Die Hervormer

Gemeente Pretoria neem afskeid

Op Sondag 13 Mei, na 133 jaar, het Gemeente Pretoria van haar kerkgebou in Du Toitstraat afskeid geneem.

’n Paar weke vantevore het lede van die Gemeenteboukomitee, Phillip van Staden, Johan van der Wal, Ina Duvenage, Sandra Nel en dr Christo Pretorius, in Seniordal se Raadsaal vergader en besin oor hoe van die kerkgebou afskeid geneem moet word. Uit die staanspoor was dit duidelik dat dit vir elkeen ’n ingrypende en emosionele oomblik is.

Read more ...

Regte, voorregte en verantwoordelikhede – ’n delikate balans

Die Handves van Regte is deel van hoofstuk 2 van die Grondwet van Suid-Afrika. Die doel daarvan is om mense te beskerm teen alle vorms van misbruik en om te verseker dat mense hul regte kan geniet. Waarom word dié Handves dan dikwels met agterdog bejeën?

Tydens die onlangse VTT was een van die modules Trotseer jou skaduwee. Dit het gehandel oor die impak wat gebeure en persone uit ’n mens se verlede op jou huidige menswees het en hoe ’n mens die skaduwee van jou verlede moet identifiseer, analiseer en probeer verdiskonteer in ’n poging om ’n meer emosioneel gesonde mens in die hede te wees.

Read more ...

Coligny ’n jaar later

In die Julie 2017-uitgawe van Die Hervormer het ds Dawie Jacobs vertel van die onrus wat in Lichtenburg en Coligny bly broei het, totdat die pruttende pot sy ontploffende punt bereik het. Ons het ds Jacobs gevra: Hoe gaan dit nou in dié plattelandse dorpe in Noordwes?

Dis winter in die Wes-Transvaal. Ek trek my leerbaadjie stywer om my vas. Bo my reik die hemelruim. Die grootsheid daarvan oorweldig jou... sluk jou in. Die son skyn flou op my gesig. Ek hoor die blare in die bome ritsel soos die ysige windjie daardeur waai. ’n Dwarrelwind skep gras en blaar in ’n wilde sirkelgreep. Dis God teenwoordig en aan die werk. Ek is intens daarvan bewus. Rustig.

Read more ...

Grondonteiening en die kerk

’n Proses is aan die gang gesit om die land se Grondwet te wysig om voorsiening te maak vir onteiening van grond sonder vergoeding ten einde grondhervorming te versnel. Daar is tot dusver min aanduiding gegee van hoe skade aan landbouproduktiwiteit, voedselsekerheid, ekonomiese vertroue en werkgeleenthede beperk gaan word indien dit suksesvol deurgevoer word.

Aantygings dat boere grond “gesteel” het en ander populistiese uitsprake vervlak ongelukkig die openbare diskoers tot ’n punt waar dit dreig om te ontspoor – en skep onrealistiese verwagtinge op die koop toe. Enige mate van geslotenheid ten opsigte van sinvolle dialoog wat strewe na ’n vreedsame en inklusiewe oplossing, dra egter nie by om die simplistiese narratief in sy spore te stuit nie. ’n Nugter en ewewigtige benadering wat die huidige politieke en maatskaplike werklikhede van die land in ag neem, is van kritieke belang – en die kerk se rol hierin kan kwalik oorskat word. Die grondkwessie is ’n komplekse en emosionele saak wat nie oornag gaan verdwyn nie.

Read more ...

Finansiële hulp aan teologiestudente

Die opleiding van ons toekomstige predikante aan ’n universteit waar hulle goeie teologiese opleiding kry, was nog altyd vir die Hervormde Kerk van groot belang. Die Kerk was oor baie jare in die bevoorregte posisie om die studente finansieel te kon ondersteun om hierdie doel te bereik. Die situasie het egter verander, en dieselfde voordele is eenvoudig nie meer moontlik nie.

Die finansiële ondersteuning aan studente het daaruit bestaan dat aan hulle ’n beurslening gegee is, wat aangewend was om klasgelde te betaal en handboeke mee aan te koop. Die gebruik was dat ’n predikant, nadat hy of sy afgestudeer het, na ses jaar se studie, ses jaar het om 50% van die verskuldigde bedrag terug te betaal; die res is geag as ’n beurs wat dan nie terugbetaalbaar was nie.

Read more ...