Die Hervormer

Die kerk het 'n ekologiese verantwoordelikheid

Die omgewing is nie net ’n bron vir menslike gebruik nie, maar het intrinsieke waarde as deel van God se skepping. God, as die Skeppergod, roep ons tot ’n verantwoordelike verhouding met sy Skepping.

Kerke oor die wêreld heen is besorg oor die wyse waarop lewe binne hierdie verhouding met God se Skepping fundamenteel bedreig word deur ekonomiese ongelykheid en ongeregtigheid, die verbruikerskultuur, gewelddadige konflik in talle vorms en ekologiese vernietiging, asook die wyse waarop hierdie aspekte op mekaar inspeel.

Hoofartikel Portrait Volledige ArtikelDie Nederduitsch Hervormde Kerk, as deel van die huishouding van God, dra die welwese van die planeet vir komende geslagte op die hart. Dit vra van die Kerk, as deel van die geloofsfamilie, om profeties te waarsku waar die belange van sommige gehandhaaf word op ’n wyse wat die bedreigings laat gedy, om die sondes van selfgesentreerdheid, hebsug, magsug en vervreemding by die naam te noem.

Dit vra van dié Kerk om priesterlik diensbaar te wees in die samelewing waar die grootste behoefte aan heling bestaan. Dit vra van die Kerk om te staan by die noodlydendes en die slagoffers van ongeregtigheid, insluitende ander vorms van lewe. Dit behels ’n oproep aan gemeentes, groepe, families en individue om by ’n wye verskeidenheid bedieninge hieroor onder leiding van die Heilige Gees betrokke te wees.

Dit vra van gemeentes, groepe, families en individue om met verantwoordelikheid te sorg waarvoor ons wel kan sorg – deur ons getuienis waar ons ook al leef, woon en werk – sodat hierdie bedreiginge weerstaan kan word en sodat lewe en onderlinge verhoudinge binne die huishouding van God kan floreer.

Dit vra van die Kerk om, in die wysheidstradisie, saam met wetenskaplikes en ander kundiges te soek na sinvolle en haalbare oplossings vir die ekologiese probleme van ons tyd. Ons huidige leefstyl het in talle opsigte onvolhoubaar geraak en dit sal ’n groot inspanning van denke en wilskrag kos om ’n volhoubare, aantreklike en haalbare leefstyl te vind.

Die geloofwaardigheid en integriteit van hierdie vorms van getuienis verg van die Nederduitsch Hervormde Kerk, soos van alle kerke, ’n wydverspreide hervorming wat elke aspek van die Kerk se werksaamhede raak: die manier waarop ons die Bybel lees, hoe ons die Kerk se geskiedenis beoordeel en herwin, hoe ons die Christelike leerstellings en simbole verstaan, ons morele besluitneming, die beoefening van deugde, die Christelike lewe en roeping, bedieninge in die Kerk, die viering van die liturgie, prediking, pastoraat, Christelike opvoeding en lering, en getuienis teenoor ander. Die Kerk sal maniere moet vind om lidmate te begelei sodat hierdie hervorming sal deurwerk na hul daaglikse lewe en beroepe waar hulle deelneem aan die vormgewing van die verhoudinge met God, tussen mense, en met die skepping, in alle sektore van ons samelewing. Vir die Kerk is só ’n voortgaande hervorming nie vreemd aan die tradisie waarin sy staan nie.

Dit is ’n hervorming wat berus op ’n hernieude visie van geregtigheid, vrede, deelnemende besluitneming en ekologiese heelheid. Dit is ’n visie waarin God bely word as ’n God van ontferming, medelye en daarom ook van geregtigheid. Dit is dié God wat ons in Jesus Christus en deur die werk van die Heilige Gees leer ken het.