Die Hervormer

Wat doen predikante by die Predikantevergadering?

Die Predikantevergadering van 2018 het op 21 en 22 Februarie by Wonderboom as deel van die drie-in-een-byeenkoms plaasgevind. Die drie-in-een-byeenkoms behels die opening van die Hervormde Teologiese Kollege, die Predikantevergadering en die Inligtings- en Besprekingsvergadering, waartydens die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering waardevolle inligting aan ringskommissies deurgee.

Ouderlinglede van die Kommissie van die AKV en diakens van die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering het die twee dae se geleenthede bygewoon en hul teenwoordigheid by veral die Predikantevergadering word beskou as kosbaar.

Die opdrag van die Predikantevergadering is om as ’n studieliggaam te dien, wat oor predikante se pastorale werk besin en teologiese arbeid bevorder. Die bestuur van die Predikantevergadering het hom aan die opdrag gehou, omdat daar ’n sterk gevoel is dat predikantekollegas by ’n predikantevergadering aan die een kant nuwe toerusting wil ontvang, maar aan die ander kant die behoefte het om net rustig saam te kuier. Die bestuur van die Predikantevergadering het die vergadering met die uitkoms gereël.

Die eerste aanbieding is gedoen deur Hano Jacobs van die organisasie Loving Thy Neighbour. Met interessante statistieke is aangetoon hoe swak kerkbywoning in die wêreld geraak het. Selfs net affiliasie met die Christelike geloof het in ’n land soos Nieu-Seeland, wat sterk ooreenkomste met Suid-Afrika het, dramaties gedaal die afgelope 20 jaar. Teenoor die afname in kerkbywoning toon statistieke ’n geweldige toename in sosiale media. In sewe jaar het mense wat die LinkedIn-platvorm gebruik, toegeneem van 37 miljoen tot 470 miljoen. Facebook-gebruikers het van 2010 tot 2017 toegeneem van onder 500 miljoen tot 2 biljoen. Die interessante afleiding wat hieruit gemaak word, is dat mense die kerk nie meer beskou as die plek waar gemeenskap met ander gesoek word nie. Sosiale media het nou die plek daarvoor geword. Dit beteken dat as die kerk nog gesien, gehoor en gesoek wil word, die kerk daadwerklik tot die sosiale media sal moet toetree.

Dit het belangrik geword dat die kerk in die breë en die gemeentes in die besonder ’n digitale strategie en aanlynbeeld sal hê. Belangrike vrae is die volgende: As ons kyk van buite na binne, wat sien die samelewing as hulle na die kerk kyk? Wat vertel die kerk se aanlyn-identiteit? Is dit belangrik om te praat oor wat die kerk is en wie die kerk se leiers is? Vertel ons vir mense wat ons wil bereik? Vertel ons wat ons reeds bereik het? Vier ons die goeie werk van die kerk? Vier ons die evangelie?

Deel van die digitale strategie is die digitale dagboek wat moontlik soos volg daar kan uitsien: Op Maandae word ’n formele kommunikasie uitgestuur of geplaas, omdat mense op Maandae in ’n meer ernstige gedagtegang is. Op Woensdae begin mense momentum verloor, daarom is motiverende kommunikasie geskik vir Woensdae. Vrydae begin mense die naweek beplan (wat om te doen, waarheen om te gaan), en daarom is kommunikasie wat uitnooi en oproep dan meer gepas. Sondae is vir mense ’n tyd vir refleksie, daarom is ’n geestelike, meer ernstige kommunikasie gepas. Dinsdae, Donderdae en Saterdae word gebruik vir lopende kommentaar en/of kommunikasie oor aktiwiteite.

Die belangrikheid van ’n webtuiste vir die gemeente kan in vandag se dae nie oorbeklemtoon word nie. Loving Thy Neighbour kan help met die ontwerp van ’n gepaste webtuiste, asook die opleiding van personeel om die webtuiste van ’n gemeente in stand te hou.

Ongetwyfeld het hierdie aanbieding die predikante gemotiveer om ondersoek in te stel na ’n wêreld wat in baie gemeentes onderbenut word, naamlik die ryk wêreld van die media.

Kort insette van die SP Engelbrechtmuseum en ’n DVD oor doopkategese is aangebied. Die Komitee vir die SP Engelbrechtmuseum het predikante en gemeentes uitgenooi om ’n besoek aan die Museum by Gemeente Pretoria te bring. ’n Handige DVD vir die aanbieding van doopkategese is bekendgestel deur dr Thinus van Staden van Montana. Dit is opgestel deur verskeie predikante en ’n ouderling van die Kerk.

Die aand van 21 Februarie is daar gesellig rondom die braaivleisvure gekuier en kollegas is die geleentheid gegun om weer opnuut bande met mekaar te smee.

Na die opening op 22 Februarie stel dr André Ungerer en Maree van Zyl die miEbooks-toepassing aan die vergadering bekend. Predikante wat nie die VTT fisies kan bywoon nie, kan die toepassing gebruik.

Ds Jaco Strydom van Echo Jeugbediening spreek daarna die vergadering toe. Echo Jeugbediening bedryf huise in Villieria in Pretoria, waarin getraumatiseerde kinders gehuisves word. Hy is sterk van mening dat die kerk baie meer sigbaar in die gemeenskap moet word. Die kerk is die gestuurdes van God, deur wie die kinders van God, binne en buite die kerk, die liefde van God kan ervaar. Hy baseer die bediening op gedeeltes soos Johannes 17: 18-23. Jaco gebruik verder die voorbeeld van twee busse om sy bediening te beskryf. Die eerste is ’n lugverkoelde bus waaruit die kerk die evangelie verkondig deur traktaatjies deur die ruite uit te deel en mense so na die kerk te nooi. Hy glo dat die evangelie eerder verkondig behoort te word deur saam met die wêreld op die tweede bus te klim – ’n stukkende ou bus waarbinne die stukkende mense van die wêreld reis en in wie se lewe jy daar op die lewensbus ’n verskil kan maak. Jou teenwoordigheid as kind van God moet die verskil wees.

Barmhartigheid behoort gedoen te word soos dit deur die eerste gemeente in Jerusalem in Handelinge 2 gedoen is, deur alles met mekaar te deel. Mededeelsaamheid binne ’n geloofsgemeenskap bring eenheid in die gemeenskap. Mense buite die gemeenskap word sodoende nader aan die gemeenskap en aan God gebring.

Die bestuur van die Predikantevergadering glo dat die byeenkoms oor die twee dae werklik iets sinvol vir elkeen gelewer het. Daar was genoeg stof tot nadenke, en onderlinge vriendskappe is weer bevestig en bande van kollegialiteit is versterk.

Mag die roepingsbewustheid van predikante en van ons Kerk sterk bly, saam met die wete dat – binne ’n veranderende wêreld – God met sy kerk op pad is.

(Di Gerrie Senekal en CJ van Wyk is onderskeidelik voorsitter en ondervoorsitter van die Predikantevergadering)