Die Hervormer

Fakulteit vereer prof Jürgen Moltmann

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria vier vanjaar sy eeufees. Presies 100 jaar gelede is die eerste teologielesings aangebied by die Transvaal University College (TUC). Die eerste dosente was dr JHJA Greyvenstein en Rev E MacMillan. Prof Paterson, wat sedert die stigting van die TUC in 1908 aangestel was, het ook die Ou-Testamentiese Wetenskap gedoseer.

Die een beginsel van oprigting was dat die teologiese opleiding in Pretoria nie ’n kweekskoolkarakter moes hê nie, maar wel ’n volwaardige universiteitsopleiding met ’n behoorlike wetenskaplike onderbou moes wees. Hierdie uitgangspunt en vestiging in 1917 maak die Fakulteit aan die Universiteit van Pretoria die eerste en daarom die oudste volwaardige Fakulteit Teologie in Suid-Afrika.

Die ander belangrike beginsel vir die Fakulteit was dat dit ’n veelkerklike fakulteit moes wees wat naas Engels, ook Nederlands as medium van onderrig sou aanwend. In 1932 word Afrikaans egter die enigste onderrigmedium.

Eeufees

11Die Fakulteit het besluit om die kragtige metafoor van oop hekke as sentrale tema vir sy eeufees te kies. Dit sinspeel op die Christelike geloofsgemeenskap van die eerste eeu wat as “die Weg” bekend gestaan het. Dit dui op beweging, op die toekoms en, uiteraard, insluiting. Ons vind pragtige analogieë van hekke wat oopgaan in die Bybel, soos in die geval van Lasarus by die ryk man se poort, die engel wat vir Petrus die tronk se hekke laat oopswaai, en Paulus wat by Troas die see na Europa moes oorsteek. Uit die geskiedenis van die Fakulteit het dit helaas geblyk dat die hekke nie werklik oop was nie: een kerk, een taal, een geslag, een ras, en selfs een ideologie, het die aard en karakter van die Fakulteit vir baie dekades bepaal.

Die Fakulteit was gelukkig om ’n stel van die ou houthekke wat in Lynnwood-weg die Universiteit afgesluit het, te bekom. Dit is pragtig gerestoureer en in ’n permanente óóp posisie voor die Fakulteit se gebou aangebring. Twee granietblokke waarop die syfers 1917 en 2017 in Romeinse letters gegraveer is, dui argitektonies op die permanensie van hierdie inklusiewe beweging. God se liefde in Christus is radikaal inklusief.

Eredoktorsgraad

Die Fakulteit het behoorlik besin oor die keuse van ’n eredoktorsgraad in die Eeufeesjaar. Die keuse het geval op prof Jürgen Moltmann van Tübingen in Duitsland, wat die waardes en uitnemendheid van die Fakulteit beliggaam. Op die rype ouderdom van 91 jaar, is hy bekend as die beroemdste lewende teoloog vandag. Sy teologie het vormende invloed regoor die wêreld, en ek is seker dat sy werke op die rakke van die meeste Hervormde predikante pryk. Sy boeke is in vele wêreldtale vertaal.

Die volgende kan as sy hoofwerke genoem word: Theology of Hope (1964), The Crucified God (1972), The Church in the Power of the Spirit (1979), Trinity and the Kingdom of God (1980), God in Creation (1985), The Way of Jesus Christ (1989), The Spirit of Life (1991), The Coming of God (1995), Experiences in Theology (1999), Science and Wisdom (2002), In the End the Beginning (2004), A Broad Place: An Autobiography (2009), Sun of Righteousness, Arise! (2010), Ethics of Hope (2012), The Living God and the Fullness of Life (2015) en Hope and Thinking (2016).

Lewensloop

Prof Moltmann is op 8 April 1926 in Hamburg gebore. As jeugdige was hy verplig om aan die Tweede Wêreldoorlog deel te neem, en hy is weldra deur die Geallieerdes gevange geneem. Hy begin sy teologiese studies as krygsgevangene in Engeland. Met sy terugkeer in 1948 na sy vaderland, het hy hom in die teologie aan Göttingen Universiteit ingegrawe.

Daar ontmoet hy Elizabeth Wendel met wie hy getroud was tot haar afsterwe verlede jaar. Albei voltooi hul doktorsgrade onder die bekende Barth-kenner Otto Weber. Prof Moltmann begin sy akademiese loopbaan in 1958 as professor in Sistematiese Teologie in Wuppertal. In 1963 kry hy ’n aanstelling by Bonn Universiteit, en vanaf 1967 tot sy aftrede in 1994, by Tübingen.

Dit is onmoontlik om al sy prestasies en toekennings in ’n kort biografie te vermeld. Merkwaardig is sy 14 eredoktorsgrade, wat universiteite insluit soos Leuven, Nottingham, St Andrews, Emory en nou ook Pretoria (die eerste in Afrika!).

Besoek aan Suid-Afrika

In 1974 ontvang prof Moltmann ’n eerste uitnodiging om Suid-Afrika te besoek, maar die destydse regering weier sy visumaansoek. ’n Tweede uitnodiging volg, en deur bemiddeling van waarskynlik Johan Heyns, bekom hy hierdie keer ’n visum en besoek hy Suid-Afrika in 1978.

Dit was nie vir Moltmann ’n aangename ervaring nie. In sy outobiografie beskryf hy sy weersin in die rassediskriminasie wat hy waargeneem het, byvoorbeeld in restourante, lughawens of waar hy hom ook al bevind het. Tydens sy terugvlug het hy gevolglik ’n besliste onderneming aan homself gemaak om Suid-Afrika nooit weer te besoek alvorens apartheid opgehef en verwyder is nie.

Prof Moltmann se besoek bykans 40 jaar later vir die ontvangs van sy eredoktorsgraad by die Universiteit van Pretoria is dus simbolies van dié verandering en die metafoor van die oop hekke waarmee hy hom vereenselwig.

Soos wat die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Pretoria met die lewe en werk van prof Moltmann geïdentifiseer wil word, vind die omgekeerde ook plaas: Jürgen Dankwart Moltmann is nou ’n alumnus en fakkeldraer van die Fakulteit se statuur en waardes.

(Prof Buitendag is dekaan van die Fakulteit Teologie aan UP)