Die Hervormer

’n Nuwe era vir die NHKA se Kerkargief

Die Kerkargief het op 1 Maart vir navorsing heropen, in die nuwe ruimte by die Erfenisstigting. Die heropening van die Argief het ’n einde gebring aan ’n jaar van groot onsekerheid, sedert die verkoopproses van die Dirk van der Hoffgebou begin het. Te midde van die onsekerheid is dit Nándor Sarkady, argivaris, wat moes kophou en voorstelle maak oor ’n moontlike nuwe lokaal vir die Argief en oor verpakkingsopsies. Dit is ook onder meer deur sy bemiddeling dat die ruimte by die Erfenisstigting uiteindelik gerealiseer het. Hy verduidelik aan Tessa Oppermann hoe die prosesse voortaan sal werk.

Die Kerkargief is nou toeganklik soos voorheen. Nándor en sy assistente is steeds besig om inventarisse elektronies meer toeganklik te maak, en dit is ’n voortgaande proses.

Die navorsingsfooi vir genealogiese en algemene historiese navorsing beloop R40 per dag. Vir gewone kerklike/gemeentelike navorsing word nie ’n fooi gehef nie. Betalings vind by die argivaris plaas. Navorsers meld by die hoofingang aan en sê dat hulle ’n afspraak by die Kerkargief het.

Read more ...

Wat doen predikante by die Predikantevergadering?

Die Predikantevergadering van 2018 het op 21 en 22 Februarie by Wonderboom as deel van die drie-in-een-byeenkoms plaasgevind. Die drie-in-een-byeenkoms behels die opening van die Hervormde Teologiese Kollege, die Predikantevergadering en die Inligtings- en Besprekingsvergadering, waartydens die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering waardevolle inligting aan ringskommissies deurgee.

Ouderlinglede van die Kommissie van die AKV en diakens van die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering het die twee dae se geleenthede bygewoon en hul teenwoordigheid by veral die Predikantevergadering word beskou as kosbaar.

Die opdrag van die Predikantevergadering is om as ’n studieliggaam te dien, wat oor predikante se pastorale werk besin en teologiese arbeid bevorder. Die bestuur van die Predikantevergadering het hom aan die opdrag gehou, omdat daar ’n sterk gevoel is dat predikantekollegas by ’n predikantevergadering aan die een kant nuwe toerusting wil ontvang, maar aan die ander kant die behoefte het om net rustig saam te kuier. Die bestuur van die Predikantevergadering het die vergadering met die uitkoms gereël.

Read more ...

As digitale verslawing jou verlam

Tegnologie het ons lewens op vele maniere verbeter en vergemaklik. Tog wonder ’n mens soms of ons nie daarmee ’n Trojaanse perd in ons midde toegelaat het nie.

Die Grieke het vir tien jaar die stad Troje probeer binneval, maar sonder sukses. Uiteindelik het Odysseus ’n plan beraam. Aangesien ’n perd vir die Trojane ’n heilige dier was, het die Grieke uit hout ’n reuseperd gemaak, en voorgegee dat hulle die perd daar laat as ’n geskenk.

Read more ...

’n Nuwe era vir die Kerkargief

Die Kerkargief het op 1 Maart 2018 heropen vir navorsing.

Sedert Julie 2017 was die Argief en Biblioteek gesluit vanweë die omvattende impak en verskuiwing van die Kerkargief na die terrein van die Erfenissentrum by die Voortrekkermonument in Pretoria. Die nuwe Argiefruimte is in dieselfde gebou as die argief van die Erfenissentrum en dié twee argiewe deel nou dieselfde leeskamer.

Read more ...

Die pad vorentoe vir die Hervormde Kerk

So baie dinge om ons verander daagliks – ook die kerk, ook die eie Kerk. En steeds bly ’n riglyn dit wat Paulus die Kolossense versoek: Tree met wysheid op, en maak die beste van elke geleentheid. Tessa Oppermann het met drr Frikkie Labuschagne en Wouter van Wyk gesels, en ’n paar ongemaklike vrae gevra oor die pad vorentoe vir die Hervormde Kerk.

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het in 2017 besluit om dr Frikkie se posbenaming te behou (algemene sekretaris: NHKA), maar om dr Wouter se posbenaming vir groter duidelikheid van sekretaris: kommunikasie te verander na sekretaris van die Kommissie van die AKV.

Read more ...