Die Hervormer

’n Pinksterperspektief op eietydse Christelike etiek

In elke nuwe tydvak beland unieke etiese kwessies op die tafel. Elke geslag worstel dan met die vraag of Skriftuurlike getuienis genoegsaam is om relevante antwoorde daarop te verskaf – tans veral met betrekking tot politiek, arbeid, die kunste, sport, regspleging, ekonomie, gender, seksualiteit, prokreasie en mediese wetenskap.

Selfs die mees naïewe Bybelleser moet toegee dat daar nie direkte ekwivalente vir alle hedendaagse uitdagings in die Bybel gevind kan word nie. Indien algemene beginsels geformuleer kan word, is die herleiding daarvan van een situasie en tyd na ’n ander nie sonder meer toereikend nie.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

’n Openbare getuienis

Op 12 April vanjaar is hierdie getuienis gesamentlik deur die NHKA en die Evangelies Lutherse Kerk in Suidelike Afrika (Kaapse Kerk) uitgereik. Die Engelse weergawe is aan die ANC gestuur.

Die kerk van Jesus Christus bestaan uit gewone, feilbare mense wat in die wêreld leef maar Jesus Christus as Opperheer van ons lewens erken. Ons streef daarna om volgens sy leer en voorbeeld te leef, maar ons glo ook dat ons geroepe is om teenoor die wêreld te getuig dat sy dood en opstanding versoening tussen God en sondaars sowel as versoening tussen mense moontlik maak. Dít gee ons hoop vir hierdie wêreld en die wêreld wat kom.

Lees verder...

Om met integriteit kerk te wees

Van 3 tot 7 Oktober 2016 vind die 71ste Algemene Kerkvergadering in Pretoria plaas. Op versoek van Die Hervormer het mnr Nándor Sarkady hierdie onderhoud gevoer met die voorsitter van die huidige Kommissie, dr Wim Dreyer.

Lees verder...

Kom ons begrawe dié kerk!

Die beriggewing in die wandelgange van die kerk is lewend en aktief. Daar kan jy hoor hoe die verhouding tussen lidmate en ampsdraers daar uitsien en van die skaafplekke wat betrokkenheid in die kerk tot gevolg het.

So hoor jy van die onvergenoegdheid van predikante wat hulle in gemeentes vasgeloop het teen ampsdraers wat jare al daar is en nie maklik verandering of verskil van mening duld nie. Jy kan ook luister na jong predikantsvroue wat entoesiasties, vrywillig, hul dienswerk begin om later terug te staan vir dié wat dit al járe op ’n bepaalde manier doen. In die wandelgangdebat hoor jy ook hoeveel skade predikante aan kollegas en aan lidmate aangerig het. In dié verband wonder jy hoe dun geskaaf kollegialiteit in die kerk is, want dat dit daar is, word nie ontken nie, maar dat dit algemeen is, kan gedebatteer word.

Lees verder...

Haatspraak moet einde kry – en dit begin by jou

Dat haatspraak sal einde kry, is vir die Jesus-volgeling ’n vertrouesaak. Wat jou te doen staan, is ’n lewensaak. Jou pad na Damaskus word lewensbelangrik, anders kan die spiraal van kwaad jou neem na donker dieptes van eensaamheid. Waarom jy nou gaan begin optree, is ’n geloofsaak. Hoe jy dit kan doen, begin by die gevolg van jou vertrouesaak.

Kill the Boer, Rhodes must fall en die onlangse graffiti teen die Universiteit van die Witwatersrand se Regsgebou word die mengstokke van verfpotte vol haatspraak. So ’n (moeilik afwendbare) sentiment van vergelding gee genoeg pitkos vir mense om vuur te spoeg en haat te spreek, en dan vergelding te koester as ’n persoonlike beskermingsmeganisme. Dis soos ’n diep verwoede hartsnik vanuit herhaalde teleurstellings en donderslae teen jou siel.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.