Die Hervormer

Herevaluering van Jürgen Moltmann

Teologiese diepte was nog altyd vir die Hervormde Kerk van groot belang. Daarom het die Kerk honderd jaar gelede besluit dat ons predikante aan ’n universiteit, en nie net ’n kerklike kweekskool nie, opgelei moet word. Daarom was dit oor die jare vir soveel predikante belangrik om hulself nagraads in die een of ander teologiese vakgebied verder te bekwaam. Daarom is alle predikante verplig om die jaarlikse Voortgesette Teologiese Toerusting (VTT) by te woon.

Die oprigting van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) in 2000 het onder meer ook ten doel gehad om kursusse vir die voortgesette teologiese opleiding van predikante aan te bied, en in wyer verband programme en kursusse vir die toerusting van ampsdraers en lidmate. Dieselfde motivering het gelei tot die totstandkoming van die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT) in 2013, wat daarna streef om goeie teologie in verstaanbare Afrikaans vir predikante en lidmate toeganklik te maak. In aansluiting hierby reël die redakteur van die THT, prof IWC van Wyk, jaarliks openbare lesings oor prominente teoloë. In 2014 het die lesings gehandel oor die werk van Rudolph Bultmann, en in 2015 oor Gerhard Ebeling. In 2016 val die fokus op Jürgen Moltmann wat hierdie jaar 90 jaar oud is.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Buig die boompie terwyl hy nog jonk is

Ons ken almal die uitdrukking: Buig die boompie terwyl hy nog jonk is. Maar as ons kyk na die waardes van die jeug van vandag, dan wonder ’n mens of ons genoeg moeite doen om daardie boompies in die regte rigting te buig. Het ons as Kerk genoeg invloed op ons jongmense om Christelike waardes in hul lewens te vestig?

Kan ons werklik met een erediens per week wat nie altyd kindervriendelik is nie, ’n halfuur kategese en dalk ’n aktiewe jeuggroepie daardie waardes in ons jongmense vestig? Veral as ons nie altyd genoegsame steun vir die vestiging van daardie waardes vanuit die ouerhuis kry nie?

Lees verder...

’n Pinksterperspektief op eietydse Christelike etiek

In elke nuwe tydvak beland unieke etiese kwessies op die tafel. Elke geslag worstel dan met die vraag of Skriftuurlike getuienis genoegsaam is om relevante antwoorde daarop te verskaf – tans veral met betrekking tot politiek, arbeid, die kunste, sport, regspleging, ekonomie, gender, seksualiteit, prokreasie en mediese wetenskap.

Selfs die mees naïewe Bybelleser moet toegee dat daar nie direkte ekwivalente vir alle hedendaagse uitdagings in die Bybel gevind kan word nie. Indien algemene beginsels geformuleer kan word, is die herleiding daarvan van een situasie en tyd na ’n ander nie sonder meer toereikend nie.

Lees verder...

’n Openbare getuienis

Op 12 April vanjaar is hierdie getuienis gesamentlik deur die NHKA en die Evangelies Lutherse Kerk in Suidelike Afrika (Kaapse Kerk) uitgereik. Die Engelse weergawe is aan die ANC gestuur.

Die kerk van Jesus Christus bestaan uit gewone, feilbare mense wat in die wêreld leef maar Jesus Christus as Opperheer van ons lewens erken. Ons streef daarna om volgens sy leer en voorbeeld te leef, maar ons glo ook dat ons geroepe is om teenoor die wêreld te getuig dat sy dood en opstanding versoening tussen God en sondaars sowel as versoening tussen mense moontlik maak. Dít gee ons hoop vir hierdie wêreld en die wêreld wat kom.

Lees verder...

Om met integriteit kerk te wees

Van 3 tot 7 Oktober 2016 vind die 71ste Algemene Kerkvergadering in Pretoria plaas. Op versoek van Die Hervormer het mnr Nándor Sarkady hierdie onderhoud gevoer met die voorsitter van die huidige Kommissie, dr Wim Dreyer.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.