Die Hervormer

Die Hervormde Kerk – getrou aan ons roeping

Die nadenke en gesprek oor kerkwees in die voetspore van Christus was en is ’n eerlike poging om getrou aan ons roeping altyd weer te hervorm na die eise van God se Woord. Die gesprek oor kerkwees en ’n lewe in die voetspore van Christus kan nooit ophou nie. Dit moet ’n lewenswyse wees.

Hierdie gesprek dring ’n mens tot kritiese selfondersoek. Dit gaan oor ons eie lewe voor die aangesig van God, maar ook die lewe van die Hervormde Kerk. Mense distansieer hulle van die kerk omdat hulle hulle nie kan vereenselwig met die onmin en die verskille in die kerk nie. Dit gaan oor die integriteit van die kerk. Daarom moet ons voortdurend vra: Hoe leef ons as Hervormde Kerk?

Gemeente WonderboomBesluite van die 70ste AKV

Na aanleiding van Beskrywingspunte 74 en 75 van die 70ste AKV is ook erns gemaak met die bekostigbaarheid van kerkwees. Afname in lidmaatgetalle en ekonomiese omstandighede het ’n ernstige invloed op kerkwees en gemeentewees. Herstrukturering op sinodale vlak is ’n poging om kerkwees en gemeentewees meer bekostigbaar te maak. Die resultate van die werk wat die Kommissie van die 70ste AKV gedoen het, het neerslag gevind in Beskrywingspunte 1 en 2 van die 71ste AKV. 

Kerkwees in die toekoms

Die basis van ons verstaan van kerkwees word in Beskrywingspunt 1 van die 71ste AKV omskryf. Ons is God se kerk. Dit is ons troos dat God sy kerk vashou ongeag omstandighede. Die wese van die kerk word nie bepaal deur die uitdagings van ons tyd nie,  maar deur God Drie-enig. Kyk ons na die toekoms, leef ons met hoop omdat ons die wederkoms van Jesus Christus verwag. Ons wil nie die Kerk verander om by die tydgees aan te pas nie. Ons streef na verdiepende vernuwing. Dit vra van ons ’n voortdurende terugkeer na die Woord van God. Die Woord van God bepaal wat ons glo, sê en doen. Ons is ook saam met ander kerke kerk van Christus. Hy stuur ons met die opdrag om die evangelie van hoop aan die wêreld te verkondig. Daarom aanbid, getuig en dien ons saam met ander gelowiges soos Christus ons leer. Ons besef dat ons nie almal eenders is nie, tog koester ons ons eenheid in Christus. 

Fokusverskuiwing

Beskrywingspunt 2 wat deur die 71ste AKV aanvaar is, handel oor volhoubare bediening deur fokusverskuiwing. Baie gemeentes beleef ’n vasgelooptheid. Die werklikhede van vermindering in lidmaatgetalle, ekonomiese omstandighede en al hoe meer deeltydse bedieningsruimtes dring gemeentes daartoe om ingrypende aanpassings te maak. Om aanpassings te maak en los te kom van ’n model van instandhouding, sal baie durf en toewyding verg.

Wanneer die uitdagings onmoontlik lyk, soek ’n mens veiligheid in die bekende ruimtes wat jy geskep het. Hierdie bekende ruimtes en strukture wat ons kerkwees en gemeentewees definieer, is die Kerk nie meer diensbaar nie. Gemeentes kan nie al hul verpligtinge nakom nie. Die uiteinde is dat gemeentes nie meer bedieningsruimtes kan bekostig nie en selfs later moet ontbind.

Gemeentes moet betyds hul bediening herevalueer en aanpassings maak. Ons sal heeltemal nuut moet dink oor gemeentewees en ons roeping as gelowiges in die wêreld. Hoe gaan ons effektief gemeente wees, wat nie na binne gekeer is nie maar roepingsgetrou en lewenskragtig in die gemeenskap waar ons is, gaan leef en werk? Hoe gaan gemeentes hul bediening inrig? Daar moet ’n baie sterk missionale bewustheid by lidmate gevestig word. Elke lidmaat is geroepene. Elke lidmaat is ’n draer van die evangelie. Ons moet verantwoordelikheid vir die Kerk aanvaar, vir die gemeente, vir die dienswerk in die gemeente en die verkondiging van die evangelie. Ons moet weë vind waarlangs ons effektief en bekostigbaar gemeente kan wees in die omgewing en gemeenskap waar ons werk. Daar moet met ywer en toewyding in die Kerk gedien word en ons moet ’n passie vir die werk van die Here hê.

Volhoubaarheid van kerkwees en gemeentewees gaan nie in die eerste plek oor geld nie. Ongelukkig het ons wel aardse middele nodig om ons kerkwerk te doen. Maar ’n roepingsbewustheid, gehoorsaamheid aan God en sy Woord, ’n lewe in gemeenskap met God en met mekaar, en hartlike toewyding in ons dienswerk, sal positief bydra tot volhoubare bediening. 

Gemeentes moet volle verantwoordelikheid aanvaar vir die volhoubare bediening van die evangelie. Die Kommissie van die AKV wil gemeentes graag hierin begelei en daarvoor toerus. Daar word beplan om met die Inligtings- en Besprekingsvergadering leiding aan ringskommissies te gee oor die manier waarop Beskrywingspunte 1 en 2 neerslag kan vind in ’n fokusverskuiwing in gemeentes en ringe.

Werkwyse

Die Kommissie het besluit om dieselfde werkwyse as die vorige Kommissie te volg. Alle besluite en opdragte van die 71ste AKV word deur kernkomitees hanteer. Elke kernkomitee sal aan die Kommissie van die AKV verslag doen oor die vordering en afhandeling van opdragte. 

Om koste te bespaar en duplisering te voorkom, is opdragte wat deur bestaande statutêre rade afgehandel kan word, na hulle verwys. Die volgende rade en kernkomitees sal die opdragte aan hulle toegewys, afhandel: Raad van Finansies;  Kuratorium; Raad vir SENTIK; Kernkomitee Gemeentelike Dienswerk; Kernkomitee Erediens; Kernkomitee Missionale Kerkwees; Kernkomitee Kerk en Teologie; en Kernkomitee vir Diakonale Aangeleenthede. Die Kommissie van die AKV gee ook aandag aan spesifieke opdragte op die terrein van die Kommissie en die Moderamen. 

Ringskommissies en kerkrade bepaal hul agendas volgens die Kerkorde en bepaal hul eie werkwyse. Die werkwyse van die Kommissie hoef nie met ringsvergaderings en kerkraadsvergaderings gedupliseer te word nie. 

Die toekoms

Die toekoms van die Kerk is in die hand van die Here van die kerk. Ons moet waardige medewerkers van God wees. In ooreenstemming met die roeping wat ons ontvang het, moet ons as liggaam van Christus in die wêreld leef. Ons moet geloofwaardig wees. Ons moet met integriteit leef en getuig van God se genade en liefde in Jesus Christus.

(Ds Kok is skriba van die Kommissie van die AKV)