Die Hervormer

Moet kinders deelneem aan die Nagmaal?

Aan die vooraand van die 72ste Algemene Kerkvergadering stroom studiestukke, beskrywingspunte en agendas van voorlopige besprekingsvergaderings in. Een van die opdragte van die 71ste AKV was dat die saak van kinders se deelname aan die sakrament van die Nagmaal heropen moet word.

Studiemateriaal is voorberei deur die Kerkkomitee: Erediens sodat ons biddend in afhanklikheid van die Here oor die saak in ons gemeentes kan nadink. In hierdie verband is die studiestuk van prof Johan Buitendag, Saam in een liggaam: Deelname van kinders aan die Nagmaal (2001), heringedien saam met ’n studiestuk van dr Tanya van Wyk, Kinders se deelname aan die Nagmaal: ’n Oorsig oor tersaaklike aspekte.  

Read more ...

Voldoen die NHKA se kategesemateriaal nog aan lidmate se behoeftes?

Tydens die bosberaad oor jeugbediening aan die einde van April vanjaar het die deelnemers bevind dat die materiaal wat benut word om die NHKA se jongmense formeel toe te rus en te bemagtig om dissipels te wees, in ’n groot mate beperk is tot kategesehandleidings wat deur die Kerk geskep en versprei is. En toe kom die kritiek.

Hoewel daar klaarblyklik groot waardering is vir die materiaal en die wyse waarop dit saamgestel is, was die gevoel onder die groep dat die lesse soos dit tans saamgestel is, steeds te lywig en omslagtig is, en dat inhoude nie op ’n maklik verteerbare manier aan die jeug oorgedra word nie. Meer praktiese oefeninge en beter benutting van tegnologie, waarmee ons jeug daagliks werk, sou volgens hulle wenslik wees. 

Read more ...

Die stil weg van barmhartigheid

Jesus het op ’n keer gesê: Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is (Luk 6: 36). Die interessante is dat Jesus daardie woorde gespreek het toe Hy met sy dissipels oor die behandeling van ’n mens se vyande gepraat het.

Die doen van barmhartigheid het nie perke of grense nie. Jesus se gelykenis oor die barmhartige Samaritaan illustreer die saak ook goed. In die tyd van Jesus het die Jode die Samaritane nie as deel van die verbondsvolk beskou nie. Jesus se bedoeling met die gelykenis was om te vertel dat gelowiges vir alle ander mense genade moet hê en teenoor hulle barmhartig moet word.

Read more ...

Ek maak wat ek wil, en jy maak wat jy wil!

Dit verg nie enige debat om te aanvaar dat die Kerk nooit weer sal wees soos wat die Kerk 30 of 40 jaar gelede was nie. Dit is eenvoudig nie denkbaar dat verwag kan word dat alles presies net so moet gebeur soos in die redelik ver verlede nie. 

Die kleredrag van kerkgangers lyk deesdae anders as toe, om maar een opvallende saak te noem. Daar was tye toe broeders en susters apart aan die Nagmaaltafel aangesit het en die liturgie van gemeente tot gemeente presies dieselfde was. Kerkgangers het tydens die erediens gesit behalwe vir die voor- en slotsang, toe skielik tot die slotsom gekom is dat alle liedere staande gesing moet word op grond van die argument dat ’n mens dan beter sing. Toe die gebruik ontstaan het om na die wet en belydenis te sing, was dit asof net Gesang 52: 11 (nou Gesang 260: 11) bruikbaar was na die geloofsbelydenis. Dit het later maar net meganies gebeur, net soos laas Sondag.

Read more ...

Aanloop tot die algemene verkiesing

Aan die einde van April 2019 het die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering hierdie herderlike skrywe aan predikante en gemeentes uitgereik.

Die Kommissie van die AKV groet u in die Naam van ons Here Jesus Christus.

Die stemgeregtigde burgers van Suid-Afrika het op 8 Mei weer die geleentheid om na die stembus te gaan vir ’n algemene verkiesing.

Read more ...