Die Hervormer

’n Openbare getuienis

Op 12 April vanjaar is hierdie getuienis gesamentlik deur die NHKA en die Evangelies Lutherse Kerk in Suidelike Afrika (Kaapse Kerk) uitgereik. Die Engelse weergawe is aan die ANC gestuur.

Die kerk van Jesus Christus bestaan uit gewone, feilbare mense wat in die wêreld leef maar Jesus Christus as Opperheer van ons lewens erken. Ons streef daarna om volgens sy leer en voorbeeld te leef, maar ons glo ook dat ons geroepe is om teenoor die wêreld te getuig dat sy dood en opstanding versoening tussen God en sondaars sowel as versoening tussen mense moontlik maak. Dít gee ons hoop vir hierdie wêreld en die wêreld wat kom.

Die kerk jaag nie aardse mag na nie, en Christene erken die gesag van die regering van die dag en hul verantwoordelikheid om volgens aanvaarde norme van geregtigheid tot voordeel van al die verskillende mense in die land te regeer. In ’n grondwetlike demokrasie soos dié van Suid-Afrika word die regte en belange van al hierdie verskillende mense en groepe, en veral die armes, die weerloses en minderhede, beskerm deur ons Grondwet. Daarom is dit die verantwoordelikheid van elke burger, maar veral van die president, die regering en die parlement, om hulle streng aan die gees en letter van die Grondwet te hou.

Lidmate van die kerk is aktief in alle lewensfere en speel ’n aktiewe rol in die bevordering van versoening en sosiale samehorigheid, terwyl hulle kwesbare mense en gemeenskappe op verskillende maniere dien. Daarbenewens is ons ook geroepe om teenoor alle mense, en spesifiek die rykes, magtiges en regeerders, te getuig dat ons al ons voorregte te danke het aan die genade van God, en dat Hy van ons verwag om hierdie gawes verantwoordelik te gebruik in die wete dat Hy elkeen van ons tot verantwoording sal roep. Hoe meer ons van Hom ontvang, hoe groter is ons verantwoordelikheid.

Ons het vantevore al teenoor die ANC as regerende party ons kommer uitgespreek oor die morele vesel van ons gemeenskap en oor die verantwoordelikheid van ons regering om deursigtig op te tree en morele integriteit te openbaar. Ons het by dié geleentheid ook uitgewys dat mnr Jacob Zuma se integriteit reeds voor die aanbreek van sy eerste termyn as staatspresident van Suid-Afrika in 2009 op verskeie gronde bevraagteken is, en dat sy vermoë om die burgers van hierdie land deur sy voorbeeld te lei sedertdien ernstig deur sy optrede gekompromitteer is. Terwyl mnr Zuma besondere moeite gedoen het om hofsake oor verskeie sake te vermy, is sy wanaanwending van staatsfondse ondubbelsinnig deur die Openbare Beskermer se verslag oor Nkandla uitgewys. Mnr Zuma het hierdie verslag nogtans in die wind geslaan, totdat die Grondwetlike Hof hom uiteindelik eenparig skuldig bevind het – nie net aan die wanaanwending van staatsfondse nie, maar ook daaraan dat hy nie sy geswore grondwetlike plig om die Grondwet van die land te beskerm, nagekom het nie. Ons is bevrees dat mnr Zuma se halfhartige verskoning op 1 April 2016 nie sy minagting van die Grondwet ongedaan maak of vertroue inboesem dat hy voortaan die Grondwet sal eerbiedig sonder dat hy voor die hof gesleep word nie. Om die waarheid te sê, sy optrede vernietig juis die morele vesel van ons gemeenskap en is ’n wesenlike oorsaak van konflik en polarisering in ons gemeenskap. Ons het geen ander keuse nie as om saam met talle ander te vra vir mnr Zuma se onmiddellike bedanking as president van die Republiek van Suid-Afrika.

Daarbenewens moet ons ook ons kommer uitspreek oor die optrede van die ANC as regerende party met ’n volstrekte meerderheid in die parlement. Benewens die kommer wat ons reeds vantevore uitgespreek het oor die aanstelling van twyfelagtige lede van die ANC op verskillende vlakke van regering, moet ons nou ons kommer uitspreek oor die manier waarop die regerende party opgetree het deur eers mnr Zuma se optrede in die openbaar te verdedig, daarna te probeer om die Openbare Beskermer se verslag te ontduik en te ignoreer, en uiteindelik bloot kennis te neem van die Grondwetlike Hof se uitspraak sonder om op te tree teen mnr Zuma of enige lid van die regering of parlement wat hom advies gegee of teen vervolging beskerm het. Dit is in die besonder die ANC se parlementslede wat skuldig bevind is dat hulle nie die Grondwet beskerm het nie deur te stem vir mosies wat die Openbare Beskermer se verslag van sy krag moes ontneem. Op hierdie manier het die ANC die regte van die armes en swakkes vertrap. Terselfdertyd het die ANC konsekwent geweier om op te tree na aanleiding van wydverspreide bewerings van korrupsie waarby senior lede van die party en senior amptenare van semi-staatsinstellings betrokke was. Só het die ANC hul eie belange gedien ten koste van al die mense van hierdie land. Ons doen ’n beroep op die ANC om hulself te ondersoek en verantwoordelikheid te aanvaar om sowel die gees as die letter van die Grondwet met woord én met daad te beskerm. Dit is die enigste manier waarop die toenemende polarisering van ons gemeenskap omgekeer kan word en nasiebou weer moontlik kan word.

Ons bid dat u ag sal slaan op ons opregte oproep. Ons gaan voort om vir ons land en vir u as ons leiers te bid. Mag God u lei en ons almal bewaar.


Dr Wouter van Wyk
Sekretaris: Kommunikasie
Namens die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

Biskop Gilbert Filter
Namens die Evangelies Lutherse Kerk in Suidelike Afrika (Kaapse Kerk)
(Engels: ELCSA (Cape Church))