Die Hervormer

Die werk van die Kommissie en Moderamen

Wie en wat is die Moderamen in die Hervormde Kerk? Wat is die verband tussen die Moderamen en die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV)? Vir baie mag die werking van die Kommissie en Moderamen oorbekend wees, maar ter wille van diegene wat nie so bekend is daarmee nie, is dit goed om ’n oomblik daarby stil te staan.

Kom ek begin om die samestelling en werking van die Kommissie so eenvoudig moontlik te verduidelik. Die Kommissie van die AKV word tydens ’n AKV verkies en bestaan uit 6 predikantslede en 8 ouderlinglede. Die algemene sekretaris en sekretaris: kommunikasie neem ook met spreekreg sitting. Die Kommissie kom kwartaalliks in ’n gewone vergadering byeen. Indien dringende, spoedeisende sake opduik, kan ’n buitengewone vergadering byeengeroep word.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Die Kommissie se belangrikste taak is om besluite van die AKV tot uitvoer te bring. Hiervoor word daar kernkomitees in die lewe geroep wat op bepaalde besluite fokus en dit so effektief moontlik deurvoer. Die Kommissie moet aan die einde van elke termyn aan die volgende AKV oor hierdie werksaamhede verslag doen.

Lees verder...

Geloof, hoop en liefde

Tydens die 71ste Algemene Kerkvergadering in Oktober is dr Sanrie de Beer benoem as predikantslid van die Kommissie van die AKV. Sy is die eerste vrouepredikant wat tot die Kommissie van die AKV verkies word. Ons het haar gevra om ’n boodskap vir ons lesers te skryf.

Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ’n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.

Ek het al menigmaal oor hierdie gedeelte gepreek. Hoe ouer ek word, hoe meer kry ek begrip vir Habakuk se woorde. Hoe langer die Kerk deel is van my lewe, hoe meer verstaan ek. Dis eers wanneer ’n mens self seerkry of met ander mense se seerkry te doen het, dis eers wanneer jy met jou rug teen die muur staan, dat hierdie woorde van die profeet Habakuk betekenis kry.

Lees verder...

Baie geluk aan die nuwe Kommissie van die AKV

Die Moderamen is dr AG (André) Ungerer (voorsitter), di WJJ (Willem) Kok (skriba), CEC (Colin) Hertzog (visevoorsitter) en JF (Hannes) van der Merwe (viseskriba). Die predikantslede is ds D (David) Barnard en dr SM (Sanrie) de Beer. Die ouderlinglede is oudle T (Tom) Moodie, MW (Theuns) Groenewald, D (Daniel) Esterhuizen, TF (Thomas) Dreyer, A (Anton) Valks, AJP (Dries) le Roux, SE (Faan) Beeslaar, AD (André) Pieterse en PA (Albertus) Breytenbach.

AKTUEEL - 1

Kommentaar

Erfenisbewaring

3 Wouter van WykDie oorwinnaar skryf die geskiedenis, word dikwels gesê. Dit is nie heeltemal waar nie. Dit is meer akkuraat om te sê die oorwinnaar wil gewoonlik die geskiedenis skryf soos dit hom pas.

 

Die oorwinnaar wil gewoonlik sy oorwinning simbolies uitdruk deur die strukture van die vorige bestel af te breek. In die ou Nabye Ooste het die oorwinnaars die stede wat hulle oorwin het geplunder, die stadsmure, paleis en tempel platgeslaan en dan die hele stad aan die brand gesteek. Tydens die Kerkhervorming het Protestante ’n tyd lank Roomse katedrale bestorm en die beelde van heiliges flenters geslaan. Met die val van die Kommunistiese magsblok is nie net die Berlynse muur nie, maar ook die standbeelde van Lenin en Stalin en ander leiersfigure afgebreek. Die aanslag op die standbeelde van Cecil John Rhodes, Paul Kruger en ander hier in Suid-Afrika verlede jaar is in ’n sekere sin ook maar net ’n manier waarop een groep hul politieke oorwinning oor ’n ander groep mense simbolies wil demonstreer.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.