer as die somtotaal van al die ordereëls, ordinansies en bepalings wat in die Kerkorde met mekaar ooreengekom is. Die horisontale verband is allereers ’n gehoorsame reaksie op die vertikale verhouding wat ons met die Here van die kerk het. Meer as die etiese akkoord (Kerkorde), word ons deur die Gees van Christus aan mekaar verbind en word lidmate en gemeentes tot eenheid opgeroep. 

Read more ...

Geleentheid vir Museumbesoek na erediens

Is jy dalk lus vir ’n Museumbesoek met ’n verskil? Dan is ons Kerkmuseum saam met ’n erediens in die historiese 1904-kerkgebou van Gemeente Pretoria ’n móét!

Gedurende 2018 word daar die tweede Sondag van elke maand om 09:00 ’n erediens gehou en daarna ’n begeleide Museum- en gebouetoer. Die kerkgebou is by Du Toitstraat 169 langs die Reserwebank, tussen Helen Joseph-/Kerk- en Madiba-/Vermeulenstraat. Kenners beskou ons Museumversameling as iets waarop ons as Hervormers voorwaar trots kan wees – in ’n neutedop weerspieël die historiese voorwerpe saam met plakkate en verduidelikende byskrifte, asook die vertelling tydens die toer, ons hele Afrikanergeskiedenis. Besoekers kry die geleentheid om pragtige foto’s te neem van die kerkgebou.

Read more ...

Die uitbouing van die Hervormde Teologiese Kollege

Dr Frikkie Labuschagne, algemene sekretaris van die NHKA, is onlangs benoem as direkteur van die nuutgestigte Sentrum vir Gemeentelike Bediening wat onder die vaandel van die Hervormde Teologiese Kollege sal funksioneer. Dr Labuschagne het aan die redakteur van Die Hervormer, ds Willem Sauer, verduidelik wat sy nuwe rol behels.

Die primêre doel van die Hervormde Teologiese Kollege is om in samewerking met die Fakulteit Teologie studente op te lei en te vorm vir die kerklike bediening en om kerkspesifieke en kerkeie modules te doseer waardeur die teologiese etos en identiteit van die Hervormde Kerk in die opleiding en vorming van studente neerslag vind. Naas die opleiding en navorsing het ’n derde faset in opdrag van die 71ste Algemene Kerkvergadering bygekom, naamlik die begeleiding en toerusting van predikante en gemeentes. 

Read more ...