Die Hervormer

Skoolbeheerliggame in die visier (Deel 1)

In Januarie vanjaar het die hooggeregshof in Pretoria ’n dringende aansoek van die beheerliggaam van Hoërskool Overvaal aangehoor teen die Gautengse Onderwysdepartement se opdrag dat die (Afrikaanse) skool plek moet maak vir 55 Engelstalige leerlinge. Die hof se beslissing ten gunste van die beheerliggaam het groot ontsteltenis, en selfs oproer en geweld, tot gevolg gehad.

Regter Bill Prinsloo het in sy uitspraak bevind dat die skool se toelatings- en taalbeleid bindend is op die departement. In ’n aansoek om verlof tot appèl na die Konstitusionele Hof, voer die Departement op sy beurt aan dat ’n openbare skool se beheerliggaam onderworpe is aan die Departement se gesag.

Read more ...

Ons soek Afrikaans!

Intussen het die taalkwessie ook ’n ander kant.

In die Oos-Kaap betoog ouers, kinders en die gemeenskap omdat die Sandisulwazi Sekondêre Skool in Paterson nie meer ’n Afrikaansonderwyser het nie. Die skool het nege onderwysers. Agt van hulle is Xhosasprekend, en een is Engelssprekend. Daar is 303 leerlinge, en 65 van hulle is Afrikaanssprekend.

Read more ...

Demografiese uitdagings vir die kerk

Na aanleiding van die 80/20-verslag oor plaaslike regerings wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings (IRR) saamgestel is, het die Moderamen met mnr Flip Buys van Solidariteit gesprek gevoer oor demografiese tendense en die uitdagings wat dit aan die kerk stel.

Die data vir die 80 aanwysers na 20 jaar van demokrasie is hoofsaaklik vanuit die 2011 Sensus verkry. Die 2011 Sensus se statistiek is deur Statistiek Suid-Afrika in Oktober 2012 gepubliseer. Suid-Afrika het 278 munisipaliteite, en ’n analise oor suksesse en mislukkings is aan die hand van die volgende probleemareas uitgewys: armoede, opvoeding/onderrig, werkloosheid, inkomste per huishouding, munisipale dienste, munisipale finansies, beste en swakste munisipaliteite, gebrek aan kapasiteit en ervaring, ’n gebrek aan verantwoordelikheid en politieke aanstellings.

Read more ...

Die NHKA as gestuurde Kerk van Christus

Van 16 tot 18 Januarie 2018 het die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering ’n bosberaad gehou om besluite en opdragte van die 71ste Algemene Kerkvergadering te bespreek en maniere te vind om gemeentes te help om uitvoering aan die opdragte te gee.

Niemand stry meer oor die feit dat ons in ’n snelveranderende wêreld leef met unieke uitdagings en probleme nie. Sonder om in enige detail in te gaan, weet elke leser van die uitdagings op sosiale, politieke en ekonomiese gebied waarin ons in hierdie dae kerk moet wees. Gemeentes beleef meer en meer druk met krimpende lidmaatgetalle en om hul uitgawes te diens. Die vraag wat by baie gemeentes en predikante ontstaan, is wat hulle dan verkeerd gedoen het om in so ’n situasie te beland. Feit bly egter dat daar baie eksterne faktore is wat aanleiding gee tot die uitdagings waarmee die Kerk tans te doen het.

Read more ...

Kollektiewe belange van ’n geloofsgemeenskap

Deur die goedheid van God ontvang die Kerk stoflike middele om sy roeping uit te voer. Die Kerk moet op verantwoordelike wyse toesig en beheer oor sy hulpbronne en bates uitoefen (aanhef tot Ordereël 9 van die Kerkorde van die NHKA, 71steAlgemene Kerkvergadering).

Gemeentes het nodig om die band met die Kerk (groter geheel) te bewaar en te bevorder. Die horisontale verband wat gemeentes met mekaar het, is veel meer as die somtotaal van al die ordereëls, ordinansies en bepalings wat in die Kerkorde met mekaar ooreengekom is. Die horisontale verband is allereers ’n gehoorsame reaksie op die vertikale verhouding wat ons met die Here van die kerk het. Meer as die etiese akkoord (Kerkorde), word ons deur die Gees van Christus aan mekaar verbind en word lidmate en gemeentes tot eenheid opgeroep. 

Read more ...