Die Hervormer

Ringsvergaderings 2018

RING

VERGADERPLEK

DATUMS

BLOEMFONTEIN

Queenstown

11 en 12 Mei

BOTHAVILLE

Virginia

25 en 26 Mei

BRAKPAN

Springs-Oos

27 Mei

BRONKHORSTSPRUIT

Suidoos-Witbank

26 Mei

CHRISSIESMEER

Morgenzon

12 Mei

DORSLAND

Hardap

24 tot 27 Mei

GERMISTON

Boksburg

10 Junie

HEIDELBERG

Volksrust

12 Mei

HEILBRON

Bethlehem

21 April

JOHANNESBURG

Randburg

19 Mei

KLERKSDORP

Orkney

20 Mei

KROKODILRIVIER

Joachim Prinsloo

14 Mei

KRUGERSDORP

Tarlton

19 Mei

LAEVELD

Laeveld

20 Mei

LOSBERG

Losberg

9 Junie

LYDENBURG

Witrivier

8 Junie

MAQUASSI

Wolmaransstad

17 Junie

MIDDELBURG

Middelburg

9 Junie

NOORDELIKE NATAL

Glencoe

21 April

NOORDELIKE PTA

Wonderboompoort

18 en 19 Mei

NOORD-KAAPLAND

Vryburg

12 Mei

OOS-KAAPLAND

Port Alfred

26 Mei

PIETERMARITZBURG

Durban-Suid

12 Mei

POTCHEFSTROOM

Potchefstroom

6 en 7 Mei

POTGIETERSRUS

Potgietersrus

12 Mei

PRETORIA

Silverton

6 Mei

PRETORIA-NOORD

Magaliesmoot

10 Junie

PRETORIA-WES

Elandspoort

6 Mei

ROODEPOORT

Kruin

3 Junie

RUSTENBURG

Rustenburg Jac van Belkum

13 Mei

SWELLENDAM

Bredasdorp

19 Mei

TRICHARDTSFONTEIN

Kriel

13 Mei

VEREENIGING

Derdekruis

6 Mei

WATERBERG

Vaalwater

6 Junie

WES-KAAPLAND

Strand

26 Mei

ZEERUST

Lichtenburg-Oos

19 Mei

ZOUTPANSBERG

Moet nog gefinaliseer word

5 Junie

ZUURFONTEIN

Primrose-Oos

17 Mei