Die Hervormer

Fakulteit Teologie vier eeufees

Op Maandag 6 Maart 2017 is die Universiteit van Pretoria se Fakulteit vir Godsdiens en Religie (voorheen Fakulteit Teologie) amptelik geopen met ’n erediens in die Musaion. Die opening was hierdie keer besonder spesiaal, aangesien die Fakulteit vanjaar 100 jaar oud is.

Prof Johan Buitendag, dekaan van die Fakulteit, het tydens die verwelkoming gesê dat die Eeufeeskomitee besluit het op die tema vir vanjaar se feesvieringe, naamlik Oopmaak van die hekke. Die tema is ook simbolies in die oop hekke voor die Teologiegebou verewig. ’n Stel van die oorspronklike houthekke wat jare gelede by die ingange van die Universiteit was, is gerestoureer en voor die Teologiegebou geplaas. Hierdie hekke is oop en mag nie weer toegemaak word nie. Daar is granietblokke voor die oop hekke geplaas sodat dit nie toegemaak kan word nie.

1 WEB

Die oop hekke simboliseer dat baie mense oor die jare weens verskeie redes verhoed was om deel van die Fakulteit te wees, maar dat hierdie grense afgebreek is. Die Fakulteit lei tans ’n wye verskeidenheid kerke se leraars op. Geen mens sal meer weens enige vorm van diskriminasie verhoed word om deel van die Fakulteit te wees nie. Prof Buitendag het verduidelik dat die hekke in die verlede geslote was vir gemarginaliseerdes, maar dat die hekke nou oop is vir almal. Daarom is die hekke voor die ingang van die Fakulteit nie net hekke nie, dit is “oop hekke”.

Interessant genoeg was die Fakulteit, toe dit in 1917 gestig is, nege jaar na die stigting van die destydse Transvaalse Universiteitskollege (TUK) in 1908, ook bedoel as ’n Fakulteit wat verskeie denominasies moes dien. Die Universiteit het uitnodigings gerig aan die Nederduitsch Hervormde Kerk, die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Presbiteriaanse Kerk. Net die Nederduitsch Hervormde en die Presbiteriaanse Kerk het belanggestel. Die Presbiteriaanse Kerk het egter nooit enige studente gestuur nie. Aanvanklik was daar twee dosente, dr Greyvenstein en Rev MacMillan, en twee studente, albei van die Nederduitsch Hervormde Kerk.

Met die stigting van die Fakulteit, in 1917, is op drie voorwaardes tussen die Universiteit en die Kerke ooreengekom:

  • Die Fakulteit en die professors het dieselfde status as die ander fakulteite en professors.
  • Die Fakulteit moet meer as een kerk en denominasie dien.
  • Die Fakulteit moet meertalig wees, destyds Engels en Nederlands.

Prof Buitendag het beklemtoon dat dit steeds beginsels is waarvolgens die Fakulteit bedryf word. Die Fakulteit is ook die oudste teologiese fakulteit aangesien die fakulteite aan Stellenbosch en Potchefstroom aanvanklik as kweekskole en eers later as fakulteite bestaan het. 

Die oudste twee rolspelers by die Fakulteit oor die 100 jaar van die bestaan was die twee Afrikaanssprekende Kerke, naamlik die Nederduitsch Hervormde Kerk (sedert 1917) en die Nederduitse Gereformeerde Kerk (sedert 1938). Tot 1 Januarie 2000 het hierdie twee Kerke in afsonderlike afdelings van die Fakulteit apart gefunksioneer. Op 1 Januarie 2000 het die twee Afdelings geamalgameer as die huidige Fakulteit. Sedert 2002 het nog ses kerke amptelik besluit dat hul predikante aan die Fakulteit opgelei moet word.

Tydens die erediens in die Musaion is die prediking deur dr Tanya van Wyk behartig, met treffende liturgie opgestel deur prof Elsabé Kloppers en prof Cas Wepener. Daarna is verskeie publikasies oorhandig, onder meer aan visekanselier prof Cheryl de la Rey. Dit sluit in verskillende akademiese publikasies, die jaarboek en ’n koffietafelboek van die Fakulteit.

Die feesvieringe kyk nie net terug op 100 jaar wat verby is nie, maar ook vooruit na die 100 jaar wat volg. Die Fakulteit se naam het hierdie jaar verander na die Fakulteit vir Godsdiens en Religie. Mag die volgende 100 jaar steeds ’n tyd wees waarin ons Kerk se predikante ’n tuiste kan vind by die Fakulteit aan UP. Mag ons studente steeds daar, binne die dampkring van die Bybels-Reformatoriese teologie, opgelei word, en mag die Fakulteit steeds dienaars van die Woord vir die Nederduitsch Hervormde Kerk voortbring.

Ons gelukwense aan die Fakulteit, en ons bede is dat die Here die werk sal seën oor die volgende 100 jaar.

(Ds Sauer is die redakteur van Die Hervormer)