Die Hervormer

Die dag toe ek amper bekeer is

Hierdie boodskap is ’n nadenke oor die diversiteit in bediening en spiritualiteit in die Nederduitsch Hervormde Kerk.

Op die voorblad van die Oktober 2018-uitgawe van Die Hervormer het ’n artikel deur prof Natie van Wyk verskyn, onder die opskrif Die herdenking van die Reformasie – ’n jaar later. Daarin gee hy sy indrukke oor hoe ons Kerk 501 jaar na die Reformasie lyk. Hy wys op die skrille diversiteit wat daar in die teologie en bediening van gemeentes van ons Kerk bestaan.

Read more ...

Ontwrigting is ’n geleentheid om God se wil te ontdek

Ontwrigting is iets wat elke mens of organisasie die een of ander tyd tref. Ontwrigting hou egter nie net krisisse en gevaar in nie – dit bied ook geleenthede.

Ontwrigting kan skielik plaasvind soos die Bybelse pes wat in die donker toeslaan of siekte wat helder oordag verwoesting saai (Ps 91: 6). Ontwrigting kan geleidelik geskied soos die proses van klimaatsverandering met vele waarskuwingstekens, demografiese verskuiwings of ’n finansiële kreeftegang as gevolg van swak ekonomiese toestande. Die naderende verkiesing sorg ook vir ontwrigting met al die populistiese retoriek en onsekerheid wat dit teweegbring.

Read more ...

Ons weet genoeg...

Die Kerstyd is ’n tyd vir rustig raak, al sou stormwolke dalk reeds begin pak. Ons kán hierdie dreigende wolke met kalmte en rustigheid benader, want ons weet genoeg. God se openbaring vertel genoeg van genade.

Sielkundiges het deur die jare verskeie hulpmiddels ontwikkel waardeur ons ander mense en onsself beter kan verstaan. Een daarvan is die sogenaamde Johari-venster. Die venster bestaan uit vier blokke. Die een kwadrant stel dat daar dele van ons menswees is wat almal kan waarneem. Dit sou byvoorbeeld opsigtelike dinge soos fisiese eienskappe wees. Ekself en almal wat my sien is bewus daarvan. Dan is daar dele van my menswees waarvan ek bewus is, maar ander mense kan dit nie sien nie. Dit sou tipies eienskappe of gevoelens wees wat ek eerder geheim wil hou.

Read more ...

Die herdenking van die Reformasie – ’n jaar later

Een jaar ná die 500-jarige herdenking van die Reformasie is die vraag watter aspekte van die Reformatoriese teologie in die volgende dekade beklemtoon moet word. Wat hier aangebied word, is natuurlik ’n subjektiewe keuse, maar ek is daarvan oortuig dat die volgende temas opnuut prominensie moet kry, sou ons nie tot óf ’n charismatiese sekte óf ’n sekulêre welsynsorganisasie wil verkrummel nie.

Een groep mense in ons Kerk meen dat die Engelse charismatiese spiritualiteit die oplossing is vir die kwynende belangstelling in godsdiens. ’n Ander groep meen weer dat ons die verpligting het om kerk en teologie te sekulariseer. Bybelse en gevestigde teologiese begrippe moet verkieslik met ekonomiese terminologie vervang word, soos byvoorbeeld roeping met visie en missie. Daarbenewens word geglo dat die gebruik van begrippe uit die burgerlike samelewing die kerk meer aanvaarbaar sal maak, soos onder andere om ’n verskil te maak in plaas van liefde te beoefen. Ek is absoluut oortuig dat die self-sekularisering en verburgerliking van die kerk die ondergang van die kerk net gaan verhaas. In die lig hiervan wil ek aan die hand van ’n paar voorbeelde aantoon hoekom ons nie van die Reformatoriese teologie afstand moet doen nie.

Read more ...

Rentmeesters van God se skepping

Uit die skeppingsverhale van Genesis 1 en 2 is dit duidelik dat die mens deel is van die wonder van die heelal, maar met ’n bepaalde rol en roeping ten opsigte van die skepping. Ons is God se verteenwoordigers omdat ons na die beeld van God geskep is. Dit bring die verantwoordelikheid dat ons oor die nie-menslike sy van die skepping moet heers.

Die woord ekologie beteken letterlik die studie van die huis (Grieks: oikos = huishouding; logos = studie). Ons kan dus daaraan dink as die wetenskaplike studie van organismes (plante en diere) in hul huis (natuurlike omgewing). Dit gaan dus oor die verwantskappe en die wisselwerkinge tussen lewende organismes onderling en met die natuurlike omgewing waarin hulle aangetref word.

Read more ...