Die Hervormer

Hoe kommunikeer die NHKA?

Die Kerk se korporatiewe identiteit moet ons saambind, die geloofsgemeenskap versterk en mense insluit. Vir die Kerk is dit ook belangrik om effektief met lidmate, ampsdraers, gemeentes en die gemeenskap te kommunikeer. Albei hierdie sake moet dus verreken word indien ’n nuwe kommunikasieplan vir die Kerk ter sprake kom.

Kommunikasie is vandag makliker as ooit vantevore. E-pos en selfone het ons almal se lewens verander. Ons verwag om mense in die hande te kry as ons skakel. Ons stuur e-pos na enige plek in die land of wêreld en dit word feitlik oombliklik afgelewer; ons kan binne minute ’n antwoord ontvang. Dan is daar nog interaktiewe webblaaie, Facebook en ’n hele horde ander sosiale media ook.

Ironies genoeg het dit kommunikasie juis moeiliker as ooit vantevore gemaak – juis as gevolg van die geweldige hoeveelheid inligting wat almal van ons nou ontvang! Afgesien van telefoonoproepe enige tyd van die dag en enige plek in die wêreld, ontvang die meeste van ons tientalle e-posse per dag waarop ons moet reageer. Ons ontvang en stuur nie net SMS’e nie, ons is ook deel van WhatsApp-groepe en ontvang elektroniese nuusbriewe van die skool, die kerk, sportspanne, sosiale groepe, en ’n swetterjoel ander organisasies. Ons kan net nie alles lees nie; ons kan eenvoudig nie op alles reageer nie.

Vir die Kerk is dit uiteraard belangrik om met lidmate, ampsdraers, gemeentes en die gemeenskap te kommunikeer. Om dit effektief te doen, moet ons nou egter nuwe maniere vind. Daarom het die Kommissie aan die einde van 2017 ’n kommunikasiemaatskappy, Uppe Marketing, versoek om ’n deeglike ondersoek te doen na alle aspekte van die Kerk se kommunikasie en ’n gekonsolideerde, vereenvoudigde en eietydse kommunikasieplan wat die Kerk se sentrale taak ondersteun, voor te lê.

In die proses om te bepaal presies wat en hoe die Kerk wil kommunikeer, het die Kommissie in Januarie 2018 ’n bosberaad gehou. ’n Verteenwoordiger van Uppe Marketing het die bosberaad bygewoon om begrip te vorm vir die Hervormde Kerk en die manier waarop die Kerk in ons tyd dink, werk en kommunikeer.

Die Kommissie het tydens hul bosberaad die Kerk se visie bevestig: Ons droom is dat alle mense in Jesus Christus sal glo as hoop vir die wêreld. Die uitdaging aan die Kerk (gemeentes, ampsdraers en lidmate) is om hieraan uitdrukking te gee met die vier aspekte van die Kerk se missie, deur:

  • die evangelie van genade te vier;
  • die gemeenskap van gelowiges te koester en te bou;
  • van God se liefde in Christus te getuig; en
  • mekaar en die wêreld te dien.

Ons moet egter ook uitdrukking gee aan die missionale fokus wat op grond van besluite van die Algemene Kerkvergadering nou in ons Kerkorde neerslag gevind het. Die Kommissie het hierdie missionale fokus so verwoord: Elke gemeente moet, vanuit ’n lewende verhouding met God en met mekaar, ’n verskil maak in die lewe van sy lidmate, asook in die gemeenskap, die omgewing en die wyer wêreld. Of anders gesê: Ons leef in verhouding met God, en Christus leef in ons. Ons leef in verhouding met mekaar en ander mense, en God stuur ons om as sy getuies ’n verskil te maak in die wêreld.

Uppe Marketing het toe, met die visie, missie en missionale fokus van die Kerk in gedagte, ’n omvattende studie gemaak van navorsing wat die afgelope dekade in en oor die Hervormde Kerk gedoen is. Hulle het ook al die maniere waarop die Kerk kommunikeer, ondersoek (ons omsendbriewe, gedrukte publikasies, elektroniese publikasies, webblaaie en sosiale media). Aan die einde van Februarie 2018 het hulle ’n verslag aan die Moderamen voorgelê, en die beginsels van hierdie verslag is in Maart 2018 deur die Kommissie van die AKV aanvaar.

Daar is groot waardering vir die kwaliteit van materiaal wat in die Hervormde Kerk se publikasies en webblaaie te vind is. Tog het hulle gevind dat daar ’n gebrek aan eenheid in die Kerk se kommunikasie is, dat daar ’n oorvloed kommunikasiekanale bestaan, dat die kommunikasie na binne gefokus is, en dat personeel en geld onekonomies aangewend word. Om meer effektief te kommunikeer, is dit noodsaaklik dat daar eenheid moet wees, en dat die kommunikasie eenvoudig, eietyds, toekomsgerig en missionaal moet geskied.

Die voorstel vir ’n nuwe kommunikasieplan vir die Hervormde Kerk fokus gevolglik op twee aspekte: die Kerk se korporatiewe identiteit, en die kommunikasiekanale (platforms of media) wat ons gebruik om te kommunikeer.

Die Kerk se korporatiewe identiteit moet ons saambind, die geloofsgemeenskap versterk en mense insluit. Bestaande lidmate én potensiële lidmate moet voel dat hulle aan hierdie Kerk kan behoort. Die maatskappy het dit toe gewaag om ’n grafiese voorstelling te maak van ’n nuwe embleem wat moontlik in al ons kerklike kommunikasie die korporatiewe identiteit van die Kerk kan uitdruk. Ons moet beklemtoon dat dit aanvullend tot die Kerkwapen en voetewassingsembleem gebruik sal word, en dit nie wil vervang nie. Die voorstel is om die Kerkwapen steeds op amptelike dokumentasie en vir interne kommunikasie te behou, maar om ’n maklik herkenbare en eietydse embleem te skep wat saam met die voetewassingsembleem gebruik kan word vir al die Kerk se kommunikasie na buite.

Die tweede belangrike aanbeveling is dat die Kerk voortaan in die eerste plek van elektroniese media gebruik moet maak vir kommunikasie: een enkele nuwe webblad vir al die fasette van die Hervormde Kerk se dienswerk, aangevul deur elektroniese nuusbriewe wat op spesifieke teikengroepe gerig is. Sosiale media moet ook meer doelgerig gebruik word om eietyds te kommunikeer en ook mense buite die Kerk te bereik. Dit beteken dat die Kerk se bestaande personeel en infrastruktuur toenemend vir elektroniese kommunikasie aangewend moet word, en dat daar indringend besin moet word oor die nodigheid van gedrukte publikasies.

Hoewel die Kommissie van die AKV positief is oor die kundige advies wat ons ontvang het, is dit vir die Kommissie baie belangrik om van gemeentes, ringsvergaderings en ringskommissies terugvoer te kry oor hierdie saak, en daarom word lesers vriendelik versoek om kortliks op die volgende vrae te reageer:

  • Verwoord die bostaande visie, missie en missionale fokus wie die Hervormde Kerk is en hoe ons kerk wil wees?
  • Bied Uppe Marketing se voorstelle vir die Kerk ’n eenvoudige, eietydse manier om ons eenheid uit te druk wanneer ons missionaal en toekomsgerig met die wêreld kommunikeer?
  • Moet die Kerk steeds van gedrukte publikasies gebruik maak, en indien wel, wat wil u steeds in gedrukte formaat ontvang?

Stuur asseblief enige kommentaar na karen@nhk.co.za.

(Dr Wouter van Wyk is die sekretaris van die Kommissie van die AKV)