Die Hervormer

Hoop vir die toekoms

Gelowiges kan nie die toekoms voorspel nie. Maar ons kan op God vertrou. Niks kan God se koninkryk keer nie. Die boeke Josua en Handelinge in die Bybel is voorbeelde van hoe God se koninkryk in die wêreld versprei. Ons as kerk is in 2016 nog steeds deel daarvan.

Om deel te wees van God se kerk, gee vir ons hoop vir die toekoms. Dit maak dat ons verkennend en met geloofsoortuiging nuwe terreine sal betree en uitdagings kan aanpak.

Teenkanting uit die wêreld
God se kinders sal altyd teenkanting uit die wêreld en swaarkry in die lewe ervaar. Die verkenners in die Josua-verhaal moes in ’n stadium wegkruip vir mense wat hulle om die lewe wou bring. Die apostel Paulus se lewe was tydens sy sendingreise verskeie kere in gevaar. Jesus Christus, die Seun van God self, moes verskriklike lyding tydens sy lewe op aarde verduur. Ons as kerk kan verwag dat daar in 2016 ook uitdagings, swaarkry en hartseer op ons pad sal wees. Dit is normaal. As dit nie so is nie, moet ons onsself afvra of ons nog werklik kerk van Jesus Christus is.  

God gee altyd weer uitkoms
Tog kan ons met die vertroue lewe dat God altyd weer uitkoms gee. Soms gebeur dit op maniere wat ons glad nie verwag nie. Ragab, wat in ons oë ’n slegte vrou sou wees, tree soos ’n kind van die Here op en help die verkenners om deur ’n opening in die stadsmuur te ontsnap. Paulus se medegelowiges doen dieselfde in Handelinge 9: 25. Jesus Christus staan op uit die dood. Ons kan dus verwag dat God in 2016 ook weer uitkoms sal gee vir watter benoudhede daar ook al op ons geloofspad mag kom. Sy genade sal altyd vir ons genoeg wees. God voorsien altyd weer ’n oop venster van geleentheid om te ontsnap uit ons benoudheid.
Ons raak soms benoud as ons sien dat die Hervormde Kerk se lidmate minder word, dat gemeentes kleiner word en dat daar al hoe meer druk op gemeentes se finansies is. Miskien is hierdie beperkende ervarings vir ons ’n geleentheid om nuut te dink oor ons wese en roeping as kerk in die tye waarin ons leef. Die Algemene Kerkvergadering wat in 2016 voorlê  en die nuwe voorgestelde Kerkorde kan daartoe bydra.

Waardering vir Christenskap
Die terreur, gewelddadige optrede en dreigemente wat vanuit Moslem geledere oor die wêreld spoel, is vir baie Christene ’n groot bekommernis. Ons mag moontlik meer daarvan in 2016 te wagte te wees. Dit het die potensiaal om ons in ’n toestand van vrees te dompel. Aan die ander kant dwing dit ons om opnuut dankbaar te wees vir die voorreg en genade om in Jesus Christus te glo. Hy het ons kom wys en leer dat God ’n God van liefde, genade en vergifnis is. Ons hoef nie in vrees vir God se straf te lewe nie. Daarom behoort ons as God se kinders ook nie met haat, wraak in ons harte en ’n gesindheid van vergelding te lewe nie. Laat ons in 2016 eerder meer bid dat hulle wat dit nie ken nie, ook die liefde en vrede van Jesus Christus sal beleef.

Positiewe burgerskap
Soms voel dit asof die korrupsie en magsmisbruik in ons land ’n mens wil oorweldig. Die agteruitgang in dienslewering en die ekonomie is kommerwekkend. Dit gaan in 2016 ’n uitdaging wees om as God se kinders nie deel te wees van die morele verval nie. Laat ons steeds ons werk doen na die beste van ons vermoë, wetsgehoorsaam bly en deur  vriendelikheid en gasvryheid ’n verskil maak in die omgewing waar ons woon. Dit is opmerklik hoe kerklidmate se diensbaarheid soos ’n vars bries deur ’n negatiewe en pessimistiese omgewing kan versprei. Die munisipale verkiesings in 2016 is waarskynlik ’n belangrike geleentheid om op hierdie gebied ’n positiewe verandering te bring. Genadiglik is ons nie uitgelewer aan mense se willekeur nie. Aardse regeerders kom en gaan.
Daar is hoop
Dit is nie moeilik om ’n lang lys te maak van persoonlike uitdagings wat die Kerk se lidmate waarskynlik in 2016 gaan beleef nie. Daar is die knellende droogte, werksverliese, huweliksverbrokkeling, gebrek aan geleenthede vir ons jongmense, siekte, ouderdom en dood. Hierdie en baie ander sake kan maak dat ons in ons persoonlike lewens vasgekeer voel en ’n uitsigloosheid ervaar.
Sonder om die trauma daaraan verbonde te ontken, kan ons as gelowiges tog altyd met hoop lewe. Daar is die hoop wat God se liefde vir ons gee. Daar is die vertroue dat God vir ons omgee en sorg. God kan dinge verander op maniere wat ons nie nou eers van bewus is nie. En God gee ons die krag om die dinge wat nie verander nie, te kan hanteer. Uiteindelik is daar die hoop en troos dat, deur Jesus Christus, ons sonde vergewe is en ons reeds deel het aan ’n heerlike toekoms tot in ewigheid. Hierdie aardse lewe is nie al wat ons het nie.  

Dit wat dalk nou vir jou voel soos ’n toe deur, word dalk juis die oop venster in die muur waardeur Hy jou laat ontsnap na ’n nuwe toekoms. Want niks kan God se koninkryk stuit nie.  Dit kom elke keer weer vir mense wat in Hom glo en op Hom vertrou.

Nuwejaarsboodskap
Namens die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering is dit ons gebed dat die Here al die toe deure in ons lewens sal verander in oop vensters. Mag Hy ons bevry uit alle benoudhede en vir ons uitkoms gee. Mag ons elke dag van hierdie nuwe jaar God se teenwoordigheid ervaar, en mag sy genade altyd vir ons genoeg wees vir wat ook al op ons pad mag kom.