Die Hervormer

Ontnugter oor hulp aan teologiestudente

Ek is ’n dankbare en trotse ouer wat ’n kind het wat in sy vader se skoene wil staan as hy groot is deur dieselfde beroep te volg. Die eer is vir my nog groter en my dankbaarheid so oorweldigend omdat ek vir die afgelope 20 jaar ’n predikant in die Hervormde Kerk is. Die Here God is so goed vir my om ook my kind as sy herder en instrument te roep en te wil gebruik.

So het ek met groot entoesiasme en opgewondenheid aan my kind die wonderlike voordele uitgewys as hy as teologiestudent wil studeer: Ek is mos 20 jaar gelede daardeur, en watter besonderde voorreg!

My kind, het ek geantwoord, die Kerk is so wonderlik dat hulle vir jou ’n beurslening aanbied vir jou klasgeld. Dit beteken eerstens dat jy, sou jy die keuring slaag, elke jaar ’n studiebeurslening ontvang vir solank jy studeer en elke jaar slaag. Dit is hoe die Kerk my gehelp het toe ek studeer het.

Tweedens is die beurslening rentevry.

Derdens is die bepaling dat, sou jy jou studies voltooi en in diens van die Kerk tree (predikant word), jy van die helfte van die totale beursleningsbedrag vrygeskeld word.

Vierdens word die oorblywende 50% wat deur jou verskuldig is, oor die volgende vyf jaar maandeliks van jou salaris as predikant gehef.

Op die vraag hoekom dit so is en waar die gelde vandaan kom om so goedgunstig te wees teenoor teologiestudente, was my antwoord wat ek maar deur die jare gehoor en verstaan het: Daar word jaarliks spesiale Sondag-deurkollektes afgestaan en skenkings gevra van gemeentes juis vir dié doel. Hierdie skenkings en deurkollektes word dan juis onder andere ook vir studente soos ek (destyds) en nou jy gebruik om ons te help studeer. Dit word ook gebruik  om die Teologiese Opleidingsfonds te versterk ingeval ons Kerk eendag sy eie opleiding moet doen, losstaande van ’n universiteit.

Daarom gee mense so graag: om kinders wat deur God geroepe voel vir die ampswerk as predikant, in die Woord te laat onderrig. Hierdie wonderlike daad van liefde van die Kerk het my altyd nederig en dankbaar gelaat om te weet God roep mense om geldelike bydraes te gee, sodat ek kan studeer.

Die feit dat dit sonder rente was, het my nog altyd laat glo dat die Kerk werklik anders is as die wêreld en Skrifgetrou is, omdat die Woord van God duidelik sê dat die regverdige nie sy geld met rente mag uitleen nie. Dit het my ook laat besef dat God net soos in die Ou Testament self sy kerk vandag in stand hou deur gemeentes (11 stamme van Israel) wat omgesien het na die Leviete (12de stam/priesters van God).

Die daaropvolgende paar weke was vol ontnugtering, en ek het verlang na die dae toe ons Kerk nog Skrifgetrou was, want vandag se teologiestudente het geen van hierdie voordele meer nie.

Sou jy vandag as teologiestudent wil studeer en aansoek doen om finansiële hulp, is die hulp soos volg: Net 80% van jou klasgelde word gedek, nie meer 100% soos in die verlede nie. Jy betaal onmiddellik vanaf die eerste leningoorbetaling aan die universiteit vir jou klasgelde, prima rente op die geleende bedrag, wat elke jaar eskaleer totdat jy klaar studeer het – ’n vergunning wat ’n wêreldse instansie soos ABSA ook bied.

In vandag se gees met die kerke wat al kleiner word en deeltydse beroepe al meer, hoe sal ’n toekomstige predikant ooit die finansiële mas kan opkom, met ’n kerk se hulp soos hierdie?

Daar is geen kwytskelding van enige bedrag wanneer jy jou studies voltooi nie Dit is nou ’n suiwer lening en nie meer ’n beurslening nie.

Die student neem ook ’n 12-jaar-lewenspolis uit wat begin op R400 per maand en jaarliks eskaleer met 10% op die vermeerderde saldo, wat beteken dat daardie student, nou ’n predikant van die Kerk, van sy 10-12de jaar af ’n polispremie van R1 700 tot R1 800 sal moet betaal om vir sy studiegeld te kan betaal deur die vergunning van ons Kerkbestuur. Praat van van die wal af in die sloot in help.

En dit terwyl dit geldelike skenkings van goeie lidmate is om kinders te help. Weet die lidmate van ons Kerk hoe die Kerk deesdae help? Waar en wanneer het die Kerk in dié opsig die pad van die Woord neergelê en die waarheid verdraai? Dink die Kerk regtig dit is die Christelike weg en kan ons werklik sê So sê die Here Here as dit is hoe ons deesdae optree teenoor ons teologiestudente? Waar, wanneer, deur wie en hoekom is die bepalings verander en nooit aan gemeentes bekendgemaak nie?

Om alles te kroon, stuur die Kerk in Maart ’n skrywe uit oor die stand van die Teologiese Opleidingsfonds aan die einde van die finansiële jaar, wat meer as R10 miljoen sterk is. Ek moet u gelukwens met hierdie wêreldse mylpaal. Hoeveel jong en nuwe dominees en studente vir Jesus en van Jesus van ons Kerk  lê langs die pad en bloei daagliks oor studieskuld en rente deur die Kerk gehef, terwyl die mylpaal behaal is? Is die R10 miljoen nie dan in God se oë niks werd nie?   

(Ds Petrus Harmzen is leraar in Gerdau/Hartbeesfontein)