Die Hervormer

Is die NHKA toegerus vir Jesus se opdrag?

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Matteus 28: 18-20)

Die NHKA het nodig om sy posisie in die plaaslike gemeenskap of konteks te herbedink. Die Kerk vorm deel van heterogene gemeenskappe wat deur verskeie kulture en subkulture gekenmerk word. Die steeds dalende lidmaattal het met verskeie redes te doen waarvan die verskuiwings in demografie ’n primêre oorsaak is. Alle Suid-Afrikaanse kontekse funksioneer tans as ekotone: ’n Ekotoon is ’n oorgangsarea waar twee gemeenskappe (biome) mekaar ontmoet en integreer. ’n Ekotoon word verder gekenmerk deur diversiteit en migrasie.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Vlugtelinge – krisis uit krisis

Die vlugtelinge wat op die oomblik besig is om Europa uit die Midde-Ooste te oorspoel en uit Afrika letterlik op die Europese kuste uit te spoel, is ’n skrikwekkende illustrasie van hoe ’n krisis uit ’n krisis gebore word. Afrika het sy duisende gelewer, Sirië en omstreke sy tienduisende.

    Eers was daar die gereelde bestorming van die twee stukkies Spanje op die vasteland van Afri­ka en pogings om die hanetreetjie van daar af oor die Middellandse See te gee. Net die plaaslike Spanjaarde het dit as krisis beleef. Gaandeweg het die pogings meer geword en die swaartepunt vir pogings om by Italië uit te kom, het na Libië verskuif. Namate meer en meer slagoffers van gewetenlose mensesmokkelaars verdrink het en tragedies groter geword het, het die bewuswording van ’n krisis in Europa begin posvat. Geleidelik het die krisis ’n politieke twisappel geword. Wie is verantwoordelik vir die hantering en oplossing daarvan? Vergaderings en beleidsverklarings en parlementêre debatte – maar geen daadwerklike erns met die vraag nie. Die basiese instelling by politici en die algemene publiek was dat die vraagstuk net ’n krisis is omdat dit ’n bedreiging is. Politieke partye het begin punte aanteken deur “harde” asiel-standpunte in te neem.

Lees verder...

Hoe gemaak met Homo naledi?

Om  kennis te neem van die ontdekking van ’n nuwe spesie soos Homo naledi, behoort ons eerder te stimuleer om meer te wete te kom oor God se ongelooflike skepping as wat dit ons ontstel of  intimideer. Solank ons net appels met appels en pere met pere vergelyk.

Dominee, kom ons mense uit die tuin van Eden of uit die Sterkfonteingrotte? Jare gelede toe ek nog predikant op Tarlton was, het ’n oom wat naby die Sterkfonteingrotte op Kromdraai gewoon het, vir my hierdie vraag gevra. Die oom het my in daardie stadium ’n bietjie onkant gevang, maar vandag sou ek hom só antwoord: Uit albei, Oom, die tuin van Eden en Sterkfontein, dit hang net af met watter lense jy die Bybel lees en met watter oë jy na die fossiele kyk.

Lees verder...

NHSV se beurse en lenings vir 2016

Die NHSV beskik oor beurse/lenings vir studente in enige studierigting. Slegs lidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk kwalifiseer vir die toekennings.

Die lenings/beurse wissel van R3 000 tot R8 000. Aansoekvorms kan afgelaai word by die NHSV se webadres, www.nhsv.org.za, onder NHSV kantoor, pro-forma dokumente. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 16 November 2015.

Vir enige verdere navrae kontak gerus die NHSV kantoor by 012 325 0117 of stuur ’n e-pos na nhsvadmin@nhk.co.za.

Ons dra ook mekaar se finansiële laste

Die Kerk is in opdrag van die 70ste Algemene Kerkvergadering besig om die volhoubaarheid van kerkwees te ondersoek. Byna geen gestalte daarvan word in die ondersoek onaangeraak gelaat nie. Ook die Raad van Finansies het die saak deurlopend op sy agenda. Een van die vrae wat in die lig van die gesprek gevra word, is of die Kerk se kollektiewe beleggings, wat hoofsaaklik in die Kerkgeld vir Kerkwerk-stelsel belê is, vir hierdie doel aangewend sou kon word.

Wat is die Kerkgeld vir Kerkwerk-stelsel? Dit is ’n stelsel wat rondom 1950 in die lewe geroep is en waarvan die AKV bepaal het dat gemeentes hul surplusfondse daarin moet belê. Die opbrengs van die gesentraliseerde beleggings is aan gemeentes uitgekeer, maar soms is ’n gedeelte van die opbrengs in die groter belang van die Kerk aangewend. Met tye is ’n deel van die opbrengs, selfs soveel as 2%, gebruik om die Kerk se skuld te help delg. In die jare toe uitleenkoerse so hoog as 20% was en gemeentes moeilik lenings by instellings kon kry, is lenings teen die Kerkgeld vir Kerkwerk-stelsel toegestaan teen billiker koerse. Op hierdie manier het die Kerk uiting gegee aan die oortuiging dat gelowiges mekaar se laste moet dra.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.