Die Hervormer

Predikante benodig vir aflospreke

Predikante, proponente, dosente en teologiestudente met preekvergunning wat beskikbaar is om op kort kennisgewing in gemeentes te preek, word versoek om hul name en kontakbesonderhede aan mev Karen Breedt by karen@nhk.co.za te stuur.

Skoolbeheerliggame in die visier (Deel 2)

Die effek van die konsep van die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys op die magte van skoolbeheerliggame is ingrypend.

Behalwe vir die voorneme om besluite rondom toegangs- en taalbeleid te sentraliseer, is daar ook ander voorgestelde wysigings wat kommer wek.

Read more ...

’n Nuwe era vir die NHKA se Kerkargief

Die Kerkargief het op 1 Maart vir navorsing heropen, in die nuwe ruimte by die Erfenisstigting. Die heropening van die Argief het ’n einde gebring aan ’n jaar van groot onsekerheid, sedert die verkoopproses van die Dirk van der Hoffgebou begin het. Te midde van die onsekerheid is dit Nándor Sarkady, argivaris, wat moes kophou en voorstelle maak oor ’n moontlike nuwe lokaal vir die Argief en oor verpakkingsopsies. Dit is ook onder meer deur sy bemiddeling dat die ruimte by die Erfenisstigting uiteindelik gerealiseer het. Hy verduidelik aan Tessa Oppermann hoe die prosesse voortaan sal werk.

Die Kerkargief is nou toeganklik soos voorheen. Nándor en sy assistente is steeds besig om inventarisse elektronies meer toeganklik te maak, en dit is ’n voortgaande proses.

Die navorsingsfooi vir genealogiese en algemene historiese navorsing beloop R40 per dag. Vir gewone kerklike/gemeentelike navorsing word nie ’n fooi gehef nie. Betalings vind by die argivaris plaas. Navorsers meld by die hoofingang aan en sê dat hulle ’n afspraak by die Kerkargief het.

Read more ...

Wat doen predikante by die Predikantevergadering?

Die Predikantevergadering van 2018 het op 21 en 22 Februarie by Wonderboom as deel van die drie-in-een-byeenkoms plaasgevind. Die drie-in-een-byeenkoms behels die opening van die Hervormde Teologiese Kollege, die Predikantevergadering en die Inligtings- en Besprekingsvergadering, waartydens die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering waardevolle inligting aan ringskommissies deurgee.

Ouderlinglede van die Kommissie van die AKV en diakens van die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering het die twee dae se geleenthede bygewoon en hul teenwoordigheid by veral die Predikantevergadering word beskou as kosbaar.

Die opdrag van die Predikantevergadering is om as ’n studieliggaam te dien, wat oor predikante se pastorale werk besin en teologiese arbeid bevorder. Die bestuur van die Predikantevergadering het hom aan die opdrag gehou, omdat daar ’n sterk gevoel is dat predikantekollegas by ’n predikantevergadering aan die een kant nuwe toerusting wil ontvang, maar aan die ander kant die behoefte het om net rustig saam te kuier. Die bestuur van die Predikantevergadering het die vergadering met die uitkoms gereël.

Read more ...

As digitale verslawing jou verlam

Tegnologie het ons lewens op vele maniere verbeter en vergemaklik. Tog wonder ’n mens soms of ons nie daarmee ’n Trojaanse perd in ons midde toegelaat het nie.

Die Grieke het vir tien jaar die stad Troje probeer binneval, maar sonder sukses. Uiteindelik het Odysseus ’n plan beraam. Aangesien ’n perd vir die Trojane ’n heilige dier was, het die Grieke uit hout ’n reuseperd gemaak, en voorgegee dat hulle die perd daar laat as ’n geskenk.

Read more ...